De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie beveiliging audit
Nr. G011Beveiligingsincidenten

Nr.IDVraagFout                             Goed
14308 Wordt een auditlogboek van bijzondere gebeurtenissen bewaard?
24309 Worden alle uitzonderingen en andere gebeurtenissen bewaard ter ondersteuning van toekomstige onderzoeken en toegangsbewaking?
34310 Zijn procedures opgesteld voor het bewaken en vastleggen van het systeemgebruik?
44311 Houden de systeembeheerders een logboek bij van hun werkzaamheden?
54312 Bevat het logboek per activiteit een bevestiging dat gegevensbestanden en computeruitvoer op correcte wijze zijn verwerkt?
64313 Worden de logboeken regelmatig onderworpen aan een onafhankelijke controle op het bijhouden volgens de geldende procedures?
74314 Is er een procedure voor het melden en afhandelen van storingen?
84315 Worden door gebruikers gemelde storingen in computer- of communicatiesystemen geregistreerd?
94316 Worden systeemklokken gesynchroniseerd teneinde gegevens nauwkeurig te kunnen vastleggen?
104317Zijn regels aanwezig voor het verzamelen van bewijs dat gebruikt kan worden bij een actie tegen een bepaalde persoon of organisatie? Conform wettelijke bepalingen?
114318 Zijn de regels voor het verzamelen van bewijsmateriaal zodanig opgesteld dat de kwaliteit en de volledigheid van eventueel bewijs is gewaarborgd?
124319 Voldoen de informatiesystemen aan gepubliceerde normen of praktijkcodes, zodat het mogelijk is om toelaatbaar bewijsmateriaal te verzamelen?
134320 Is er een procedure vastgesteld voor het melden van incidenten?
144321 Zijn interne en externe medewerkers verplicht om onvolkomenheden in programmatuur zo snel mogelijk te melden bij de verantwoordelijke contactpersoon?
154322Is het gebruik van een stil alarm, om onder dwang verkregen toegang te signaleren, overwogen voor gebruikers die de kans lopen het doel te worden van dwang of bedreiging?
164323 Zijn interne en externe medewerkers ervan op de hoogte gesteld dat zij mogelijke aanwezigheid van een zwakke plek in de beveiliging moeten rapporteren?
174324Zijn interne en externe medewerkers ervan op de hoogte gesteld dat zij, onder geen voorwaarde, de mogelijke aanwezigheid van een zwakke plek mogen proberen te bewijzen?
184325 Is er een procedure vastgesteld voor de afhandeling van incidenten?
194326 Zijn in de procedure acties en verantwoordelijkheden beschreven die moeten worden ondernomen naar aanleiding van de melding van een incident?
204327Is terugkoppeling geïmplementeerd die ervoor zorgen dat degenen die een incident rapporteren worden geïnformeerd over de resultaten van de afwikkeling van het incident?
214328Is een mechanisme aanwezig die de organisatie in staat stelt de aard, de omvang en de kosten van incidenten en storingen te kwantificeren en bewaken?
224329Wordt deze informatie gebruikt om terugkerende incidenten en storingen te identificeren, zodat duidelijk wordt welke extra maatregelen genomen moeten worden?
234330Wordt deze informatie gebruikt om incidenten en storingen met een grote impact te identificeren, zodat duidelijk wordt welke extra maatregelen genomen moeten worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Discussies, Adviezen, Juridisch: Denial of service, verstikkingsaanval
White papers, Adviezen: Het Nieuwe Werken vraagt stevige beveiliging van de eindpunten

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar