De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie beveiliging audit
Nr. G010Naleving

Nr.IDVraagFout                             Goed
14282 Wordt alle van toepassing zijnde wettelijke, reglementaire en contractuele eisen expliciet gespecificeerd en gedocumenteerd?
24283Zijn specifieke maatregelen en individuele verantwoordelijkheden om aan de wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen gespecificeerd en gedocumenteerd?
34284 Zijn de specifieke maatregelen en individuele verantwoordelijkheden in protocollen voor werkprocessen verwerkt?
44285 Zijn er maatregelen om te waarborgen dat wordt voldaan aan wettelijke beperkingen met betrekking tot het gebruik van materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten
54286Zijn maatregelen geïmplementeerd om belangrijke documenten en informatie tegen verlies, vernietiging en vervalsing te beveiligen?
64287 Zijn belangrijke documenten gecategoriseerd naar documenttype?
74288 Zijn de wettelijke en zakelijke vereisten ten aanzien van het bewaren van gegevens vastgesteld?
84289 Is een bewaarschema opgesteld, waarin alle belangrijke documenttypen en hun bewaartermijn staan vermeld?
94290 Wordt rekening gehouden met mogelijke kwalitatieve achteruitgang van media die voor opslag van gegevens worden gebruikt?
104291 Zijn er bij het gebruik van elektronische opslagmedia maatregelen getroffen voor de waarborging van de leesbaarheid van de gegevens gedurende de bewaarperiode?
114292 Worden systemen voor gegevensopslag zo gekozen dat vereiste gegevens kunnen worden opgevraagd op een wijze die geschikt is voor juridische procedures?
124293 Voldoen toepassingen waarin gegevens over personen worden verwerkt, aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
134294 Zijn er richtlijnen voor verantwoordelijken van gegevens ten aanzien van de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
144295Zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening van de organisatie alleen voor geautoriseerde doeleinden worden gebruikt?
154296 Moet toestemming van de leiding worden verkregen voor het gebruik van de informatievoorziening anders dan voor organisatiedoeleinden?
164297 Is de rechtmatigheid van de bewaking van het gebruik van de informatievoorziening op basis van juridisch advies bepaald?
174298Zijn gebruikers geïnformeerd dat uitsluitend toegang mag worden verkregen tot apparatuur en programmatuur waarvoor autorisatie is verkregen?
184299Zijn gebruikers geïnformeerd over de wettelijke bepalingen en mogelijke straffen verbonden aan ongeautoriseerde toegang en misbruik van de informatievoorziening?
194300Is bij de toepassing van cryptografie rekening gehouden met maatregelen die gelden voor de invoer en de uitvoer van cryptografische technologie?
204301Zorgen procesverantwoordelijken ervoor dat alle beveiligingsprocedures binnen hun verantwoordelijkheidsgebied correct worden ingevoerd, geactualiseerd en nageleefd?
214302 Worden alle verantwoordelijkheidsgebieden regelmatig onderworpen aan een beoordeling van de naleving van het beveiligingsbeleid en de beveiligingsnormen?
224303 Worden informatiesystemen regelmatig geaudit op de naleving van beveiligingsnormen?
234304Worden deze controles uitsluitend door, of onder toezicht van, gekwalificeerde en geautoriseerde personen uitgevoerd?
244305Worden audits van operationele systemen gepland en goedgekeurd? Zo ja/gedeeltelijk, beantwoord de vragen?
254306 Wordt de toegang tot hulpmiddelen voor systeemaudits beheerd?
264307 Zijn de hulpmiddelen voor audits beveiligd tegen eventueel misbruik en verminking?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Analyses, Juridisch: E-mail en encryptie
Achtergronden, Definities: Cryptografie
Analyses, Juridisch: Intellectueel eigendom
Definities, Juridisch: Octrooien op software
Knelpunten, Juridisch: Octrooi op software

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar