De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A71205Voer periodieke beoordeling uit
Audit ontwikkelafdeling

Nr.IDVraagFout                             Goed
1784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
2602Is er een apart onderhoudsteam dat speciaal voor het onderhoud van het systeem staat opgesteld?
31184Is er een strenge selectieprocedure voor het aantrekken van automatiseringspersoneel?
42693Is er een formele procedure ten aanzien van het wijzigen van programmatuur?
52694Is er een formele procedure ten aanzien van het vervaardigen van programmatuur?
61353Wordt in aparte gegevensverzamelingen bijgehouden wie welke wijzigingen heeft uitgevoerd?
71395Vindt er binnen de organisatie een registratie van de tijdsverantwoording van de medewerkers plaats?
8471Is er voldoende overleg tussen de productieafdeling en de ontwikkelafdeling, zodat de productie-afdeling niet voor verrassingen komt te staan?
92518Is het systeemonderhoud zo van opzet dat het systeem ook in de toekomst te onderhouden is?
102921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
112472Is het uitvoeren van ad hoc onderhoud zoveel mogelijk voorkomen?
122723Is er zorggedragen voor een goede huisvesting van de ontwikkelafdeling?
133055Beschikt de medewerker over een goede stoel?
143056Beschikt de medewerker over een goed bureau?
153130Is de controle op de opgeleverde producten structureel in het ontwikkelproces ingebed?
162234Is er controle op een adequate functievervulling en naleving van procedures?
173057Is het beeldscherm van voldoende kwaliteit voor de tijdsduur waarin het achter elkaar gebruikt wordt?
183058Is de werkplek voldoende verlicht voor het verrichten van de werkzaamheden?
193059Zijn de tekens op het scherm op 1 meter afstand nog goed leesbaar?
203060Weerkaatst de verlichting niet op het beeldscherm?
213061Is de werkplek rustig genoeg om ongestoord te kunnen werken?
223063Is de kijkafstand naar het beeldscherm en naar de werkpapieren ongeveer gelijk?
232466Staat vast hoe met pieken in het onderhoud omgegaan moet worden?
243185Bevat de ontwikkelomgeving ook programmatuur om de opgeleverde applicaties mee te kunnen controleren?
251336Is de ontwikkelomgeving strikt gescheiden van de productie- omgeving?
262789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
272896Zijn er herstelprocedures voor gevonden fouten in de programmatuur?
281352Zijn alle programmanamen binnen de organisatie uniek?
292186Kunnen medewerkers die opdrachten voor de organisatie uitvoeren zich d.m.v. een identiteitsbewijs legitimeren?
303047Is het aantal programmeertalen dat binnen de organisatie gebruikt mag worden beperkt?
313186Bevat de ontwikkelomgeving ook programmatuur om de performance van de opgeleverde applicatie mee te kunnen vaststellen?
322846Kan gecontroleerd worden of de juiste versie van de programmatuur actief is?
332927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
34156Is er een goede bewaking op het juist overgaan van applicaties van de ene omgeving naar de andere?
352581Heeft de beheerder een overzicht van de geïnstalleerde software met bijhorende versienummers?
362733Heeft het ontwikkelteam kennis van de doelstelling van de organisatie?
372734Heeft het ontwikkelteam kennis van de interneprocessen van de organisatie?
382735Heeft het ontwikkelteam inzicht in de structuur van de organisatie?
393167Wordt het gezamenlijk gebruik van ontwikkeltools aangemoedigd?
401338Kan alle in de ontwikkelomgeving gemaakte programmatuur zonder aanpassingen in alle omgevingen draaien?
411872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
42473Zijn de eisen die de productieafdeling aan de programmatuur stelt in het handboek van de ontwikkelafdeling opgenomen?
431178Zijn er vaste procedures voor het aanvragen van een rebuild?
443086Wordt voor het progammabeheer gebruik gemaakt van een "source manager"?
452900Kent de organisatie een parafenlijst waarop van de betrokken medewerkers de autorisaties zijn aangegeven?
461341Zijn wijzigingen op de database altijd eerst in de ontwikkelomgeving getest?
472069Is binnen de organisatie voor een standaardontwikkelingsmethode gekozen?
481856Is het versie beheer zo opgezet dat oude fouten niet als gevolg van overdrachten terug kunnen keren in het systeem?
492899Worden de ter beschikking gestelde middelen uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn?
502835Is er voldoende functiescheiding binnen de ontwikkelorganisatie?
512776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Definities: Wat is een audit, wat is een review?

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar