De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A707Voorkom/herstel fouten & storingen

Nr.IDVraagFout                             Goed
13410Worden alle storingen en hun oplossing in een centrale database bijgehouden?
23411Is de database met storingsgegevens gekoppeld met vergelijkbare externe databanken van bijvoorbeeld leveranciers?
32507Zijn er afspraken gemaakt t.a.v. het verwerken van productieachterstanden nadat storingen zijn opgetreden?
42523Worden systeemaanpassingen die bij calamiteiten snel zijn aangebracht achteraf op juistheid beoordeeld?
52621Is de prioriteit waarmee storingsmeldingen worden afgehandeld mede afhankelijk van de strategische waarde van de toepassing?
62577Wordt de afhandeling van een storing direct gemeld aan de oorspronkelijke aanmelder?
71185Is bekend welke handelingen verricht dienen te worden bij het breken van een tape?
81326Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden bij abnormale beeindiging van applicaties?
91327Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden bij fatale systeemstoringen?
101328Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden als de database geheel of gedeeltelijk uitvalt?
111329Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden als een gebruiker een fatale fout veroorzaakt?
121332Zijn de procedures bij storing zo gedefinieerd dat de wachttijd op reparateurs zo kort mogelijk is?
132896Zijn er herstelprocedures voor gevonden fouten in de programmatuur?
142897Zijn er herstelprocedures voor gevonden fouten in de systeemsoftware?
152457Worden de klachten en wensen voor verandering van het systeem centraal verzameld?
163069Heeft het systeem een functie waarmee per ongeluk verwijderde bestanden terug te halen zijn?
17487Kunnen de gebruikers hun klachten/wensen kwijt op een vaste plaats binnen het computercentrum?
182582Zijn de koppelingen tussen netwerken zodanig dat software met mogelijke fouten niet ongemerkt overgehaald kan worden?
192583Bevinden de knooppunten in de bekabeling zich op een eenvoudig bereikbare plaats, zodat afkoppeling i.g.v. storing snel kan plaatsvinden?
202188Is t.b.v. kleine storingen standby (rand)apparatuur aanwezig?
212504Wordt per storing de oorzaak, de gevolgen, de oplossing ,de aanmelder, de storingstijd en de oplosser voor latere evaluatie geregistreerd?
222671Is in de documentatie duidelijk aangegeven wie bij calamiteiten en storingen gewaarschuwd moeten worden?
233396Hebben alle teruggekoppelde problemen uitsluitend betrekking op de producten die bij het informatiesysteem horen?
243397Wordt voor na de inproductiename geconstateerde fouten indien mogelijk een work-around getroffen?
25434Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe met netwerkstoringen zal worden omgegaan?
26435Heeft het computercentrum duidelijk met de gebruiker afgestemd hoe hardware-storingen aangemeld moeten worden?
27436Heeft het computercentrum duidelijk met de gebruiker afgestemd hoe software-storingen aangemeld moeten worden?
28437Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven wie voor de gebruiker de contactpersonen zijn binnen de organisatie?
292579Wordt het management pas op de hoogte van een storing gebracht als deze storing niet binnen een bepaalde tijd opgelost is?
302934Wordt apart geregistreerd hoeveel van de gemelde problemen niet functionele storingen zijn?
312920Beschikt de beheerder over hulpmiddelen waarmee storingen gesignaleerd kunnen worden?
321266Is bekend wat de storingstijd per systeem per uur kost?
33607Is er een procedure waarmee geconstateerde fouten in het informatiesysteem zo snel mogelijk hersteld kunnen worden?
34460Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om hardware storingen aan te melden?
352760Worden de fouten die de gebruikers in het operationele systeem ontdekken niet rechtstreeks, maar via de servicedesk gemeld?
363017Vindt het herstarten van het systeem bij storingen zoveel mogelijk buiten de kantooruren plaats?
373018Worden de gebruikers bij het herstarten van het systeem vooraf gewaarschuwd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar