De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A70605Zorg voor gegevensverwerking
Aandachtspunten bij uitbesteden

Nr.IDVraagFout                             Goed
11346Wordt binnen het computercentrum gebruik gemaakt van een scheduler-pakket zodat een juiste planning van de batchverwerking gemaakt kan worden?
21288Is bij de overgang naar een ander computercentrum een gedetailleerd draaiboek gemaakt?
31289Is voor de volledige overgang naar een ander computercentrum d.m.v. schaduwdraaien vastgesteld dat de overgang succesvol is verlopen?
41290Is bij de overgang naar een ander computercentrum een noodprocedure aanwezig voor het opvangen van problemen.
53161Is de leverancier bereid om volgens de handboeken van de opdrachtgever te werken?
62288Is uitbesteding van systemen die niet continue gebruikt worden in het rapport overwogen?
72289Is er niet voor uitbesteding van systemen gekozen als de omvang van de verwerking een apart rekencentrum eist?
82290Is uitbesteding van systemen in het rapport overwogen als de organisatie weinig ervaring met automatisering heeft?
93136Worden bij uitbesteding in principe alleen eisen gesteld aan de op te leveren producten en niet aan de te volgen werkwijze?
103137Is er bij uitbesteding een team dat de uitbesteding volgt en bewaakt?
113147Is de verbinding met het computercentrum dubbel uitgevoerd zodat storingen worden vermeden?
123148Worden de contacten met het computercentrum gecoördineerd uitgevoerd?
133149Zijn de consequenties voor de workload op het personeel bij het uitbesteden vastgesteld?
143141Zijn maatregelen genomen die het response verlies door het op afstand gaan werken, beperken?
153119Wordt bij het samenvoegen en uitbesteden geëist dat de gebruiker minimaal dezelfde diensten krijgt aangeboden?
163120Wordt er bij het samenvoegen en uitbesteden voor gezorgd dat de gebruiker zo min mogelijk hinder ondervind van de overgang?
173121Is de doorbelasting van de productiekosten na de overgang naar een ander computercentrum gebaseerd op recente metingen bij het vorige centrum?
182580Is het periodiek onderhoud d.m.v. een overeenkomst met de leverancier geregeld?
193082Blijft bij decentralisatie en uitbesteden van werk het systeem en de administratieve organisatie controleerbaar?
203084Zijn er bij het computercentrum procedures voor het overnemen van taken bij een shiftwisseling?
213095Is er bij uitbesteding sprake van een goede voorbereiding?
223188Is de overdracht van apparatuur bij uitbesteden geregeld?
233189Is de overdracht van programmatuur bij uitbesteden geregeld?
243190Is de overdracht van telecommunicatiefaciliteiten bij uitbesteden geregeld?
253191Is de overdracht van het intellectuele eigendom bij uitbesteden geregeld?
263192Is de overdracht van personeel bij uitbesteden geregeld?
273193Is de financiering van extra investeringen bij uitbesteden geregeld?
283127Is een goede verdeling van verantwoordelijkheden gemaakt tussen het computercentrum en de gebruikersorganisatie?
293096Is er bij uitbesteding sprake van bewaking op een tijdige verzending van gegevens naar het computercentrum?
303097Is er bij uitbesteding sprake van bewaking op een tijdige ontvangst van gegevens van het computercentrum?
313089Zijn de tijdstippen waarop de informatie door het computercentrum bij uitbesteden wordt afgegeven aanvaardbaar?
323090Zijn de tijdstippen waarop de gegevens bij het computercentrum bij uitbesteden kan worden bijgewerkt aanvaardbaar?
331661Is onderzocht in hoeverre zware periodieke batchjobs kunnen worden uitbesteed?
343117Is onderzocht hoe de problemen opgevangen moeten worden als het computercentrum ingebreke blijft?
353116Is de mogelijkheid van een gemeenschappelijk computercentrum met andere organisaties onderzocht?
363194Is er een service level agreement gemaakt bij het uitbesteden van de computercentrum werkzaamheden?
373087Zijn de consequenties voor de personeelsbezetting bij uitbesteden overwogen?
383088Zijn de consequenties voor de functies van het personeel bij uitbesteden overwogen?
393115Blijft de gebruikersorganisatie bij uitbesteding de bepalende factor?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Knelpunten, Analyses: Gevolgen van slecht management bij offshore software ontwikkeling
Achtergronden, Definities: Cloud Computing
Analyses, Oplossingen: De outsourcing ICT checklist
Adviezen, Methoden, Organisatie, Analyses: Hoe offshore projecten managen via CMMI
Organisatie, Analyses: Outsourcing management is procesmanagement
Organisatie, Knelpunten, Oplossingen, Achtergronden: Offshore software ontwikkeling: plan van aanpak IT / ICT outsourcing
Organisatie, Achtergronden, Definities: Managed ICT services
Adviezen, Knelpunten, Analyses: Communicatieplan ICT-project
Adviezen, Analyses, Definities: In de wolken met “the cloud”?
Adviezen, Methoden: Outsourcen of niet: aanpak voor een assessment van bedrijfsfuncties met checklist
Adviezen, Organisatie, Achtergronden: Outsourcing van onderhoud en verwerking

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar