De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A706Zorg voor gegevensverwerking

Nr.IDVraagFout                             Goed
12287Heeft het computercentrum ervaring met systemen die vergelijkbaar zijn met het uit te besteden systeem?
22291Is het uit te besteden systeem niet van belang voor het voortbestaan van het computercentrum?
31346Wordt binnen het computercentrum gebruik gemaakt van een scheduler-pakket zodat een juiste planning van de batchverwerking gemaakt kan worden?
43126Is de omvang van de uit te besteden werkzaamheden meegenomen in de selectie van het computercentrum?
51238Is de tijd die nodig is voor preventief onderhoud aan de computer en aan de randapparatuur in de productieplanning opgenomen?
61288Is bij de overgang naar een ander computercentrum een gedetailleerd draaiboek gemaakt?
73122Is een vergelijking gemaakt van de kosten die de diverse computercentra in rekening brengen?
8471Is er voldoende overleg tussen de productieafdeling en de ontwikkelafdeling, zodat de productie-afdeling niet voor verrassingen komt te staan?
91289Is voor de volledige overgang naar een ander computercentrum d.m.v. schaduwdraaien vastgesteld dat de overgang succesvol is verlopen?
101290Is bij de overgang naar een ander computercentrum een noodprocedure aanwezig voor het opvangen van problemen.
113160Is het bureau onafhankelijk, vakbekwaam en integer?
122502Is het systeemonderhoudsplan afgestemd op de productieplanning van de gebruikersorganisatie?
13484Wordt de werkvoorbereiding zodanig uitgewerkt dat er weinig wachttijden ontstaan door een onjuiste planning?
141322Blijven de productiekosten gegarandeerd over een langere periode constant?
151323Heeft het computercentrum deskundigen in huis die kwalitatief hoogstaand werk afleveren?
161324Kan het management zich na het uitbesteden van de productie-activiteiten zich geheel op de kernactiviteiten richten?
173134Worden er bij voorkeur contracten met bureaus afgesloten in plaats van met individuen?
18464Is binnen het computercentrum een "jobkalender" aanwezig, zodat er vooraf inzicht is t.a.v. de benodigde capaciteit?
19477Zijn er vaste afspraken t.a.v. het vooraf proefdraaien van grote batchjobs?
20478Zijn gebruikte opstartparameters zodanig gearchiveerd dat ze snel terug te vinden zijn?
212506Worden afwijkingen in de planning met hun oorzaak voor latere evaluatie geregistreerd?
223161Is de leverancier bereid om volgens de handboeken van de opdrachtgever te werken?
232288Is uitbesteding van systemen die niet continue gebruikt worden in het rapport overwogen?
242289Is er niet voor uitbesteding van systemen gekozen als de omvang van de verwerking een apart rekencentrum eist?
252290Is uitbesteding van systemen in het rapport overwogen als de organisatie weinig ervaring met automatisering heeft?
263136Worden bij uitbesteding in principe alleen eisen gesteld aan de op te leveren producten en niet aan de te volgen werkwijze?
273137Is er bij uitbesteding een team dat de uitbesteding volgt en bewaakt?
282469Wordt vooraf gecontroleerd of aangeboden batchjobs wel in de juiste volgorde worden uitgevoerd?
292470Wordt vooraf gecontroleerd of aangeboden batchjobs op het moment van uitvoering (na andere jobs) nog wel van de juiste opstartparameters gebruik maken?
302471Wordt vooraf gecontroleerd of aangeboden batchjobs wel gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd?
313159Is in het offertestadium reeds duidelijk welke sancties er gelden bij het niet realiseren van de kwaliteitseisen?
322482Worden grote batchprocessen door een team voorbereid?
332483Is er bij grote batchprocessen voldoende afstemming met de productie-afdelingen?
343128Heeft het computercentrum de nodige ervaring met vergelijkbare klanten en applicaties?
351283Is bij grote batchjobs rekening gehouden met het tijdstip waarop de backup gemaakt moet worden?
361301Is het computercentrum in staat en bij machte om de verantwoordelijkheden t.a.v. de verwerking van het systeem te dragen?
371303Is bekend inhoeverre het computercentrum instaat is om pieken in de verwerking te kunnen verwerken?
381186Worden overflowsituaties van geheugengebieden tijdig gesignaleerd?
391349Is het moment waarop de batchjob gaat draaien te beinvloeden?
401350Is de queue waarin de batchjob gaat draaien te beinvloeden?
411351Wordt bij het terugladen van een backup rekening gehouden met reeds gedraaide batchjobs?
421793Krijgen de belangrijke functies verhoudingsgewijs meer verwerkingscapaciteit toegewezen naarmate de systeembelasting toeneemt?
433083Is het personeel van het computercentrum voldoende opgeleid?
442458Is er door het computercentrum een werkvoorbereider aangewezen die het systeem in zijn pakket heeft?
453145Is het computercentrum bereid om tijdens de looptijd van het contract nieuwe technologieen ten voordele van de klant in te voeren?
461285Is de bezetting van de diverse schijfeenheden zo optimaal mogelijk voor een gunstige performance?
471358Worden alle werkbestanden verwijderd op het moment dat ze niet langer nodig zijn?
483146Is duidelijk hoelang de huidige hardwarelijn nog gehandhaafd zal worden?
493147Is de verbinding met het computercentrum dubbel uitgevoerd zodat storingen worden vermeden?
503148Worden de contacten met het computercentrum gecoördineerd uitgevoerd?
513149Zijn de consequenties voor de workload op het personeel bij het uitbesteden vastgesteld?
52506Is per batchjob aangegeven of operator interventie nodig is?
533141Zijn maatregelen genomen die het response verlies door het op afstand gaan werken, beperken?
54410Is er voldoende planning van batchwerk bij de gebruiker zodat niet onnodig het reeds geplande werk in gevaar gebracht wordt?
553119Wordt bij het samenvoegen en uitbesteden geëist dat de gebruiker minimaal dezelfde diensten krijgt aangeboden?
563120Wordt er bij het samenvoegen en uitbesteden voor gezorgd dat de gebruiker zo min mogelijk hinder ondervind van de overgang?
573121Is de doorbelasting van de productiekosten na de overgang naar een ander computercentrum gebaseerd op recente metingen bij het vorige centrum?
583142Zijn er garanties dat het uitbesteden ook na de eerste paar jaar rendabel blijft?
593143Is bij het bepalen van de kosten/baten verhouding bij uitbesteden rekening gehouden met de kostenontwikkeling van nieuwe technologieen.
603144Is onderzocht in hoeverre de leverancier geen melding gemaakt heeft van (verborgen) kosten die straks wel betaald moeten worden?
61544Is van elke batchjob bekend hoeveel tijd eventuele operatorhandling zal vergen?
623091Is de geografisch afstand t.o.v. het computercentrum bij uitbesteden aanvaardbaar?
63541Is van elke batchjob bekend welke randapparatuur er nodig is?
64542Is van elke batchjob bekend hoe vaak de randapparatuur nodig is?
65543Is van elke batchjob bekend wanneer de randapparatuur nodig is?
661821Kan het systeem gedurende de gehele werkdag volledig beschikbaar zijn voor de gebruiker?
672571Is een gedifferentieerde afrekening op basis van gebruikte faciliteiten mogelijk?
682580Is het periodiek onderhoud d.m.v. een overeenkomst met de leverancier geregeld?
693082Blijft bij decentralisatie en uitbesteden van werk het systeem en de administratieve organisatie controleerbaar?
703084Zijn er bij het computercentrum procedures voor het overnemen van taken bij een shiftwisseling?
713092Is de kwaliteit van de dienstverlening van het computercentrum bij uitbesteden beoordeeld?
723093Is de financiele positie van het computercentrum bij uitbesteden beoordeeld?
733094Zijn de technische faciliteiten van het computercentrum bij uitbesteden beoordeeld?
743095Is er bij uitbesteding sprake van een goede voorbereiding?
753188Is de overdracht van apparatuur bij uitbesteden geregeld?
763189Is de overdracht van programmatuur bij uitbesteden geregeld?
773190Is de overdracht van telecommunicatiefaciliteiten bij uitbesteden geregeld?
783191Is de overdracht van het intellectuele eigendom bij uitbesteden geregeld?
793192Is de overdracht van personeel bij uitbesteden geregeld?
803193Is de financiering van extra investeringen bij uitbesteden geregeld?
812917Worden de tarieven voor de verwerking aangepast bij de invoering van een andere (4e) generatietaal of database?
82320Zijn batchjobs die niet goed verlopen zijn via de juiste kanalen aan de juiste personen teruggekoppeld?
833127Is een goede verdeling van verantwoordelijkheden gemaakt tussen het computercentrum en de gebruikersorganisatie?
841296Is de kans dat uitvoer met een foutief aantal kopieen wordt afgedrukt geminimaliseerd?
851340Worden de systemen van de diverse klanten niet door elkaar beinvloed?
862531Worden de gebruikskosten van de computerbenodigdheden op de juiste kostenplaats geboekt?
872532Is er een speciale procedure voor het aanbieden van data-entry werkzaamheden?
883096Is er bij uitbesteding sprake van bewaking op een tijdige verzending van gegevens naar het computercentrum?
893097Is er bij uitbesteding sprake van bewaking op een tijdige ontvangst van gegevens van het computercentrum?
901814Kan voor verwerkingen die periodiek draaien een eenmalige opdracht worden verstrekt?
911815Wordt de volledigheid en juistheid van de lijsten d.m.v. een checklijst gecontroleerd?
921180Zijn er vaste procedures voor het archiveren van de systeemlogging?
931181Zijn er vaste procedures voor de registratie van de accounting?
942521Worden wijzigingen in de productieplanning tijdig aan het computercentrum doorgegeven?
953089Zijn de tijdstippen waarop de informatie door het computercentrum bij uitbesteden wordt afgegeven aanvaardbaar?
963090Zijn de tijdstippen waarop de gegevens bij het computercentrum bij uitbesteden kan worden bijgewerkt aanvaardbaar?
971252Worden voor de verschillende tijdstippen waarop het systeem gebruikt wordt verschillende tarieven berekend t.b.v. een gunstige spreiding?
983123Is bekend wat de kortste tijd is waarbinnen het computercentrum de gewenste productie kan leveren?
993124Sluit de apparatuur waarmee het computercentrum werkt aan bij de appartuur van de eigen organisatie?
1001661Is onderzocht in hoeverre zware periodieke batchjobs kunnen worden uitbesteed?
1012647Kunnen de automatiseringskosten worden onderscheiden naar kosten voor hardware, bekabeling, software, onderhoud en opleiding?
1021276Wordt de groei van de bestanden nauwlettend in de gaten gehouden?
1031277Wordt bij interleave loading rekening gehouden met de tijd die nodig is om de database te reorganiseren?
1041360Kan de gebruiker d.m.v. parameters zelf bepalen op welke printer de lijsten afgedrukt moeten worden?
1051362Is het mogelijk om batchjobs die regelmatig draaien automatisch door het systeem te laten opstarten?
1062485Worden spool-files na een bepaalde bewaartermijn automatisch van het systeem verwijderd?
107398Wordt het aantal jobs dat te laat door het computercentrum verwerkt wordt in statistieken weergegeven?
108399Wordt het aantal jobs dat niet door het computercentrum verwerkt kan worden in statistieken weergegeven?
1092456Is de bewaking van de exploitatiekosten geregeld?
1103117Is onderzocht hoe de problemen opgevangen moeten worden als het computercentrum ingebreke blijft?
1113116Is de mogelijkheid van een gemeenschappelijk computercentrum met andere organisaties onderzocht?
1123194Is er een service level agreement gemaakt bij het uitbesteden van de computercentrum werkzaamheden?
113524Kan de jobkalender online bijgewerkt worden zodat op ieder gewenst moment de actuele status zichtbaar is?
114528Is binnen het computercentrum rekening gehouden met de mogelijkheid dat batchjobs soms overnieuw gedraaid moeten worden?
1153087Zijn de consequenties voor de personeelsbezetting bij uitbesteden overwogen?
1163088Zijn de consequenties voor de functies van het personeel bij uitbesteden overwogen?
117488Is in een logboek vastgelegd wie welke batchjob heeft aangevraagd?
1181525Liggen de exploitatiekosten van het systeem binnen de geraamde bedragen?
1193115Blijft de gebruikersorganisatie bij uitbesteding de bepalende factor?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar