De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A70501Onderhoud informatiesysteem
Onderhouds procedures

Nr.IDVraagFout                             Goed
1606Zijn er maatregelen genomen die moeten voorkomen dat er een achterstand in het onderhoud aan het systeem ontstaat?
21335Is er een plan voor uitbreiding en verbetering van het systeem gemaakt?
32693Is er een formele procedure ten aanzien van het wijzigen van programmatuur?
42694Is er een formele procedure ten aanzien van het vervaardigen van programmatuur?
5590Is er ook tijdens de realisatie van het ingeplande onderhoud voldoende capaciteit over om urgente problemen op te lossen?
6587Zijn de procedures over de afhandeling van functionele wijzigingen tijdens de release bekend?
72474Geldt bij onderhoud dezelfde kwaliteitscontrole als bij nieuwbouw?
82475Gelden bij onderhoud dezelfde testprocedures als bij nieuwbouw?
93615Wordt bij elke vorm van onderhoud tevens een functiepuntanalyse uitgevoerd?
103616Wordt bij onderhoud een extra risicofactor toegepast om de productiviteit te bepalen bij functiepuntanalyse?
112523Worden systeemaanpassingen die bij calamiteiten snel zijn aangebracht achteraf op juistheid beoordeeld?
122503Worden kleine onschuldige fouten in het systeem toch zo snel mogelijk hersteld?
132621Is de prioriteit waarmee storingsmeldingen worden afgehandeld mede afhankelijk van de strategische waarde van de toepassing?
142467Wordt er aan het onderhoud een hogere prioriteit gegeven dan aan nieuwe functionaliteit?
152484Is door goede procedures voorkomen dat tijdens de uitvoering van grote batchprocessen nog wijzigingen op de programmatuur worden aangebracht?
162540Heeft de applicatiebeheerder tot taak de resultaten van systeemwijzigingen te evalueren?
172478Is het gehele onderhoudstraject in procedures vastgelegd?
182465Zijn er wijzigingsprocedures die de consistentie tussen documentatie en programmatuur waarborgen?
19571Wordt onderzocht of applicaties waar zeer veel onderhoud aan is niet beter herschreven kunnen worden?
20337Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats?
21607Is er een procedure waarmee geconstateerde fouten in het informatiesysteem zo snel mogelijk hersteld kunnen worden?
221182Zijn er vaste procedures voor de overdracht van nieuwe applicaties?
231183Zijn er vaste procedures voor de overdracht van gewijzigde applicaties?
241279Is elke applicatie die in productie gaat beoordeeld op te verwachten gedrag in de productieomgeving?
251253Wordt bij het kopieeren van sources gecontroleerd of de source reeds in deze omgeving aanwezig is?
263086Wordt voor het progammabeheer gebruik gemaakt van een "source manager"?
272385Zijn alle batchjobs waarin het gewijzigde programma voorkomt aangepast?
28604Zijn alle wijzigingen aan het systeem op dezelfde wijze getest als bij een normale systeemontwikkeling?
29608Zijn alle aanpassingen in het informatiesysteem goed bevonden, zodat de release als geheel in productie genomen kan worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Organisatie, Oplossingen: Het classificeren van systeemproblemen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar