De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Exploitatie en auditing
Nr. A701Organiseer Exploitatie en beheer

Nr.IDVraagFout                             Goed
11321Worden bij aanvang van het onderhoud de taken van het ontwikkelteam goed overgedragen aan het onderhoudsteam?
2784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
31306Is er een budget beschikbaar voor het onderhoud voor de hele levenscyclus van het systeem?
42499Zijn er binnen de organisatie beheersfuncties voor netwerken, applicaties, gegevens, systemen en techniek?
52626Is bij de opzet van de helpdesk duidelijk gekozen voor een centrale of decentrale organisatie?
62627Is bij de opzet van de helpdesk duidelijk bepaald welke werkzaamheden er uitbesteed worden?
72628Is bij de opzet van de helpdesk een kosten/baten- analyse gemaakt waaruit blijkt welke kosten tegenover welke diensten staan?
8602Is er een apart onderhoudsteam dat speciaal voor het onderhoud van het systeem staat opgesteld?
91184Is er een strenge selectieprocedure voor het aantrekken van automatiseringspersoneel?
102589Is de netwerkbeheerder voor de installatie van het netwerk aangesteld?
112623Is de gebruikerorganisatie nauw betrokken bij de opzet van de helpdesk?
122479Is het gegevensbeheer zoveel mogelijk gecentraliseerd?
131174Is de organisatiestructuur door functiescheiding overzichtelijk?
141318Is in de onderhoudsfase bekend hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn?
151319Is in de onderhoudsfase bekend hoe de rapportagelijnen zijn?
161353Wordt in aparte gegevensverzamelingen bijgehouden wie welke wijzigingen heeft uitgevoerd?
171395Vindt er binnen de organisatie een registratie van de tijdsverantwoording van de medewerkers plaats?
182244Is er een functionaris die specifiek met beveiliging belast is?
192600Worden bij de invoering van een netwerk de gebruikers groepsgewijs aangesloten om de invoering beheersbaar te maken?
202602Is bij het gebruik van terminal emulatoren binnen het netwerk een contactpersoon aangewezen voor overleg bij mainframe/netwerk problemen?
212605Is voor de installatie van het netwerk overwogen hoe in de toekomst nieuwe versies van applicaties geinstalleerd gaan worden?
222497Staat bij administratieve systemen het beheer van de gegevens centraal?
232498Staat bij wetenschappelijke systemen het beheer van de applicaties centraal?
242522Worden om de kennis overdracht te bevorderen medewerkers uit het nieuwbouwtraject in het onderhoudstraject ingezet?
252921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
262491Is de applicatiebeheerder betrokken bij het gebruik van het systeem?
272492Is de applicatiebeheerder betrokken bij het onderhoud van het systeem?
282493Is de applicatiebeheerder betrokken bij de begeleiding van de gebruikers?
292494Is de applicatiebeheerder betrokken bij het samenstellen van de gebruikersdocumentatie?
302495Is de applicatiebeheerder betrokken bij het samenstellen van de acceptatietest omgeving?
312496Evalueert de applicatiebeheerder periodiek het systeem op betrouwbaarheid en doelmatigheid?
32538Is de plaats van het computercentrum binnen de organisatie duidelijk omschreven?
332472Is het uitvoeren van ad hoc onderhoud zoveel mogelijk voorkomen?
34520Heeft het computercentrum een helpdesk-organisatie opgezet waar de gebruikers met hun vragen terecht kunnen?
353165Is het beleid er opgericht om het beheer van de informatiesystemen, in het kader van decentralisatie bij de gebruiker neer te leggen?
362723Is er zorggedragen voor een goede huisvesting van de ontwikkelafdeling?
373130Is de controle op de opgeleverde producten structureel in het ontwikkelproces ingebed?
382631Krijgen de medewerkers een telefoontraining zodat ze leren om te gaan met gebruikers die in paniek zijn geraakt?
391249Wordt binnen het computercentrum een aantal gebruikerscategorieen onderscheiden?
401292Beschikt de systeembeheerder over de juiste middelen om zijn functie goed uit te kunnen voeren?
41589Is bij pieken in de werklast voor het onderhoudsteam tijdig voldoende capaciteit geregeld?
42601Is er een aparte stuurgroep voor de coordinatie van releases?
432574Wordt alle apparatuur in een netwerk geregistreerd?
442630Is bij de opzet van de helpdesk bepaald welke taken de helpdesk moet uitvoeren?
452633Registreerd de helpdesk elk apparaat dat wordt geleend of wordt uitgeleend?
462634Registreerd de helpdesk elk apparaat dat wordt gehuurd of wordt verhuurd?
472836Is de applicatiebeheerder reeds in het ontwikkelstadium betrokken bij het testen van het systeem?
482412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
492573Wordt ongebruikte apparatuur eveneens geregistreerd zodat geen onnodige bestellingen worden gedaan?
503150Is het beheer van de applicaties centraal geregeld zodat de kennis van de applicaties niet verspreid raakt?
512230Is de systeembeheerder de enige die autorisaties kan toekennen of intrekken?
522536Heeft de applicatiebeheerder het verzamelen van gebruikerswensen tot taak gekregen?
532629Is bij de opzet van de helpdesk bepaald in hoeverre de verleende diensten doorbelast worden?
542637Kent de helpdesk een centraal telefoonnummer waar altijd wordt opgenomen?
552466Staat vast hoe met pieken in het onderhoud omgegaan moet worden?
561336Is de ontwikkelomgeving strikt gescheiden van de productie- omgeving?
571359Kunnen decentrale printers met een minimale inspanning door de gebruikers zelf worden bediend?
582530Worden niet geautoriseerde gebruikers door het systeem op de hoogte gesteld tot welke personen ze zich moeten wenden voor een autorisatie?
592461Is de applicatiebeheerder beschikbaar om het ontwikkelteam bij te staan?
602462Is de applicatiebeheerder lid van het testteam?
612458Is er door het computercentrum een werkvoorbereider aangewezen die het systeem in zijn pakket heeft?
622459Kunnen de gebruikers met hun vragen bij de applicatiebeheerder terecht?
632925Worden .BAK bestanden en andere tijdelijke bestanden regelmatig van schijf verwijderd?
643074Is het mogelijk om het beheer van het netwerk vanaf een werkstation uit te voeren?
652487Is er een duidelijke keuze gemaakt tussen actief of passief applicatiebeheer?
662488Is voorkomen dat er een groot onderscheid ontstaat tussen beheerders en "domme" operators?
672489Zijn de technische beheerstaken in de directe omgeving van de operators ondergebracht?
682636Kent de organisatie een pool van gebruikers met specifieke pakketkennis die als vraagbaak dienen bij verschillende pakketten?
69507Organiseert het computercentrum regelmatig gebruikersbijeenkomsten?
70508Is het computercentrum een onafhankelijke afdeling binnen de organisatie?
711254Zijn de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers die bij de inrichting van de database betrokken zijn duidelijk aangegeven?
722205Zijn de mogelijkheden om de gegevensverzamelingen buiten de programmatuur om te herstellen voldoende beveiligd?
731275Zijn er maatregelen voor gestructureerd performancebeheer opgezet?
74432Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe de ondersteuning organisatorisch geregeld is?
75437Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven wie voor de gebruiker de contactpersonen zijn binnen de organisatie?
76156Is er een goede bewaking op het juist overgaan van applicaties van de ene omgeving naar de andere?
772572Beschikt de beheerder over middelen om de performance van het netwerk te controleren en in te stellen?
782541Heeft de applicatiebeheerder het beheer van de gebruikersdocumentatie tot taak?
792542Heeft de applicatiebeheerder het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden tot taak?
802918Beschikt de beheerder over hulpmiddelen waarmee het systeemgedrag geobserveerd kan worden?
812919Beschikt de beheerder over hulpmiddelen waarmee hij het systeemgedrag kan verbeteren?
822584Heeft de netwerkbeheerder ook buiten werktijd toegang tot de werkplek en de werkstations?
833127Is een goede verdeling van verantwoordelijkheden gemaakt tussen het computercentrum en de gebruikersorganisatie?
84512Worden op de gebruikersbijeenkomsten gastsprekers met verstand van zaken uitgenodigd?
851272Wordt waar mogelijk het preventieve onderhoud door de eigen organisatie uitgevoerd?
861872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
872448Zijn de taken van de verschillende beheerders beschreven?
882486Bestaat er een goede functiescheiding tussen de beheerders van de verschillende taakgebieden?
893086Wordt voor het progammabeheer gebruik gemaakt van een "source manager"?
901276Wordt de groei van de bestanden nauwlettend in de gaten gehouden?
911341Zijn wijzigingen op de database altijd eerst in de ontwikkelomgeving getest?
922455Is het gegevensbeheer geregeld?
931856Is het versie beheer zo opgezet dat oude fouten niet als gevolg van overdrachten terug kunnen keren in het systeem?
942770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
951309Is het personeel voldoende gemotiveerd om onderhouds werkzaamheden uit te voeren?
961168Is een goede functiescheiding tussen het computercentrum en de overige afdelingen gerealiseerd?
971241Krijgen de operators de erkenning en status die hen toekomt?
981242Hebben de operators kansen om in hun eigen vakgebied door te groeien?
992761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities: DYA Infrastructuur Architectuurproces
Adviezen, Methoden, Organisatie, Analyses: Hoe offshore projecten managen via CMMI
Organisatie, Analyses: Outsourcing management is procesmanagement

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar