De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A61003Voer in, draag over en rapporteer
Evaluatie project management

Nr.IDVraagFout                             Goed
12808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
22769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
32778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
42779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
52797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
63067Vindt er een vastlegging plaats van de beslissingen die tijdens het project genomen worden?
72820Is uitgebreid meerwerk, dat niet direct noodzakelijk is in een afzonderlijk project ondergebracht?
82831Is de leiding er zich van bewust dat de tijd, die verloren is door uitloop van eerdere fasen niet in latere fasen terugverdiend kan worden?
91805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
102833Zijn de persoonlijke belangen van het management ondergeschikt aan het welslagen van het project?
11558Doet de nieuwe functie geen afbreuk aan de bestaande functies die de bedrijfsprocessen (waarvoor het systeem gebouwd is) ondersteunen?
122922Is ieder teamlid betrokken bij het oplossen van problemen?
131606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
142764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
152765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
162770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
171550Draagt het systeem er toe bij dat conflicten binnen de organisatie geminimaliseerd worden?
181740Is geen enkele technologie eenzijdig door het management ingevoerd?
191542Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op het juiste moment?
201543Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op overzichtelijke wijze?
211544Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op efficiente wijze?
221854Is vastgesteld dat de ontwikkelafdeling het vermogen heeft om de problematiek aan te kunnen?
232768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
242775Is de frequentie van de voortgangsrapportage juist in relatie tot het tempo van de realisatie van het project?
251541Krijgt het beleidsbepalend management de juiste informatie?
261977Leidt het project ertoe dat een voorsprong in de informatietechnologie wordt opgebouwd t.o.v. de concurrentie?
272407Is het verloop van de invoering vastgelegd en aan het management gerapporteerd?
282828Is het ontwikkelteam zich tenvolle bewust wat de complexiteit is van de toepassing?
291517Heeft de projectgroep er zich voldoende van vergewist dat het systeem voldoende kwaliteit heeft?
301518Is het afsluitrapport van het project van de projectleider besproken?
311533Is de communicatie tussen de opdrachtgever en de projectleider goed te noemen?
322776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
332837Zijn bij alle fases van het project zoveel mogelijk dezelfde personen betrokken?
341300Is het ontwikkelteam bij de overdracht van het systeem van de verantwoording hiervoor ontslagen?
351519Heeft de opdrachtgever de projectleider, de projectgroep en de werkgroepen duidelijk van hun taken ontheven na voltooiing van het project?
361520Is het gebruik en beheer van het systeem geregeld?
372428Zijn bij de invoering van het systeem de bevoegdheden aan de diverse beheerders overgedragen?
382774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
392777Is er door de opdrachtgever voldoende tijd aan het project besteed?
402794Zijn de juiste prioriteiten gesteld wanneer de leiding niet over voldoende medewerkers beschikt om alle werkzaamheden uit te voeren?
412795Zijn de planning en de begroting tijdig bijgesteld als bleek dat het project niet haalbaar was?
421507Is het voor het management mogelijk om de totale kosten en doorlooptijd van het project her te bepalen?
431534Is de methode waarop men de documentatie liet ontstaan goed bevallen?
442798Zijn succesvolle teams niet voor het einde van het project ontbonden?
452822Is er tijdens het project geen projectleiderwisseling geweest?
462823Is het bureau dat de projectleider levert niet hetzelfde als het bureau dat een audit op het systeem uitvoerd?
472825Is de coordinatie tussen de teams van de verschillende deelsystemen voldoende geweest?
482830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
492799Heeft de projectleider bewezen de tijdsaspecten binnen het project te beheersen?
502800Heeft de projectleider bewezen de bemanning binnen het project te beheersen?
512801Heeft de projectleider bewezen het budget binnen het project te beheersen?
522802Heeft de projectleider bewezen de kwaliteit binnen het project te beheersen?
532803Heeft de projectleider bewezen de informatiestromen binnen het project te beheersen?
542804Heeft de projectleider bewezen de organisatie van het project te beheersen?
552873Zijn alle eindproducten zoals die gedefinieerd waren opgeleverd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Oplossingen: Projectrapportage
Methoden, Organisatie: Besturen van een project
Discussies, Adviezen, Organisatie, Knelpunten, Oplossingen, Best practices: Opdrachtgeverschap met programma's en projecten

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar