De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A61002Voer in, draag over en rapporteer
Release evaluatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
11528Is bekend wat wordt geevalueerd (het project of het systeem)?
2611Is voor de start van de release een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten die nog niet in het project of een vorige release waren afgerond?
32769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
42403Zijn alle gebruikers tijdig op de hoogte gesteld van de invoeringsplannen?
51585Heeft het afwegen van de alternatieven in het rapport op juiste wijze plaats gevonden?
6588Is het aanbod van werkzaamheden a.g.v. de release voor alle leden van het onderhoudsteam gelijkmatig over de doorlooptijd verdeeld?
7560Zijn de wijzigingen van het systeem die d.m.v. een release hebben plaatsgevonden in de oorspronkelijke ontwerpen verwerkt?
81826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
9578Is voor de start van de release bepaald of de documentatie uit het project voldoende is om de release daarop te baseren?
101587Zijn de baten na installatie van het systeem bepaald?
113067Vindt er een vastlegging plaats van de beslissingen die tijdens het project genomen worden?
121736Zijn de mogelijkheden van het systeem slechts benut tot het niveau waarop de gebruikers het systeem kunnen begrijpen?
131805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
14567Is na iedere stap binnen een project/release een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteiten in de opleveringen van de diverse onderdelen?
152382Is vastgesteld dat het management opdracht heeft gegeven om de programmatuur te bouwen die nu in productie genomen wordt?
162833Zijn de persoonlijke belangen van het management ondergeschikt aan het welslagen van het project?
172316Is de fasering van het project niet te ver doorgevoerd zodat er teveel specialisten nodig zijn?
18553Is duidelijk om welke reden een bepaalde aanpassing van het systeem in de release is opgenomen?
19558Doet de nieuwe functie geen afbreuk aan de bestaande functies die de bedrijfsprocessen (waarvoor het systeem gebouwd is) ondersteunen?
201531Is de instructie van de gebruikers tijdig begonnen?
211532Is de voorlichting aan zowel interne- als externe betrokkenen doeltreffend geweest?
221570Zijn relevante gebeurtenissen tijdens de ontwikkeling tijdig en volledig aan het management gemeld?
231762Is er voldoende aan de gebruikers duidelijk gemaakt welke inbreng van hen verwacht werd?
241449Zijn meerdere problemen, die samen opgelost kunnen worden binnen een release gehouden?
251509Is een vergelijking gemaakt tussen de geschatte en de werkelijke doorlooptijd van het project?
261510Is een vergelijking gemaakt tussen de geschatte en de werkelijke kosten van het project?
271511Is een analyse gemaakt van de oorzaak van de verschillen tussen de gemaakte en de geschatte kosten?
281568Zijn de eindgebruikers voldoende bij de systeemontwikkeling betrokken geweest?
291774Is bij de opzet van het systeem voldoende rekening gehouden met de dynamiek van de organisatie?
301571Zijn de ontwikkelactiviteiten door voldoende gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd?
312764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
322765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
33337Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats?
341526Is de instructie aan de gebruikers voldoende gebleken?
351535Is de instructie van de gebruikers voldoende intensief geweest?
361569Is de volgorde van de gebruikte methodologie goed aangehouden?
371740Is geen enkele technologie eenzijdig door het management ingevoerd?
381527Hebben de gebruikers het gevoel dat ze goed kunnen werken met het systeem?
391544Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op efficiente wijze?
402775Is de frequentie van de voortgangsrapportage juist in relatie tot het tempo van de realisatie van het project?
411541Krijgt het beleidsbepalend management de juiste informatie?
421677Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van de directe gebruikers gemaakt?
431868Zijn de door de organisatie opgestelde standaards nageleefd?
44379Is vastgesteld dat alle betrokkenen het systeem geaccepteerd hebben voordat tot vrijgave voor productie is overgegaan?
45549Is bij het samenstellen van de release rekening gehouden met de afspraken gemaakt in het service- level-agreement?
461672Zijn de technieken die de methodologie minimaal voorschrijft juist toegepast?
471977Leidt het project ertoe dat een voorsprong in de informatietechnologie wordt opgebouwd t.o.v. de concurrentie?
482407Is het verloop van de invoering vastgelegd en aan het management gerapporteerd?
49565Kan de juistheid van de beslissingen genomen in het vooronderzoek t.a.v. de alternatieve oplossingen geverifieerd worden?
501517Heeft de projectgroep er zich voldoende van vergewist dat het systeem voldoende kwaliteit heeft?
511763Is voorkomen dat door de ontwikkeling van parallelle toepassingen doublures van werkzaamheden ontstaan?
521438Wordt nadat een fase voltooid is een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteit van de volgende stappen?
531520Is het gebruik en beheer van het systeem geregeld?
542777Is er door de opdrachtgever voldoende tijd aan het project besteed?
553010Is strak de hand gehouden aan de ontwikkelstandaards en procedures?
562824Krijgen de kritische opmerkingen die de projectgroep uit voldoende aandacht?
571537Is aan de eisen die gesteld waren aan de kwaliteit voldaan?
581540Is aan de eisen die gesteld waren aan de betrouwbaarheid voldaan?
591521Zijn de knelpunten in de informatievoorziening waarvoor het project was opgestart verdwenen?
603395Is het informatiesysteem overgedragen aan zowel de verwerkingsorganisatie, het onderhoudsteam, de applicatiebeheerder als aan de opdrachtgever?
612873Zijn alle eindproducten zoals die gedefinieerd waren opgeleverd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Best practices: Releases en change-management bij maatwerkapplicaties
Best practices: Het Project evaluatieformulier

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar