De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A61001Voer in, draag over en rapporteer
Project evaluatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
12808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
21528Is bekend wat wordt geevalueerd (het project of het systeem)?
31694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
42276Wordt in iedere fase van het project een risico- analyse voor de uit te voeren activiteiten gemaakt?
52769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
62102Is een combinatie van de informatie-analyse en het ontwerp vermeden?
72778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
82779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
92796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
102797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
112698Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden?
121585Heeft het afwegen van de alternatieven in het rapport op juiste wijze plaats gevonden?
132788Beschikt de materiedeskundige over analytisch inzicht, know-how van de materie en een vooruitziende blik m.b.t. toekomstige ontwikkelingen?
141456Is gebleken dat er voldoende voorkennis bij de gebruikers aanwezig was bij de aanvang van het project?
151826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
161587Zijn de baten na installatie van het systeem bepaald?
173067Vindt er een vastlegging plaats van de beslissingen die tijdens het project genomen worden?
181736Zijn de mogelijkheden van het systeem slechts benut tot het niveau waarop de gebruikers het systeem kunnen begrijpen?
192820Is uitgebreid meerwerk, dat niet direct noodzakelijk is in een afzonderlijk project ondergebracht?
201805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
21567Is na iedere stap binnen een project/release een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteiten in de opleveringen van de diverse onderdelen?
222382Is vastgesteld dat het management opdracht heeft gegeven om de programmatuur te bouwen die nu in productie genomen wordt?
232833Zijn de persoonlijke belangen van het management ondergeschikt aan het welslagen van het project?
24633Is vastgelegd in welke mate en wanneer het ontwikkelteam van de ontwikkelstandaard is afgeweken?
252316Is de fasering van het project niet te ver doorgevoerd zodat er teveel specialisten nodig zijn?
26558Doet de nieuwe functie geen afbreuk aan de bestaande functies die de bedrijfsprocessen (waarvoor het systeem gebouwd is) ondersteunen?
271630Zijn er maatregelen genomen die er voor zorgen dat bij personeelswisselingen de procedures gehandhaafd blijven?
281531Is de instructie van de gebruikers tijdig begonnen?
291532Is de voorlichting aan zowel interne- als externe betrokkenen doeltreffend geweest?
301570Zijn relevante gebeurtenissen tijdens de ontwikkeling tijdig en volledig aan het management gemeld?
311530Hebben de cursussen aan het begin van het project goed in de behoeften voorzien?
321760Is er voldoende voorlichting aan de gebruikers geweest over het doel van het project?
331761Is er voldoende voorlichting aan de gebruikers geweest over het verloop van het project?
341762Is er voldoende aan de gebruikers duidelijk gemaakt welke inbreng van hen verwacht werd?
351509Is een vergelijking gemaakt tussen de geschatte en de werkelijke doorlooptijd van het project?
361510Is een vergelijking gemaakt tussen de geschatte en de werkelijke kosten van het project?
371511Is een analyse gemaakt van de oorzaak van de verschillen tussen de gemaakte en de geschatte kosten?
381568Zijn de eindgebruikers voldoende bij de systeemontwikkeling betrokken geweest?
391774Is bij de opzet van het systeem voldoende rekening gehouden met de dynamiek van de organisatie?
402922Is ieder teamlid betrokken bij het oplossen van problemen?
411512Is een lijst gemaakt van nog niet gehonoreerde gebruikerswensen?
421545Is het systeem in de uitwijkprocedures opgenomen?
431571Zijn de ontwikkelactiviteiten door voldoende gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd?
441606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
45755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
461515Zijn de binnen het project gemaakte fouten met hun oorzaak gesignaleerd?
471516Is vastgelegd hoe de binnen het project gemaakte fouten hersteld zijn?
481748Is de opleiding van de gebruikers geintegreerd met het project?
492697Werden de media regelmatig en juist geinformeerd over de voortgang van het project?
502764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
512765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
522770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
53337Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats?
541526Is de instructie aan de gebruikers voldoende gebleken?
551535Is de instructie van de gebruikers voldoende intensief geweest?
561569Is de volgorde van de gebruikte methodologie goed aangehouden?
571740Is geen enkele technologie eenzijdig door het management ingevoerd?
582219Is voor het project een faseringstechniek gekozen die in de organisatie bekend is?
592220Is voor het project een systeemontwikkelingstechniek gekozen?
602221Is voor het project een documentatiestructuur gekozen?
612332Is vastgesteld dat de gebruikte programmeertaal de beste performance geeft voor de toepassing?
622761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
632762Worden de teamleden betrokken bij het vaststellen van die systeemeisen waarop hun prestaties van invloed zijn?
642832Is bij de bouw van de programmatuur rekening gehouden met de omstandigheden waarin de programmatuur gebruikt gaat worden?
651527Hebben de gebruikers het gevoel dat ze goed kunnen werken met het systeem?
661544Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op efficiente wijze?
672768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
682775Is de frequentie van de voortgangsrapportage juist in relatie tot het tempo van de realisatie van het project?
691541Krijgt het beleidsbepalend management de juiste informatie?
701677Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van de directe gebruikers gemaakt?
711868Zijn de door de organisatie opgestelde standaards nageleefd?
72379Is vastgesteld dat alle betrokkenen het systeem geaccepteerd hebben voordat tot vrijgave voor productie is overgegaan?
731672Zijn de technieken die de methodologie minimaal voorschrijft juist toegepast?
741698Zijn pogingen om functies binnen het project te snel te integreren vermeden?
751977Leidt het project ertoe dat een voorsprong in de informatietechnologie wordt opgebouwd t.o.v. de concurrentie?
762407Is het verloop van de invoering vastgelegd en aan het management gerapporteerd?
77565Kan de juistheid van de beslissingen genomen in het vooronderzoek t.a.v. de alternatieve oplossingen geverifieerd worden?
781517Heeft de projectgroep er zich voldoende van vergewist dat het systeem voldoende kwaliteit heeft?
791533Is de communicatie tussen de opdrachtgever en de projectleider goed te noemen?
801567Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
811690Is de voorgangsrapportage van het project in het evaluatierapport verwerkt?
821691Is de omvang van de onnodig overgedraaide productie in het evaluatierapport verwerkt?
831763Is voorkomen dat door de ontwikkeling van parallelle toepassingen doublures van werkzaamheden ontstaan?
842776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
852837Zijn bij alle fases van het project zoveel mogelijk dezelfde personen betrokken?
861438Wordt nadat een fase voltooid is een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteit van de volgende stappen?
871983Is de gekozen methodologie goed gevolgd?
882427Zijn alle functies binnen het systeem geactiveerd?
892774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
902777Is er door de opdrachtgever voldoende tijd aan het project besteed?
913010Is strak de hand gehouden aan de ontwikkelstandaards en procedures?
921507Is het voor het management mogelijk om de totale kosten en doorlooptijd van het project her te bepalen?
932823Is het bureau dat de projectleider levert niet hetzelfde als het bureau dat een audit op het systeem uitvoerd?
942824Krijgen de kritische opmerkingen die de projectgroep uit voldoende aandacht?
952830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
961540Is aan de eisen die gesteld waren aan de betrouwbaarheid voldaan?
972100Bleef het team gedurende alle fases stabiel van samenstelling?
982827Hadden de programmeurs voldoende ervaring met de ontwikkeltools en ontwikkelomgeving?
992834Is het eigendom van het systeem bij de gebruikersorganisatie neergelegd?
1001521Zijn de knelpunten in de informatievoorziening waarvoor het project was opgestart verdwenen?
1013395Is het informatiesysteem overgedragen aan zowel de verwerkingsorganisatie, het onderhoudsteam, de applicatiebeheerder als aan de opdrachtgever?
1022873Zijn alle eindproducten zoals die gedefinieerd waren opgeleverd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Methoden, Oplossingen: Projectrapportage
Methoden, Analyses: De zes fasen van een project
Best practices: Het Project evaluatieformulier

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar