De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A610Voer in, draag over en rapporteer

Nr.IDVraagFout                             Goed
12808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
21528Is bekend wat wordt geevalueerd (het project of het systeem)?
31694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
42276Wordt in iedere fase van het project een risico- analyse voor de uit te voeren activiteiten gemaakt?
5611Is voor de start van de release een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten die nog niet in het project of een vorige release waren afgerond?
62099Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase?
72769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
82102Is een combinatie van de informatie-analyse en het ontwerp vermeden?
91164Is, indien er een referentiemodel bestaat voor de organisatie hiervan gebruik gemaakt bij het bepalen van de gewenste functionaliteit?
102895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
112778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
122779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
131012Is bij het gebruik van prototyping extra aandacht besteed aan het bekend maken van de gebruikers met de uiterlijke verschijningsvorm van het systeem?
142796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
152403Zijn alle gebruikers tijdig op de hoogte gesteld van de invoeringsplannen?
162797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
172698Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden?
181585Heeft het afwegen van de alternatieven in het rapport op juiste wijze plaats gevonden?
19588Is het aanbod van werkzaamheden a.g.v. de release voor alle leden van het onderhoudsteam gelijkmatig over de doorlooptijd verdeeld?
202439Is het tempo van de invoering van het systeem met het computercentrum afgestemd?
212788Beschikt de materiedeskundige over analytisch inzicht, know-how van de materie en een vooruitziende blik m.b.t. toekomstige ontwikkelingen?
221456Is gebleken dat er voldoende voorkennis bij de gebruikers aanwezig was bij de aanvang van het project?
23560Zijn de wijzigingen van het systeem die d.m.v. een release hebben plaatsgevonden in de oorspronkelijke ontwerpen verwerkt?
242829Zijn de mogelijkheden die de ontwikkelomgeving te bieden heeft ten volle benut?
251826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
26578Is voor de start van de release bepaald of de documentatie uit het project voldoende is om de release daarop te baseren?
271587Zijn de baten na installatie van het systeem bepaald?
283067Vindt er een vastlegging plaats van de beslissingen die tijdens het project genomen worden?
291736Zijn de mogelijkheden van het systeem slechts benut tot het niveau waarop de gebruikers het systeem kunnen begrijpen?
302820Is uitgebreid meerwerk, dat niet direct noodzakelijk is in een afzonderlijk project ondergebracht?
312831Is de leiding er zich van bewust dat de tijd, die verloren is door uitloop van eerdere fasen niet in latere fasen terugverdiend kan worden?
321805Zijn er werkgroepen ingesteld die de producten van de diverse fasen van het project moeten beoordelen?
33567Is na iedere stap binnen een project/release een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteiten in de opleveringen van de diverse onderdelen?
342382Is vastgesteld dat het management opdracht heeft gegeven om de programmatuur te bouwen die nu in productie genomen wordt?
351525Liggen de exploitatiekosten van het systeem binnen de geraamde bedragen?
362833Zijn de persoonlijke belangen van het management ondergeschikt aan het welslagen van het project?
37633Is vastgelegd in welke mate en wanneer het ontwikkelteam van de ontwikkelstandaard is afgeweken?
382316Is de fasering van het project niet te ver doorgevoerd zodat er teveel specialisten nodig zijn?
39553Is duidelijk om welke reden een bepaalde aanpassing van het systeem in de release is opgenomen?
40558Doet de nieuwe functie geen afbreuk aan de bestaande functies die de bedrijfsprocessen (waarvoor het systeem gebouwd is) ondersteunen?
411630Zijn er maatregelen genomen die er voor zorgen dat bij personeelswisselingen de procedures gehandhaafd blijven?
421531Is de instructie van de gebruikers tijdig begonnen?
431532Is de voorlichting aan zowel interne- als externe betrokkenen doeltreffend geweest?
441570Zijn relevante gebeurtenissen tijdens de ontwikkeling tijdig en volledig aan het management gemeld?
451530Hebben de cursussen aan het begin van het project goed in de behoeften voorzien?
461546Blijkt het systeem efficient in het verwerken van de transacties?
472114Werken alle geselecteerde onderdelen van de hardware goed samen?
481760Is er voldoende voorlichting aan de gebruikers geweest over het doel van het project?
491761Is er voldoende voorlichting aan de gebruikers geweest over het verloop van het project?
501762Is er voldoende aan de gebruikers duidelijk gemaakt welke inbreng van hen verwacht werd?
511449Zijn meerdere problemen, die samen opgelost kunnen worden binnen een release gehouden?
521509Is een vergelijking gemaakt tussen de geschatte en de werkelijke doorlooptijd van het project?
531510Is een vergelijking gemaakt tussen de geschatte en de werkelijke kosten van het project?
541511Is een analyse gemaakt van de oorzaak van de verschillen tussen de gemaakte en de geschatte kosten?
551568Zijn de eindgebruikers voldoende bij de systeemontwikkeling betrokken geweest?
561774Is bij de opzet van het systeem voldoende rekening gehouden met de dynamiek van de organisatie?
572922Is ieder teamlid betrokken bij het oplossen van problemen?
583324Is het oorspronkelijke systeem daadwerkelijk door het project verbeterd?
591512Is een lijst gemaakt van nog niet gehonoreerde gebruikerswensen?
601514Is een verslag gemaakt over de acceptatie van het systeem door de gebruikersorganisatie?
611545Is het systeem in de uitwijkprocedures opgenomen?
621571Zijn de ontwikkelactiviteiten door voldoende gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd?
631606Is de gebruikersorganisatie voldoende geinformeerd over het opstarten van het project?
64755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
651515Zijn de binnen het project gemaakte fouten met hun oorzaak gesignaleerd?
661516Is vastgelegd hoe de binnen het project gemaakte fouten hersteld zijn?
671748Is de opleiding van de gebruikers geintegreerd met het project?
682697Werden de media regelmatig en juist geinformeerd over de voortgang van het project?
692764Worden meningsverschillen openlijk doorgesproken zodat er een goed inzicht is in de op te lossen problemen?
702765Zijn alle teamleden bereid gebleken te willen bijdragen tot de beste oplossing voor het team?
712770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
72337Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats?
731737Is de invloed van het systeem op de kwaliteit van de organisatie onderkend?
743319Levert het gebruik van RAD een duidelijke kwaliteitsverbetering op?
753320Levert RAD een duidelijke vermindering in ontwikkelkosten op?
761522Worden de baten van het systeem die waren geschat, gerealiseerd?
771523Krijgt iedere eindgebruiker de informatie uit het systeem die hij of zij nodig heeft?
781524Komen de gegevens snel genoeg beschikbaar, zodat opvragingen uit de database up-to-date zijn?
791526Is de instructie aan de gebruikers voldoende gebleken?
801535Is de instructie van de gebruikers voldoende intensief geweest?
811550Draagt het systeem er toe bij dat conflicten binnen de organisatie geminimaliseerd worden?
821569Is de volgorde van de gebruikte methodologie goed aangehouden?
831738Is de invloed van het systeem op de werkomstandigheden van de organisatie onderkend?
841740Is geen enkele technologie eenzijdig door het management ingevoerd?
852219Is voor het project een faseringstechniek gekozen die in de organisatie bekend is?
862220Is voor het project een systeemontwikkelingstechniek gekozen?
872221Is voor het project een documentatiestructuur gekozen?
882332Is vastgesteld dat de gebruikte programmeertaal de beste performance geeft voor de toepassing?
892761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
902762Worden de teamleden betrokken bij het vaststellen van die systeemeisen waarop hun prestaties van invloed zijn?
912832Is bij de bouw van de programmatuur rekening gehouden met de omstandigheden waarin de programmatuur gebruikt gaat worden?
921527Hebben de gebruikers het gevoel dat ze goed kunnen werken met het systeem?
931542Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op het juiste moment?
941543Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op overzichtelijke wijze?
951544Krijgt het beleidsbepalend management de informatie op efficiente wijze?
961854Is vastgesteld dat de ontwikkelafdeling het vermogen heeft om de problematiek aan te kunnen?
972768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
982775Is de frequentie van de voortgangsrapportage juist in relatie tot het tempo van de realisatie van het project?
991116Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is van het gebruik van het systeem?
1001117Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is t.a.v. het werken met het systeem?
1011118Is duidelijk wat de mate van ingrijpendheid is t.a.v. het samenwerken van de gebruikers van het systeem?
1021541Krijgt het beleidsbepalend management de juiste informatie?
1031677Is een inventarisatie van de informatiebehoeften van de directe gebruikers gemaakt?
1041868Zijn de door de organisatie opgestelde standaards nageleefd?
105379Is vastgesteld dat alle betrokkenen het systeem geaccepteerd hebben voordat tot vrijgave voor productie is overgegaan?
106549Is bij het samenstellen van de release rekening gehouden met de afspraken gemaakt in het service- level-agreement?
1071672Zijn de technieken die de methodologie minimaal voorschrijft juist toegepast?
1081698Zijn pogingen om functies binnen het project te snel te integreren vermeden?
1091977Leidt het project ertoe dat een voorsprong in de informatietechnologie wordt opgebouwd t.o.v. de concurrentie?
1102407Is het verloop van de invoering vastgelegd en aan het management gerapporteerd?
1112828Is het ontwikkelteam zich tenvolle bewust wat de complexiteit is van de toepassing?
112565Kan de juistheid van de beslissingen genomen in het vooronderzoek t.a.v. de alternatieve oplossingen geverifieerd worden?
1131517Heeft de projectgroep er zich voldoende van vergewist dat het systeem voldoende kwaliteit heeft?
1141518Is het afsluitrapport van het project van de projectleider besproken?
1151533Is de communicatie tussen de opdrachtgever en de projectleider goed te noemen?
1161566Worden de prestaties van het systeem beoordeelt op van te voren overeengekomen criteria?
1171567Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
1181690Is de voorgangsrapportage van het project in het evaluatierapport verwerkt?
1191691Is de omvang van de onnodig overgedraaide productie in het evaluatierapport verwerkt?
1201763Is voorkomen dat door de ontwikkeling van parallelle toepassingen doublures van werkzaamheden ontstaan?
1212776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
1222837Zijn bij alle fases van het project zoveel mogelijk dezelfde personen betrokken?
1231300Is het ontwikkelteam bij de overdracht van het systeem van de verantwoording hiervoor ontslagen?
1241438Wordt nadat een fase voltooid is een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteit van de volgende stappen?
1251519Heeft de opdrachtgever de projectleider, de projectgroep en de werkgroepen duidelijk van hun taken ontheven na voltooiing van het project?
1261520Is het gebruik en beheer van het systeem geregeld?
1271547Is de mate waarin de invoering van het systeem de organisatie beinvloed vastgesteld?
1281548Is een inventarisatie gemaakt van de foutrapporten die betrekking hebben op het te evalueren systeem?
1291983Is de gekozen methodologie goed gevolgd?
1302427Zijn alle functies binnen het systeem geactiveerd?
1312428Zijn bij de invoering van het systeem de bevoegdheden aan de diverse beheerders overgedragen?
1322774Heeft de projectleider voldoende bevoegdheden gekregen om zijn verantwoordelijkheden waar te maken?
1332777Is er door de opdrachtgever voldoende tijd aan het project besteed?
1342794Zijn de juiste prioriteiten gesteld wanneer de leiding niet over voldoende medewerkers beschikt om alle werkzaamheden uit te voeren?
1352795Zijn de planning en de begroting tijdig bijgesteld als bleek dat het project niet haalbaar was?
1363010Is strak de hand gehouden aan de ontwikkelstandaards en procedures?
1373382Is in een impactanalyse per programmamodule vastgesteld in welke mate aan het voldoen aan de systeemeisen wordt bijgedragen?
1381367Is vastgesteld of het product voldoet aan vanzelfsprekende behoeften die niet in de oorspronkelijke opdracht en ontwerp vermeld zijn?
1391507Is het voor het management mogelijk om de totale kosten en doorlooptijd van het project her te bepalen?
1401534Is de methode waarop men de documentatie liet ontstaan goed bevallen?
1412798Zijn succesvolle teams niet voor het einde van het project ontbonden?
1422822Is er tijdens het project geen projectleiderwisseling geweest?
1432823Is het bureau dat de projectleider levert niet hetzelfde als het bureau dat een audit op het systeem uitvoerd?
1442824Krijgen de kritische opmerkingen die de projectgroep uit voldoende aandacht?
1452825Is de coordinatie tussen de teams van de verschillende deelsystemen voldoende geweest?
1462830Is gebruik gemaakt van de systeemkennis van het onderhoudsteam van het systeem dat vervangen wordt?
1471536Is aan de eisen die gesteld waren aan de responsetijden voldaan?
1481537Is aan de eisen die gesteld waren aan de kwaliteit voldaan?
1491538Is aan de eisen die gesteld waren aan de flexabiliteit voldaan?
1501539Is aan de eisen die gesteld waren aan de tijdigheid voldaan?
1511540Is aan de eisen die gesteld waren aan de betrouwbaarheid voldaan?
1522100Bleef het team gedurende alle fases stabiel van samenstelling?
1532827Hadden de programmeurs voldoende ervaring met de ontwikkeltools en ontwikkelomgeving?
1542799Heeft de projectleider bewezen de tijdsaspecten binnen het project te beheersen?
1552800Heeft de projectleider bewezen de bemanning binnen het project te beheersen?
1562801Heeft de projectleider bewezen het budget binnen het project te beheersen?
1572802Heeft de projectleider bewezen de kwaliteit binnen het project te beheersen?
1582803Heeft de projectleider bewezen de informatiestromen binnen het project te beheersen?
1592804Heeft de projectleider bewezen de organisatie van het project te beheersen?
1602834Is het eigendom van het systeem bij de gebruikersorganisatie neergelegd?
1611521Zijn de knelpunten in de informatievoorziening waarvoor het project was opgestart verdwenen?
1623395Is het informatiesysteem overgedragen aan zowel de verwerkingsorganisatie, het onderhoudsteam, de applicatiebeheerder als aan de opdrachtgever?
1632873Zijn alle eindproducten zoals die gedefinieerd waren opgeleverd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar