De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A608Werkomgeving en organisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
1784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
22044Is een uitgewerkt infrastructuurplan in het rapport opgenomen?
32499Zijn er binnen de organisatie beheersfuncties voor netwerken, applicaties, gegevens, systemen en techniek?
4411Wordt bij verwachte groei van het computercentrum tijdig beoordeeld of de computerruimte voldoende groot is?
5602Is er een apart onderhoudsteam dat speciaal voor het onderhoud van het systeem staat opgesteld?
62589Is de netwerkbeheerder voor de installatie van het netwerk aangesteld?
72479Is het gegevensbeheer zoveel mogelijk gecentraliseerd?
82693Is er een formele procedure ten aanzien van het wijzigen van programmatuur?
91075Is bij de leverancier een onderhoudsteam aanwezig dat voorkomende problemen in een werkend systeem kan oplossen?
102244Is er een functionaris die specifiek met beveiliging belast is?
11471Is er voldoende overleg tussen de productieafdeling en de ontwikkelafdeling, zodat de productie-afdeling niet voor verrassingen komt te staan?
12484Wordt de werkvoorbereiding zodanig uitgewerkt dat er weinig wachttijden ontstaan door een onjuiste planning?
132423Is er voldoende schijfruimte gereserveerd voor het nieuwe systeem?
142518Is het systeemonderhoud zo van opzet dat het systeem ook in de toekomst te onderhouden is?
152895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
162921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
172405Hebben alle noodzakelijke verbouwingen voor de invoering van het systeem plaatsgevonden?
182491Is de applicatiebeheerder betrokken bij het gebruik van het systeem?
192493Is de applicatiebeheerder betrokken bij de begeleiding van de gebruikers?
20777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
212533Is de gekozen transmissiesnelheid van de datacommunicatie hoog genoeg voor de toepassing?
222723Is er zorggedragen voor een goede huisvesting van de ontwikkelafdeling?
232417Is alle apparatuur voor de invoering van het systeem aanwezig?
242420Is na invoering van het systeem datacommunicatie mogelijk?
251292Beschikt de systeembeheerder over de juiste middelen om zijn functie goed uit te kunnen voeren?
262608Is voorkomen dat gebruikers meer rechten binnen het netwerk krijgen dan noodzakelijk?
272412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
283150Is het beheer van de applicaties centraal geregeld zodat de kennis van de applicaties niet verspreid raakt?
292174Wordt de privacy van de medewerkers niet door de beveiligingsmaatregelen aangetast?
302176Is er per werkstation een medewerker aangewezen die verantwoordelijk is voor backup en overige procedures?
312536Heeft de applicatiebeheerder het verzamelen van gebruikerswensen tot taak gekregen?
323061Is de werkplek rustig genoeg om ongestoord te kunnen werken?
33959Is het systeem beschikbaar op die plaats waar de gebruiker het systeem nodig heeft?
341336Is de ontwikkelomgeving strikt gescheiden van de productie- omgeving?
351485Zijn er in het rapport eisen aan de onderhoudbaarheid van het systeem gesteld?
362143Wordt het uitwijkplan bij de invoering van nieuwe systemen aangepast?
373048Zijn de letters op het scherm voldoende groot, duidelijk van vorm en voldoende scherp omlijnd?
381259Vindt het testen van nieuwe apparatuur door de leverancier altijd in samenwerking met het computercentrum plaats?
393062Is de bekabeling zodanig dat de medewerkers voldoende bewegingsvrijheid hebben?
401059Is het aantal werkstations in een juiste verhouding met het aantal gebruikers?
411270Is bij installatie van de apparatuur rekening gehouden met de veiligheid van het personeel?
422458Is er door het computercentrum een werkvoorbereider aangewezen die het systeem in zijn pakket heeft?
432639Is de gekozen hardware geschikt voor de omvang van de gegevensverzameling?
443071Kan elke gebruiker zijn eigen printopdrachten beheren?
453373Is de installatie van de apparatuur juist uitgevoerd?
463374Is de installatie van de benodigde datacommunicatie juist uitgevoerd?
473375Is de installatie van de benodigde besturingssoftware juist uitgevoerd?
482095Is voor elke werkplek het meest geschikte werkstation gekozen?
492274Is bij de plaatsing van de hardware rekening gehouden met de mogelijke magnetische invloeden van andere apparatuur?
502487Is er een duidelijke keuze gemaakt tussen actief of passief applicatiebeheer?
512488Is voorkomen dat er een groot onderscheid ontstaat tussen beheerders en "domme" operators?
522489Zijn de technische beheerstaken in de directe omgeving van de operators ondergebracht?
532615Is bij de keuze van kabelgoten rekening gehouden met de beperkingen van het gebouw?
54487Kunnen de gebruikers hun klachten/wensen kwijt op een vaste plaats binnen het computercentrum?
551285Is de bezetting van de diverse schijfeenheden zo optimaal mogelijk voor een gunstige performance?
561453Blijkt uit het rapport wat voor merk en type werkstation er gebruikt worden?
571454Blijkt uit het rapport hoeveel werkstations er gebruikt worden?
581673Zijn alle storingen van de hardware voldoende opgelost om goed met het systeem te kunnen werken?
592510Blijven de beveiligingsvoorzieningen ook werken nadat nieuwe hardware met meer mogelijkheden op de werkplekken is ingevoerd?
602586Is de toegang tot de server in het netwerk apart beveiligd?
612209Is voorkomen dat snoeren per ongeluk los kunnen raken?
62432Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe de ondersteuning organisatorisch geregeld is?
63433Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe de uitwijkprocedures zijn?
64434Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe met netwerkstoringen zal worden omgegaan?
65436Heeft het computercentrum duidelijk met de gebruiker afgestemd hoe software-storingen aangemeld moeten worden?
66437Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven wie voor de gebruiker de contactpersonen zijn binnen de organisatie?
672263Zijn er eisen gesteld aan de orde en netheid van de werkplekken?
682581Heeft de beheerder een overzicht van de geïnstalleerde software met bijhorende versienummers?
691872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
702486Bestaat er een goede functiescheiding tussen de beheerders van de verschillende taakgebieden?
711155Is voorkomen dat er storingen in de apparatuur kunnen optreden als gevolg van slechte huisvesting?
722754Bevat het ontwikkelteam een beveiligingsexpert?
732755Bevat het ontwikkelteam een expert op het gebied van operatortaken?
742760Worden de fouten die de gebruikers in het operationele systeem ontdekken niet rechtstreeks, maar via de servicedesk gemeld?
752785Is voor alle gebruikers duidelijk wie er na invoering verantwoordelijk is voor de werking van het systeem?
762819Krijgen nieuwe teamleden voldoende tijd om zich volledig in te werken in de problematiek?
771244Zijn er ontspanningsruimten voor het bedienend personeel?
781245Is er ruimte gereserveerd voor toekomstige uitbreidingen?
791246Is de hoeveelheid loopwerk beperkt door een gunstige opstelling van de apparatuur?
802416Zijn de medewerkers die het systeem moeten gaan beheren benoemd voor de invoering?
811262Is alle in de organisatie aanwezige apparatuur beschreven?
821263Is alle in de organisatie aanwezige apparatuur d.m.v. een verantwoordingsadministratie aan de financiele administratie gekoppeld?
831501Is voorzien in een centrale databank waarin alle informatie over het systeem voor de betrokkenen opvraagbaar is?
842114Werken alle geselecteerde onderdelen van de hardware goed samen?
852815Is de kwaliteitscontrole van de ontwikkelafdeling aangepast aan de nieuwe situatie?
862816Is de acceptatieprocedure van de gebruikersorganisatie aangepast aan de nieuwe situatie?
872817Is de beveiligingsprocedure van het computercentrum aangepast aan de nieuwe situatie?
882770Zijn teamleden die niet in het team passen uit het team verwijderd?
891307Is de waarde van het informatiesysteem bepaald, zodat de onderhoudskosten daaraan gerelateerd kunnen worden?
901309Is het personeel voldoende gemotiveerd om onderhouds werkzaamheden uit te voeren?
911738Is de invloed van het systeem op de werkomstandigheden van de organisatie onderkend?
922761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
932768Heeft het team voldoende kwaliteit in zich om zich van haar taken te kwijten?
942835Is er voldoende functiescheiding binnen de ontwikkelorganisatie?
952776Is de rolopvatting van de teamleden in overeenstemming met de rolverwachting van het management?
962429Heeft de applicatiebeheerder voldoende tijd om zijn taken uit te voeren?
971443Zijn alle systeemcomponenten gecontroleerd op een juiste werking?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Organisatie, Analyses, Achtergronden: Cloud Computing: De ‘driver’ voor Het Nieuwe Werken?

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar