De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A60703Exploitatie- en serviceplan
Binnen Service-level-agreement bespreekbare aspecten

Nr.IDVraagFout                             Goed
1970Zijn de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het service- level-agreement onderdeel van de acceptatiecriteria van het systeem?
2538Is de plaats van het computercentrum binnen de organisatie duidelijk omschreven?
31212Is een verzekering afgesloten tegen materiele schade?
41213Is een verzekering afgesloten t.b.v. reconstructiekosten?
51214Is een verzekering afgesloten t.b.v. uitwijkkosten?
61215Is een verzekering afgesloten tegen bedrijfsschade?
71216Is een verzekering afgesloten t.b.v. beroepsaansprakelijkheid?
81217Is een verzekering afgesloten tegen mogelijke fraude?
91240Is een verzekering afgesloten tegen storingen in de verwerking?
10522Is binnen het S.L.A. vastgelegd wie de eigenaar van de diverse informatiesystemen is?
11431Heeft het computercentrum in een vaste planning aangegeven op welke uren het systeem niet beschikbaar is wegens service?
12523Is binnen het S.L.A. vastgelegd welke afwijkingen er voor vrije dagen gelden t.a.v. de te leveren service?
13498Zijn er in het S.L.A. afspraken gemaakt t.a.v. de kwaliteit van de dienstverlening van het computercentrum?
14414Zijn alle gebruikersgroepen volledig op de hoogte van alle diensten die het computercentrum aanbiedt?
15426Hebben de producten die het computercentrum heeft aan te bieden een herkenbare naam?
16427Hebben de producten die het computercentrum heeft aan te bieden allen een duidelijke omschrijving?
17507Organiseert het computercentrum regelmatig gebruikersbijeenkomsten?
18509Heeft de gebruiker voldoende inspraakmogelijkheden t.a.v. de gang van zaken in het computercentrum?
19428Is duidelijk welke hardware omgeving het computercentrum heeft aan te bieden?
20429Is duidelijk welke software omgeving het computercentrum heeft aan te bieden?
21430Is duidelijk welke netwerkfaciliteiten het computercentrum heeft aan te bieden?
22327Is er bij de productie-afdeling een logboek waarin voorkomt welke batchjobs er gedraaid hebben en hoe ze geëindigd zijn?
23439Is per lijst afgestemd op welk soort papier er afgedrukt moet worden?
24440Is per lijst afgestemd in welke oplage de lijst afgedrukt moet worden?
25441Is per lijst afgestemd om welke tijd deze afgedrukt moet zijn?
26442Is per lijst afgestemd in hoeverre deze vertrouwelijk behandeld dient te worden?
27443Is per lijst afgestemd welke nabewerkingen er dienen plaats te vinden?
28444Is per lijst afgestemd hoe de distributie dient te verlopen?
291846Is aandacht besteed aan de vervanging van personeel bij roostervrije dagen?
30449Is de inhoud van het service-level-agreement voor alle partijen duidelijk en overzichtelijk?
31502Is in het S.L.A. per service het belang en de prioriteit vastgesteld?
32527Kan het computercentrum met redelijke zekerheid zeggen dat de afspraken in het S.L.A. ook nagekomen zullen worden?
33501Bevat het S.L.A. uitsluitend operationele richtlijnen die zinvol en bruikbaar zijn?
34531Is binnen het S.L.A. gesproken over het waarderen van het computercentrum door het geven van een cijfer?
35532Is binnen het S.L.A. gesproken over de duur van de geldigheid van de overeenkomst?
36969Zijn binnen het service-level-agreement duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud van systemen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Analyses, Achtergronden: Operational Intimacy
Adviezen, Oplossingen: Prestatieafspraken met IT dienstverlener
Methoden, Organisatie: Invoeren van een nieuwe applicatie, haken en ogen van schaduwdraaien.

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar