De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A605Converteer gegevens

Nr.IDVraagFout                             Goed
12372Is vooraf bepaald hoe hoog het percentage uitval uit de conversie zal zijn?
21725Zijn de kosten van het schaduwdraaien bij de invoering in de kosten/baten-analyse opgenomen?
32363Vindt controle van de conversie plaats door de hashtotaaltellingen van voor en na de conversie van beide systemen te vergelijken?
4841Vindt er controle plaats op volledigheid van de invoer?
5842Vindt er controle plaats op juistheid van de invoer?
6843Vindt er controle plaats op juistheid van de gegevensverwerking?
7844Vindt er controle plaats op volledigheid van de gegevensverwerking?
8845Vindt er controle plaats op het volledig blijven van de gegevensverzameling?
9846Vindt er controle plaats op het juist blijven van de gegevensverzameling?
10848Vindt controle plaats door resultaten die op verschillende wijzen verkregen zijn met elkaar te vergelijken?
112349Wordt tijdens de conversie gebruik gemaakt van geprogrammeerde controles over de te converteren gegevens?
12840Zijn er voldoende controles in de programmatuur ingebouwd, zodat voor de handliggende fouten direct worden afgevangen?
131787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
142793Kent de organisatie een duidelijk beleid t.a.v. de invoering van nieuwe releases van standaard soft- ware pakketten?
15851Vindt er een automatische controle plaats op de voortgang van de gegevensverwerking?
162354Worden bij een geleidelijke conversie de gegevens in zowel het oude als in het nieuwe systeem verwerkt?
17933Worden bij een foutcorrigerend systeem zowel de gecorrigeerde als de nog te corrigeren fouten apart op een verslag afgedrukt?
182352Is de conversie van omvangrijke gegevensverzamelingen verdeeld over meerdere slagen?
19852Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen?
20853Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaanbaarheidscontroles?
21854Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van redelijkheidscontroles?
22855Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van verbandscontroles?
23856Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controles op het ontbreken van gegevens?
24857Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van hashtotalen?
25859Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen per record?
26862Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controles op berekeningsresultaten?
27863Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van pariteitscontroles?
281819Zijn de automatische controles niet zo ver doorgevoerd dat niet meer aan de eisen t.a.v. de performance kan worden voldaan?
292700Is getracht om de conversie in een controleerbare fasering op te splitsen?
30929Staan de kosten van de controle in verhouding met de baten die de controle oplevert?
311791Zijn de eenmalige productiekosten bij de invoering van het systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
321461Zijn de totale kosten van de bestandsconversie in beeld?
332414Zijn de juiste gegevens uit de juiste bestanden geconverteerd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar