De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A603Instructies conversie en Invoering

Nr.IDVraagFout                             Goed
12370Is vastgesteld of de conversie automatisch kan plaatsvinden?
22371Is het mogelijk gebruik van standaard conversie- programmatuur onderzocht?
3286Is er een pre-productie-run ingepland?
42431Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een geleidelijke invoering en een invoering ineens?
52397Wordt de werking van het nieuwe systeem gecontroleerd door m.b.v. het te vervangen systeem schaduw te draaien?
62421Is vastgesteld of het wel zinvol is om schaduw te draaien bij grote wijzigingen in de organisatie of in opzet van het systeem?
72727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
82408Doorloopt het conversietraject de gebruikelijke stappen van de gekozen methodologie?
92409Is in het invoeringsplan rekening gehouden met de pieken in werkdrukte van de gebruikersorganisatie?
101070Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt?
111072Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de beveiliging van het systeem besteed?
121073Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de autorisaties van de medewerkers besteed?
131074Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de conversie van gegevens besteed?
142357Zijn voor de conversie de bronbestanden geanalyseerd om zo de mogelijke voorkomens van gegevens vast te stellen?
152358Zijn de verschillen tussen de documentatie en de feitelijke gegevensopslag in het oude systeem vastgesteld?
162433Is tijd gereserveerd voor het vullen van de stuurgegevenbestanden?
172435Is er tijd gereserveerd voor de gebruikers om zich het systeem eigen te maken?
183385Zijn niet te hoge eisen gesteld aan conversietools die slechts eenmalig worden gebruikt?
191071Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de organisatie besteed?
202359Zijn de in de documentatie van het oude systeem opgegeven datatypes correct?
212360Is bekend welke verschillen er zijn in de waarden in de rubrieken van de te converteren bestanden en de opgegeven waarde in de rubrieken?
222404Is er voor gezorgd dat de organisatie haar taken kan blijven uitvoeren tijdens de invoering van het systeem?
232422Is met het computercentrum besproken hoe het systeem ingevoerd wordt?
242436Is de eerste groep gebruikers die met het systeem gaat werken niet te groot zodat een optimale begeleiding mogelijk is?
252410Zijn alle werkinstructies bij invoering van het systeem aanwezig en volledig?
262417Is alle apparatuur voor de invoering van het systeem aanwezig?
272350Is bekend hoeveel tijd de conversie in beslag zal nemen?
282426Is het vullen van de bestanden haalbaar in de beschikbare tijd?
292356Is in de gebruikersorganisatie rekening gehouden met een conversie waarbij de gegevens gefaseerd beschikbaar komen?
302398Zijn de nieuwe formulieren voor de invoering van het systeem bij de gebruikersorganisatie aanwezig?
313180Zijn de sleutelpersonen beschikbaar op die momenten dat ze nodig zijn?
32572Is bepaald hoelang en wanneer het systeem niet voor gebruikers beschikbaar zal zijn wegens de invoering van het systeem?
332351Is de volledigheid van de conversie aan de hand van overzichten controleerbaar?
342440Is afgesproken welke ontwikkelaars bereikbaar zijn tijdens de invoering t.b.v. het oplossen van problemen?
352167Wordt alle software voor installatie gecontroleerd op juistheid?
362168Wordt alle software voor installatie gecontroleerd op virussen?
372349Wordt tijdens de conversie gebruik gemaakt van geprogrammeerde controles over de te converteren gegevens?
38580Is een inventarisatie gemaakt van het aantal applicaties die binnen de release (opnieuw) opgeleverd zullen worden?
392365Is voorzien in speciale controle programmatuur die de gegevensverzamelingen na conversie beoordeeld en ook later gebruikt kan worden?
402366Zijn de gegevenselementen die niet in de conversie meekomen toch met de juiste default waarden gevuld?
412364Ondergaat de conversieprogrammatuur dezelfde teststappen als de toepassingsprogrammatuur?
422368Is het aantal handmatige handelingen die voor de conversie nodig zijn zo klein mogelijk?
432369Vinden door de conversie-programmatuur geen wijzigingen plaats op de oude gegevensverzamelingen zodat de weg terug open blijft?
442700Is getracht om de conversie in een controleerbare fasering op te splitsen?
452701Is bij het ontwerp van de conversie rekening gehouden met de technische beperkingen van beide systemen?
46569Is de invloed van de invoering van het systeem op het beveiligingsplan van het computercentrum vastgesteld?
472439Is het tempo van de invoering van het systeem met het computercentrum afgestemd?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar