De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A602Maak taakbeschrijvingen

Nr.IDVraagFout                             Goed
12246Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en bevoegdheden beschreven?
21174Is de organisatiestructuur door functiescheiding overzichtelijk?
3759Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen?
4668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
5669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
6670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
7671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
82842Kent de organisatie een controlefunctionaris die direct aan de leiding rapporteert?
92444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
10538Is de plaats van het computercentrum binnen de organisatie duidelijk omschreven?
112874Is de organisatiestructuur in het rapport beschreven?
121608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
132419Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld?
141256Is voor zover mogelijk kritische kennis verspreid over meerdere functionarissen?
151163Zijn de procedures zo opgezet dat de mogelijkheid tot frauduleuze handelingen vermeden is?
162185Is bij decentralisatie duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het informatiesysteem?
172174Wordt de privacy van de medewerkers niet door de beveiligingsmaatregelen aangetast?
182204Wordt regelmatig gecontroleerd of de medewerkers niet te laks met de beveiligingsprocedures omgaan?
19463Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om extra hardware zoals beeldschermen aan te vragen?
202234Is er controle op een adequate functievervulling en naleving van procedures?
211478Is in het rapport beschreven hoe het systeem in de bestaande organisatie ingepast kan worden?
22959Is het systeem beschikbaar op die plaats waar de gebruiker het systeem nodig heeft?
231326Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden bij abnormale beeindiging van applicaties?
241327Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden bij fatale systeemstoringen?
251452Is men er zich van bewust dat door de invoering van de applicatie de gebruiker zijn werkwijze zal moeten aanpassen?
262442Zijn er overbruggingsprocedures gemaakt die gedurende de invoering gebruikt zullen worden voor de normale werkzaamheden?
27508Is het computercentrum een onafhankelijke afdeling binnen de organisatie?
283148Worden de contacten met het computercentrum gecoördineerd uitgevoerd?
292783Heeft de leiding van de gebruikersorgansatie voldoende inzicht in de taken die als gevolg van de systeem invoering wijzigigen of vervallen?
302784Voert de personeelsfunctionaris aparte gesprekken met de medewerkers die in de reorganisatie betrokken zijn?
31676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
321872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
33460Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om hardware storingen aan te melden?
34461Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om computersupplies te bestellen?
35462Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om extra computertijd buiten de vastgestelde uren aan te vragen?
362696Zijn de wijzigingen in carrieremogelijkheden van personen betrokken bij het systeem onderkent?
372900Kent de organisatie een parafenlijst waarop van de betrokken medewerkers de autorisaties zijn aangegeven?
381847Is er binnen de gebruikersorganisatie voldoende gedaan om passwords daadwerkelijk geheim te houden?
392438Zijn de geplande organisatie aanpassingen voor de invoering van het systeem doorgevoerd?
402749Is er sprake van een evenwichtige leeftijdsopbouw van de medewerkers in de organisatie?
412751Is een goede afvloeiingsregeling getroffen voor het personeel dat als gevolg van reorganisaties moet afvloeien?
422752Is een goed sociaalplan gemaakt voor die medewerkers die als gevolg van reorganisaties een andere standplaats krijgen?
432753Is de periode tot een eventueel ontslag benut voor herscholing van de betrokken medewerkers?
441572Zijn de sociale gevolgen van de invoering van het systeem in het rapport beschreven?
451168Is een goede functiescheiding tussen het computercentrum en de overige afdelingen gerealiseerd?
462890Bevat het rapport een organisatieschema?
472104Sluit het systeem aan op de bestaande werkroosters van de gebruikersorganisatie?
481547Is de mate waarin de invoering van het systeem de organisatie beinvloed vastgesteld?
492780Is bij een reorganisatie tijdig met betrokken medewerkers gesproken, zodat niemand onnodig verrast wordt?
502781Is bij een reorganisatie voldoende met betrokken medewerkers gesproken, zodat niemand onnodig verrast wordt?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar