De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering
Nr. A601Uitgangspunten/plan van aanpak invoering

Nr.IDVraagFout                             Goed
1784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
21400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
31422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
42431Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een geleidelijke invoering en een invoering ineens?
5377Zijn er voor de productiebegeleiding aparte acceptatieprocedures voor het systeem in productie genomen wordt?
6975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
71424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
81426Bevat de planning een deelplan voor de invoering van het systeem?
91676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
101905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
113371Is de invoering van het systeem voor een deel van de organisatie als proeftuin overwogen?
12764Is er na in-productie-neming van het systeem terugkeer naar de oude situatie mogelijk?
132099Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase?
142101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
151427Bevat de planning een deelplan voor de conversie van bestanden?
161719Zijn de invoeringskosten van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
171725Zijn de kosten van het schaduwdraaien bij de invoering in de kosten/baten-analyse opgenomen?
182443Is het installatieplan van de apparatuur integraal onderdeel van het invoeringsplan?
192725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
203365Weet iedere bij de invoering betrokken medewerker welke taken hij op welk tijdstip moet uitvoeren?
212103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
221420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
231429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
241430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
252406Is het opleidingsplan een integraal onderdeel van het invoeringsplan?
262807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
27672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
28673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
291396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
301505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
311506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
32816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
332444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
342445Is er een installatieteam aangesteld dat de installatie van hard- en software verzorgt?
352446Is er een conversieteam aangesteld dat de conversie van de gegevens verzorgt?
362447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
373131Worden tussentijds projectaudits uitgevoerd op voortgang, kwaliteit en verwachte opleverdatum als er een strikte deadline is voor de oplevering?
381800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
391010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
402299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
411115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
423171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
433180Zijn de sleutelpersonen beschikbaar op die momenten dat ze nodig zijn?
442789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
453377Is voorzien in de mogelijkheid om alle gebruikers voor de installatie automatisch af te loggen?
461410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
472935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
481562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
492745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
501439Zijn de uit te voeren taken in de juiste volgorde in de planning geplaatst?
511804Is de mogelijkheid tot een stapsgewijze invoering van het systeem onderzocht?
522699Is de nieuwe configuratie door het computercentrum geaccepteerd?
532761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
541414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
551415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
561417Is de planning van het project aangepast aan het tempo dat de gebruiker aan kan?
571431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar