De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Invoering

Nr.IDVraagFout                             Goed
12808Zijn afhankelijk van de omvang van het project een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen ingesteld?
23100Is bij de invoering van een netwerk vooraf bepaald of er behoefte is aan het gedeeld gebruik van apparatuur?
33101Is bij de invoering van een netwerk vooraf bepaald of er behoefte is aan het gedeeld gebruik van standaard pakketten en gegevensverzamelingen?
43102Is bij de invoering van een netwerk vooraf bepaald of er behoefte is aan een verdere centralisatie van werkzaamheden?
51528Is bekend wat wordt geevalueerd (het project of het systeem)?
61529Is de gebruikersdocumentatie van voldoende kwaliteit gebleken om mee te kunnen werken?
71694Is aan het vooronderzoek begonnen zonder dat vooraf al bepaalde conclusies getrokken zijn?
82000Is bekend wie het rapport mag vrijgeven voor verspreiding?
92246Zijn alle functies binnen de organisatie naar taken en bevoegdheden beschreven?
102276Wordt in iedere fase van het project een risico- analyse voor de uit te voeren activiteiten gemaakt?
112370Is vastgesteld of de conversie automatisch kan plaatsvinden?
122371Is het mogelijk gebruik van standaard conversie- programmatuur onderzocht?
132372Is vooraf bepaald hoe hoog het percentage uitval uit de conversie zal zijn?
1431Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
15286Is er een pre-productie-run ingepland?
16448Wordt het service-level-agreement door de juiste mensen samengesteld?
17611Is voor de start van de release een inventarisatie gemaakt van alle activiteiten die nog niet in het project of een vorige release waren afgerond?
18784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
191400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
201422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
212044Is een uitgewerkt infrastructuurplan in het rapport opgenomen?
222431Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een geleidelijke invoering en een invoering ineens?
233243Zijn de invoeringskosten in de kosten/baten analyse opgenomen?
243361Is de documentatie herleidbaar naar het systeem waarvoor het bedoeld is?
25377Zijn er voor de productiebegeleiding aparte acceptatieprocedures voor het systeem in productie genomen wordt?
26452Is een binnen het service-level-agreement team duidelijk wie voor het vervaardigen van welke onderdelen van de S.L.A. verantwoordelijk is?
27811Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd?
28975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
291424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
301426Bevat de planning een deelplan voor de invoering van het systeem?
311676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
321905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
332499Zijn er binnen de organisatie beheersfuncties voor netwerken, applicaties, gegevens, systemen en techniek?
342616Is voor de installatie een bekabelingsplan gemaakt voor het netwerk?
353371Is de invoering van het systeem voor een deel van de organisatie als proeftuin overwogen?
36411Wordt bij verwachte groei van het computercentrum tijdig beoordeeld of de computerruimte voldoende groot is?
37456Is er een apart persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het S.L.A.
38602Is er een apart onderhoudsteam dat speciaal voor het onderhoud van het systeem staat opgesteld?
39764Is er na in-productie-neming van het systeem terugkeer naar de oude situatie mogelijk?
402099Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase?
412101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
422397Wordt de werking van het nieuwe systeem gecontroleerd door m.b.v. het te vervangen systeem schaduw te draaien?
432421Is vastgesteld of het wel zinvol is om schaduw te draaien bij grote wijzigingen in de organisatie of in opzet van het systeem?
442589Is de netwerkbeheerder voor de installatie van het netwerk aangesteld?
452769Is de projectorganisatie zodanig van opzet dat de gebruikers voldoende invloed op de ontwikkeling kunnen uitoefenen?
462102Is een combinatie van de informatie-analyse en het ontwerp vermeden?
472479Is het gegevensbeheer zoveel mogelijk gecentraliseerd?
482670Is de documentatie een duidelijk leesbare kopie?
491174Is de organisatiestructuur door functiescheiding overzichtelijk?
501880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
512693Is er een formele procedure ten aanzien van het wijzigen van programmatuur?
52759Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen?
53970Zijn de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het service- level-agreement onderdeel van de acceptatiecriteria van het systeem?
541075Is bij de leverancier een onderhoudsteam aanwezig dat voorkomende problemen in een werkend systeem kan oplossen?
551427Bevat de planning een deelplan voor de conversie van bestanden?
561719Zijn de invoeringskosten van de verschillende alternatieven in de kosten/baten-analyse opgenomen?
571725Zijn de kosten van het schaduwdraaien bij de invoering in de kosten/baten-analyse opgenomen?
581809Is een diagnose gemaakt van het risico dat de organisatie het nieuwe systeem niet zal accepteren?
592441Is er een opleidingsbehoefte matrix gemaakt waarin duidelijk naarvoren komt welke medewerker welke opleiding nodig heeft?
602443Is het installatieplan van de apparatuur integraal onderdeel van het invoeringsplan?
612657Is duidelijk of de documentatie een conceptuele of definitieve status heeft?
622658Is de documentatie voorzien van een datum die aangeeft wanneer de documentatie vervaardigd is?
632659Is de documentatie voorzien van een nummer waaraan gerefereerd kan worden?
642660Is de documentatie voorzien van een versienummer dat de uitgave aangeeft?
652661Is uit de naamgeving van de documentatie duidelijk op te maken welk systeem beschreven wordt?
662244Is er een functionaris die specifiek met beveiliging belast is?
672599Wordt er bij een overgang van PC naar een netwerk rekening meegehouden dat bekende applicaties zich anders kunnen gaan gedragen?
682656Is de documentatie ingedeeld volgens een vooraf vastgestelde standaard indeling?
692725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
702727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
713365Weet iedere bij de invoering betrokken medewerker welke taken hij op welk tijdstip moet uitvoeren?
72471Is er voldoende overleg tussen de productieafdeling en de ontwikkelafdeling, zodat de productie-afdeling niet voor verrassingen komt te staan?
732103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
743011Is de organisatie zich volledig bewust van de aanwezige ontwikkelproblemen voordat case als oplossing wordt gekozen?
75465Heeft het computercentrum een standby regeling van operators en technisch personeel in het geval van calamiteiten?
761420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
771429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
781430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
792406Is het opleidingsplan een integraal onderdeel van het invoeringsplan?
802408Doorloopt het conversietraject de gebruikelijke stappen van de gekozen methodologie?
812409Is in het invoeringsplan rekening gehouden met de pieken in werkdrukte van de gebruikersorganisatie?
822605Is voor de installatie van het netwerk overwogen hoe in de toekomst nieuwe versies van applicaties geinstalleerd gaan worden?
832807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
84453Worden de meetgegevens t.b.v. het S.L.A. voornamelijk automatisch verzameld?
85454Worden de meetmethodes t.b.v. het S.L.A. niet tijdens de looptijd van het S.L.A. gewijzigd?
86530Is bij de start van het S.L.A. begonnen met gemakkelijk te hanteren normen?
87661Is in het ontwerp een plan voor de invoering van ieder deelsysteem opgenomen?
88668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
89669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
90670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
91671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
92672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
93673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
941070Wordt de invoering van het systeem volledig in een draaiboek uitgewerkt?
951072Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de beveiliging van het systeem besteed?
961073Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de autorisaties van de medewerkers besteed?
971074Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de conversie van gegevens besteed?
981396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
991505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
1001506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
1012357Zijn voor de conversie de bronbestanden geanalyseerd om zo de mogelijke voorkomens van gegevens vast te stellen?
1022358Zijn de verschillen tussen de documentatie en de feitelijke gegevensopslag in het oude systeem vastgesteld?
1032433Is tijd gereserveerd voor het vullen van de stuurgegevenbestanden?
1042434Is bij het schaduwdraaien tijdelijk extra personeel aangetrokken?
1052435Is er tijd gereserveerd voor de gebruikers om zich het systeem eigen te maken?
1062778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
1072779Zijn de teamleden voldoende vrijgesteld om de taken in het kader van het project te kunnen afronden?
1082842Kent de organisatie een controlefunctionaris die direct aan de leiding rapporteert?
1093385Zijn niet te hoge eisen gesteld aan conversietools die slechts eenmalig worden gebruikt?
110484Wordt de werkvoorbereiding zodanig uitgewerkt dat er weinig wachttijden ontstaan door een onjuiste planning?
111623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
112624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
113627Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
114816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
1151012Is bij het gebruik van prototyping extra aandacht besteed aan het bekend maken van de gebruikers met de uiterlijke verschijningsvorm van het systeem?
1161071Is binnen het invoeringsdraaiboek aandacht aan de organisatie besteed?
1172359Zijn de in de documentatie van het oude systeem opgegeven datatypes correct?
1182360Is bekend welke verschillen er zijn in de waarden in de rubrieken van de te converteren bestanden en de opgegeven waarde in de rubrieken?
1192423Is er voldoende schijfruimte gereserveerd voor het nieuwe systeem?
1202444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
1212445Is er een installatieteam aangesteld dat de installatie van hard- en software verzorgt?
1222446Is er een conversieteam aangesteld dat de conversie van de gegevens verzorgt?
1232447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
1242516Krijgen de gebruikers een aanvullende opleiding bij wijzigingen in het informatiesysteem?
1252518Is het systeemonderhoud zo van opzet dat het systeem ook in de toekomst te onderhouden is?
1262796Is het project zo opgedeeld dat de communicatie tussen de teams minimaal is?
1272895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
1282921Is de samenstelling van het team zo gekozen dat alle leden goed met elkaar kunnen samenwerken?
1293012Is vooraf onderzocht in welke volgorde verschillende casetools het best ingevoerd kan worden?
1303013Wordt de invoering van case gerechtvaardigd door een kosten/baten-analyse?
131486Wordt er in de backup-procedure minimaal gebruik gemaakt van het "grootvader, vader, zoon" systeem?
132536Wordt de servicegraad van het computercentrum mede bepaald door een (gebruikers)adviesraad?
1332403Zijn alle gebruikers tijdig op de hoogte gesteld van de invoeringsplannen?
1342404Is er voor gezorgd dat de organisatie haar taken kan blijven uitvoeren tijdens de invoering van het systeem?
1352405Hebben alle noodzakelijke verbouwingen voor de invoering van het systeem plaatsgevonden?
1362491Is de applicatiebeheerder betrokken bij het gebruik van het systeem?
1372493Is de applicatiebeheerder betrokken bij de begeleiding van de gebruikers?
1382797Weet ieder team van te voren wat praktisch gezien het resultaat zal zijn van de inspanningen van de andere teams?
1393131Worden tussentijds projectaudits uitgevoerd op voortgang, kwaliteit en verwachte opleverdatum als er een strikte deadline is voor de oplevering?
140538Is de plaats van het computercentrum binnen de organisatie duidelijk omschreven?
1412422Is met het computercentrum besproken hoe het systeem ingevoerd wordt?
1422436Is de eerste groep gebruikers die met het systeem gaat werken niet te groot zodat een optimale begeleiding mogelijk is?
1432622Wordt in de opleiding de nieuwe gebruikers eerst de basisvaardigheden aangeleerd?
1442874Is de organisatiestructuur in het rapport beschreven?
1452941Is het mogelijk om de cursus in-house te geven?
1462945Is in de opzet van de opleiding rekening gehouden met de kennis en ervaring van de deelnemers?
1472947Kan de ruimte waarin de opleiding gegeven wordt als gunstig worden omschreven?
148476Zijn er vaste afspraken t.a.v. het geven van demonstraties en rondleidingen door het computercentrum?
149520Heeft het computercentrum een helpdesk-organisatie opgezet waar de gebruikers met hun vragen terecht kunnen?
1502942Kan het tijdstip van de opleiding ingepast worden in de totaalplanning van het project?
1512946Kunnen de deelnemers hun eigen problematiek als case voorleggen tijdens de opleiding?
1522953Krijgt het opleidingsplan de steun van het management?
1532954Omvat het opleidingsplan alle medewerkers?
1542955Sluit het opleidingsplan aan op het ondernemingsplan?
1552956Wordt de opleiding van de medewerkers vanuit een centraalpunt geregeld?
1562957Sluit de opleiding aan op het loopbaanplan van de medewerker?
1572958Sluit de opleiding aan op het opleidingsplan van de gehele organisatie?
1583029Is er in de planning rekening meegehouden dat de productiviteit de eerste zes maanden na de invoering van een ontwikkeltool terugloopt?
159777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
160786Beschikt het computercentrum over hulpmiddelen waarmee vooraf de doorlooptijd van de batchjobs te bepalen is?
1611212Is een verzekering afgesloten tegen materiele schade?
1621213Is een verzekering afgesloten t.b.v. reconstructiekosten?
1631214Is een verzekering afgesloten t.b.v. uitwijkkosten?
1641215Is een verzekering afgesloten tegen bedrijfsschade?
1651216Is een verzekering afgesloten t.b.v. beroepsaansprakelijkheid?
1661217Is een verzekering afgesloten tegen mogelijke fraude?
1671240Is een verzekering afgesloten tegen storingen in de verwerking?
1682533Is de gekozen transmissiesnelheid van de datacommunicatie hoog genoeg voor de toepassing?
1692723Is er zorggedragen voor een goede huisvesting van de ontwikkelafdeling?
1702937Is de opleiding afgestemd op de praktijk van de deelnemers?
1712939Is het aantal deelnemers beperkt, zodat de docent aan allen de nodige aandacht kan besteden?
1722940Wordt in de opleiding extra aandacht besteed aan fouten die veel gemaakt worden in de praktijk?
1732943Voert de docent overleg met de organisatie over specifieke opleidingsbehoeften?
1743052Kunnen de deelnemers door een modulaire opzet van de opleiding de stof in kleine delen in zich opnemen?
1753053Sluiten de verschillende modules van de opleiding goed op elkaar aan?
1763054Vormen de deelnemers een heterogene groep met verschillende achtergronden, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden?
177497Wordt regelmatig door het computercentrum nagegaan welke behoefte er is aan de door het computercentrum geboden diensten?
178511Wordt de gebruiker tijdig op de hoogte gebracht van op hande zijnde verbouwingen van het computercentrum?
1791608Zijn de functies in de organisatie goed beschreven naar taakstelling en bevoegdheden?
1802417Is alle apparatuur voor de invoering van het systeem aanwezig?
1812419Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld?
1822420Is na invoering van het systeem datacommunicatie mogelijk?
1832698Vinden reeds vroegtijdig evaluaties plaats over de prestaties van het systeem, zodat bijsturing nog kan plaatsvinden?
1843387Zijn de gebruikers gewezen op de tekortkomingen van het informatiesysteem?
1851256Is voor zover mogelijk kritische kennis verspreid over meerdere functionarissen?
1862350Is bekend hoeveel tijd de conversie in beslag zal nemen?
1872426Is het vullen van de bestanden haalbaar in de beschikbare tijd?
1882506Worden afwijkingen in de planning met hun oorzaak voor latere evaluatie geregistreerd?
1892507Zijn er afspraken gemaakt t.a.v. het verwerken van productieachterstanden nadat storingen zijn opgetreden?
1901800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
1912982Sluit de frequentie waarin de opleiding gegeven wordt aan op de behoeften van de organisatie?
1922983Hebben de docenten praktijkervaring met de stof die ze behandelen?
1933019Wordt bij de invoering van nieuwe ontwikkeltools vastgesteld wat met de huidige methodologie moet gebeuren?
1941010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
1951249Wordt binnen het computercentrum een aantal gebruikerscategorieen onderscheiden?
1961292Beschikt de systeembeheerder over de juiste middelen om zijn functie goed uit te kunnen voeren?
1971585Heeft het afwegen van de alternatieven in het rapport op juiste wijze plaats gevonden?
1982299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
1992996Is de organisatie zich bewust dat het gebruik van het tool een totaal andere manier van ontwikkelen met zich mee zal brengen?
2002997Is voor een overgang op ontwikkeltools een analyse maakt van de wijze waarop informatiesystemen in de organisatie tot stand komen?
2012998Is duidelijk welke verantwoordelijkheden er door de invoering van casetools verschuiven?
202455Worden de meetrapporten t.b.v. het S.L.A. altijd met dezelfde frequentie verzonden?
203522Is binnen het S.L.A. vastgelegd wie de eigenaar van de diverse informatiesystemen is?
204570Is de invloed van de invoering van de functie op de organisatie in het vooronderzoek beschreven?
205588Is het aanbod van werkzaamheden a.g.v. de release voor alle leden van het onderhoudsteam gelijkmatig over de doorlooptijd verdeeld?
206971Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven?
2071115Is voorzien in standaard procedures voor de invoering van het systeem?
2082215Is een risico-analyse gemaakt van die situaties waarbij het management opdracht geeft om de procedures niet te volgen?
2092543Vormt de documentatie een integraal onderdeel van het gehele informatiesysteem?
2102608Is voorkomen dat gebruikers meer rechten binnen het netwerk krijgen dan noodzakelijk?
2112632Registreerd de helpdesk van elke gebruiker of deze een opleiding voor het door hem gebruikte pakket heeft gekregen?
2122933Is de installeerbaarheid van de alternatieve pakketten in tijd en moeite bekend?
213420Is er voor het uiteindelijke service-level-agreement eerst een concept voorstel geweest waar alle betrokkenen het over eens waren?
214421Is er voor het service-level-agreement werd vastgesteld voor de gebruikers gelegenheid geweest om te onderhandelen t.a.v. het maximaal haalbare?
215547Kan de exploitatie van het in te voeren systeem goed ingepast worden in de dagelijkse routine van het computercentrum?
216591Past de geplande oplevering van de aanpassingen aan het informatiesysteem in de reeds vastgestelde productieplanning?
2171163Zijn de procedures zo opgezet dat de mogelijkheid tot frauduleuze handelingen vermeden is?
2182185Is bij decentralisatie duidelijk vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het informatiesysteem?
2192356Is in de gebruikersorganisatie rekening gehouden met een conversie waarbij de gegevens gefaseerd beschikbaar komen?
2202398Zijn de nieuwe formulieren voor de invoering van het systeem bij de gebruikersorganisatie aanwezig?
2212399Zijn de gebruikers voor de invoering van het systeem op de hoogte gesteld van nieuwe of gewijzigde codes?
2222400Is voor de invoering van het systeem de nodige aandacht besteed aan de beheersing van de formulierenstroom binnen de organisatie?
2232412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
2243150Is het beheer van de applicaties centraal geregeld zodat de kennis van de applicaties niet verspreid raakt?
225422Is het service-level-agreement door middel van een definitieve overeenkomst vastgelegd?
226431Heeft het computercentrum in een vaste planning aangegeven op welke uren het systeem niet beschikbaar is wegens service?
227523Is binnen het S.L.A. vastgelegd welke afwijkingen er voor vrije dagen gelden t.a.v. de te leveren service?
2282174Wordt de privacy van de medewerkers niet door de beveiligingsmaatregelen aangetast?
2292176Is er per werkstation een medewerker aangewezen die verantwoordelijk is voor backup en overige procedures?
2302204Wordt regelmatig gecontroleerd of de medewerkers niet te laks met de beveiligingsprocedures omgaan?
2312536Heeft de applicatiebeheerder het verzamelen van gebruikerswensen tot taak gekregen?
2322539Instrueert de applicatiebeheerder de gebruiker bij de oplevering van nieuwe en aangepaste systemen?
2333171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
234423Ligt in het S.L.A. vast dat er regelmatig metingen verricht dienen te worden of alle afspraken in het S.L.A. worden nagekomen?
235424Ligt in het S.L.A. vast dat er regelmatig gerapporteerd dient te worden welke resultaten de frequente metingen hebben opgeleverd?
236463Is aangegeven welke gebruiker geautoriseerd is om extra hardware zoals beeldschermen aan te vragen?
237503Zijn binnen het S.L.A. formulieren ontwikkeld, waarop volgens procedures de meetgegevens op vastgelegd moeten worden?
2382234Is er controle op een adequate functievervulling en naleving van procedures?
2392674Geeft de documentatie aan welke apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen gebruiken?
2403061Is de werkplek rustig genoeg om ongestoord te kunnen werken?
2411478Is in het rapport beschreven hoe het systeem in de bestaande organisatie ingepast kan worden?
2423180Zijn de sleutelpersonen beschikbaar op die momenten dat ze nodig zijn?
243959Is het systeem beschikbaar op die plaats waar de gebruiker het systeem nodig heeft?
2441326Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden bij abnormale beeindiging van applicaties?
2451327Zijn er procedures gedefinieerd die in werking treden bij fatale systeemstoringen?
2462363Vindt controle van de conversie plaats door de hashtotaaltellingen van voor en na de conversie van beide systemen te vergelijken?
2472482Worden grote batchprocessen door een team voorbereid?
2482483Is er bij grote batchprocessen voldoende afstemming met de productie-afdelingen?
249498Zijn er in het S.L.A. afspraken gemaakt t.a.v. de kwaliteit van de dienstverlening van het computercentrum?
250499Zijn in het S.L.A. afspraken gemaakt t.a.v. de prijs van de dienstverlening van het computercentrum?
251500Zijn in het S.L.A. afspraken gemaakt t.a.v. de tijdigheid van de dienstverlening van het computercentrum?
252572Is bepaald hoelang en wanneer het systeem niet voor gebruikers beschikbaar zal zijn wegens de invoering van het systeem?
253841Vindt er controle plaats op volledigheid van de invoer?
254842Vindt er controle plaats op juistheid van de invoer?
255843Vindt er controle plaats op juistheid van de gegevensverwerking?
256844Vindt er controle plaats op volledigheid van de gegevensverwerking?
257845Vindt er controle plaats op het volledig blijven van de gegevensverzameling?
258846Vindt er controle plaats op het juist blijven van de gegevensverzameling?
259848Vindt controle plaats door resultaten die op verschillende wijzen verkregen zijn met elkaar te vergelijken?
2601336Is de ontwikkelomgeving strikt gescheiden van de productie- omgeving?
2611452Is men er zich van bewust dat door de invoering van de applicatie de gebruiker zijn werkwijze zal moeten aanpassen?
2621474Zijn de aflevercriteria van de diverse functies beschreven?
2631485Zijn er in het rapport eisen aan de onderhoudbaarheid van het systeem gesteld?
2642143Wordt het uitwijkplan bij de invoering van nieuwe systemen aangepast?
2652351Is de volledigheid van de conversie aan de hand van overzichten controleerbaar?
2662440Is afgesproken welke ontwikkelaars bereikbaar zijn tijdens de invoering t.b.v. het oplossen van problemen?
2672442Zijn er overbruggingsprocedures gemaakt die gedurende de invoering gebruikt zullen worden voor de normale werkzaamheden?
2682788Beschikt de materiedeskundige over analytisch inzicht, know-how van de materie en een vooruitziende blik m.b.t. toekomstige ontwikkelingen?
2692789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
2703048Zijn de letters op het scherm voldoende groot, duidelijk van vorm en voldoende scherp omlijnd?
271840Zijn er voldoende controles in de programmatuur ingebouwd, zodat voor de handliggende fouten direct worden afgevangen?
2721259Vindt het testen van nieuwe apparatuur door de leverancier altijd in samenwerking met het computercentrum plaats?
2731787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
2742971Is het mogelijk om de nieuwe technieken al gedurende de looptijd van het project in te voeren?
2753062Is de bekabeling zodanig dat de medewerkers voldoende bewegingsvrijheid hebben?
2761059Is het aantal werkstations in een juiste verhouding met het aantal gebruikers?
2771270Is bij installatie van de apparatuur rekening gehouden met de veiligheid van het personeel?
2782458Is er door het computercentrum een werkvoorbereider aangewezen die het systeem in zijn pakket heeft?
2791173Is voldoende aandacht besteed aan de vervangbaarheid van personeel in sleutelposities?
2801456Is gebleken dat er voldoende voorkennis bij de gebruikers aanwezig was bij de aanvang van het project?
2812639Is de gekozen hardware geschikt voor de omvang van de gegevensverzameling?
2823071Kan elke gebruiker zijn eigen printopdrachten beheren?
2833373Is de installatie van de apparatuur juist uitgevoerd?
2843374Is de installatie van de benodigde datacommunicatie juist uitgevoerd?
2853375Is de installatie van de benodigde besturingssoftware juist uitgevoerd?
286560Zijn de wijzigingen van het systeem die d.m.v. een release hebben plaatsgevonden in de oorspronkelijke ontwerpen verwerkt?
2872095Is voor elke werkplek het meest geschikte werkstation gekozen?
2882274Is bij de plaatsing van de hardware rekening gehouden met de mogelijke magnetische invloeden van andere apparatuur?
2892487Is er een duidelijke keuze gemaakt tussen actief of passief applicatiebeheer?
2902488Is voorkomen dat er een groot onderscheid ontstaat tussen beheerders en "domme" operators?
2912489Zijn de technische beheerstaken in de directe omgeving van de operators ondergebracht?
2922615Is bij de keuze van kabelgoten rekening gehouden met de beperkingen van het gebouw?
2932951Is het cursusboek tevens als naslagwerk te gebruiken?
294322Is voldoende aandacht besteed aan de opzet van de backup en restore-procedures?
295323Is bij calamiteiten in uitwijkmogelijkheden voorzien?
296414Zijn alle gebruikersgroepen volledig op de hoogte van alle diensten die het computercentrum aanbiedt?
297426Hebben de producten die het computercentrum heeft aan te bieden een herkenbare naam?
298427Hebben de producten die het computercentrum heeft aan te bieden allen een duidelijke omschrijving?
299487Kunnen de gebruikers hun klachten/wensen kwijt op een vaste plaats binnen het computercentrum?
300489Zijn er binnen het S.L.A. afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden t.a.v. decentrale PC- hardware?
301490Zijn er binnen het S.L.A. afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden t.a.v. decentrale PC- software?
302507Organiseert het computercentrum regelmatig gebruikersbijeenkomsten?
303508Is het computercentrum een onafhankelijke afdeling binnen de organisatie?
304509Heeft de gebruiker voldoende inspraakmogelijkheden t.a.v. de gang van zaken in het computercentrum?
305548Is voldoende aandacht besteed aan de opleiding van de operators?
3061285Is de bezetting van de diverse schijfeenheden zo optimaal mogelijk voor een gunstige performance?
3071453Blijkt uit het rapport wat voor merk en type werkstation er gebruikt worden?
3081454Blijkt uit het rapport hoeveel werkstations er gebruikt worden?
3091673Zijn alle storingen van de hardware voldoende opgelost om goed met het systeem te kunnen werken?
3102510Blijven de beveiligingsvoorzieningen ook werken nadat nieuwe hardware met meer mogelijkheden op de werkplekken is ingevoerd?
3112586Is de toegang tot de server in het netwerk apart beveiligd?
3123377Is voorzien in de mogelijkheid om alle gebruikers voor de installatie automatisch af te loggen?
3133378Is een noodvoorziening getroffen die het mogelijk maakt om terug te keren naar de uitgangspositie als de installatie fout loopt?
3142172Zijn werkstations met bijzondere bevoegheden extra beveiligd?
3152173Zijn computers die continu beschikbaar moeten zijn extra beveiligd?
3163148Worden de contacten met het computercentrum gecoördineerd uitgevoerd?
317428Is duidelijk welke hardware omgeving het computercentrum heeft aan te bieden?
318429Is duidelijk welke software omgeving het computercentrum heeft aan te bieden?
319430Is duidelijk welke netwerkfaciliteiten het computercentrum heeft aan te bieden?
320506Is per batchjob aangegeven of operator interventie nodig is?
321534Geeft het computercentrum binnen het S.L.A. garanties aan de gebruiker t.a.v. continuiteit bij calamiteiten?
3222938Bevat de opleiding realistische cases?
3232952Sluit het opleidingsplan aan op het huidige niveau van de medewerkers?
3243366Is er een installatiescript gemaakt?
3253367Is het installatiescript getest voor dat de invoering daadwerkelijk plaatsvind?
3261410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
3272155Is vastgesteld in welke mate er gebruik wordt gemaakt van de lijsten?
3282167Wordt alle software voor installatie gecontroleerd op juistheid?
3292168Wordt alle software voor installatie gecontroleerd op virussen?
3302209Is voorkomen dat snoeren per ongeluk los kunnen raken?
3312793Kent de organisatie een duidelijk beleid t.a.v. de invoering van nieuwe releases van standaard soft- ware pakketten?
332533Wordt in grafieken weergegeven wat het aantal onderbrekingen op de overeengekomen service van het computercentrum is geweest?
333596Is de gebruiker d.m.v. aparte trainingen of instructies bekend gemaakt met de wijzigingen t.g.v. de systeemaanpassingen?
334899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
335900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
3361826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
3373339Is het opleidingsmateriaal herleidbaar naar de opleidingsbehoefte?
3383340Wordt tijdens de opleiding van de juiste versie van de programmatuur gebruik gemaakt?
339432Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe de ondersteuning organisatorisch geregeld is?
340433Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe de uitwijkprocedures zijn?
341434Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven aan de gebruiker hoe met netwerkstoringen zal worden omgegaan?
342435Heeft het computercentrum duidelijk met de gebruiker afgestemd hoe hardware-storingen aangemeld moeten worden?
343436Heeft het computercentrum duidelijk met de gebruiker afgestemd hoe software-storingen aangemeld moeten worden?
344437Heeft het computercentrum duidelijk aangegeven wie voor de gebruiker de contactpersonen zijn binnen de organisatie?
3452263Zijn er eisen gesteld aan de orde en netheid van de werkplekken?
3462783Heeft de leiding van de gebruikersorgansatie voldoende inzicht in de taken die als gevolg van de systeem invoering wijzigigen of vervallen?
3472784Voert de personeelsfunctionaris aparte gesprekken met de medewerkers die in de reorganisatie betrokken zijn?
348544Is van elke batchjob bekend hoeveel tijd eventuele operatorhandling zal vergen?
349578Is voor de start van de release bepaald of de documentatie uit het project voldoende is om de release daarop te baseren?
350541Is van elke batchjob bekend welke randapparatuur er nodig is?
351542Is van elke batchjob bekend hoe vaak de randapparatuur nodig is?
352543Is van elke batchjob bekend wanneer de randapparatuur nodig is?
353676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
354851Vindt er een automatische controle plaats op de voortgang van de gegevensverwerking?
3551587Zijn de baten na installatie van het systeem bepaald?
3562349Wordt tijdens de conversie gebruik gemaakt van geprogrammeerde controles over de te converteren gegevens?
3572354Worden bij een geleidelijke conversie de gegevens in zowel het oude als in het nieuwe systeem verwerkt?
3582581Heeft de beheerder een overzicht van de geïnstalleerde software met bijhorende versienummers?
3592935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?