De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A510Rapporteer over Realisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
11529Is de gebruikersdocumentatie van voldoende kwaliteit gebleken om mee te kunnen werken?
21609Bevat de organisatie geen onvolkomenheden meer die door organisatiedeskundigen opgelost moeten worden voor men met succes kan gaan automatiseren?
3164Is vooraf bepaald hoeveel geld men aan het gehele testtraject wil besteden?
42093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
5190Is bekend hoe de evaluatie van de testresultaten zal plaatsvinden?
63571Is met behulp van functiepuntanalyse inzicht gekregen in de totstandkoming van de kosten van de systeemontwikkeling?
71150Zijn bijkomende kosten voor de opleiding in de kostenbepaling meegenomen?
81726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
91727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
103513Worden alleen die werkzaamheden geselecteerd voor FPA waarvan wordt verwacht dat ze effect zullen hebben op het aantal uren per functiepunt?
113536Zijn de functiepunten zowel vooraf als achteraf bepaald?
123555Is de toepassing van functiepuntanalyse voor de vergelijking met de voorcalculatie overwogen?
13577Is er per functionele aanpassing/uitbreiding inzicht over de hoogte van de kosten van de realisatie van de functie?
14575Is het budget voor het project voldoende groot om alle aanpassingen te kunnen realiseren?
151711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
163568Is de functiepuntanalyse gebaseerd op een datamodel in de derde normaalvorm?
17664Sluiten de gebruikte methoden en technieken aan bij de andere onderdelen van het project?
18972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
19973Sluiten de in het rapport aangegeven kosten voor de totstandkoming van de volgende fase aan op reeds eerder gemaakte kosten/baten analyses?
201403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
211404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
223537Zijn alle productiviteitsaspecten die weinig of geen invloed hebben op het ontwikkelproces ge-elimineerd?
233538Zijn alle productiviteitsaspecten die binnen projecten constant blijven ge-elimineerd?
243539Zijn alle productiviteitsaspecten die sterk aan elkaar verwant zijn tot één aspect gecombineerd?
253557Is voorkomen dat functionaliteit die reeds eerder in een ander (deel)systeem gedefinieerd was opnieuw is geteld?
263580Zijn tijdens het ontwikkelproces ingeslopen uitbreidingen als nog met functiepuntanalyse in beeld gebracht?
271673Zijn alle storingen van de hardware voldoende opgelost om goed met het systeem te kunnen werken?
282134Zijn de kosten voor het testen van de apparatuur in het rapport opgenomen?
293345Is er binnen het realisatieteam overeenstemming over de programmeer standaard?
303540Is rekening gehouden met de mate waarin de productiviteitsaspecten zich in het verleden hebben bewezen?
313541Is voldoende rekening gehouden met de ervaring die het ontwikkelteam heeft met de verschillende productiviteitsaspecten?
321603Blijkt uit de voortgangsrapportage hoeveel kosten er besteed zijn?
331825Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de bekendheid van de ontwikkelaars met de ontwikkelomgeving?
341602Blijkt uit de voortgangsrapportage in welk stadium een product verkeerd?
351604Blijkt uit de voortgangsrapportage of er bijzondere problemen zijn?
363542Blijft het aantal toegepaste productiviteitsaspecten beperkt tot de meest relevante?
373349Worden bij een geleidelijke overgang de nieuwe functies in het oude informatiesysteem afgesloten?
383543Zijn de consequentie op de planning van tussentijdse functionele wijzigingen m.b.v. functiepuntanalyse in beeld gebracht?
393553Zijn complexe query-faciliteiten niet met opvraagfuncties verward?
403556Is de toepassing van functiepuntanalyse voor het maken van een gedetailleerde begroting overwogen?
411735Worden de vragen die het management stelt niet afgedaan met "te technisch om uit te leggen"?
421819Zijn de automatische controles niet zo ver doorgevoerd dat niet meer aan de eisen t.a.v. de performance kan worden voldaan?
432647Kunnen de automatiseringskosten worden onderscheiden naar kosten voor hardware, bekabeling, software, onderhoud en opleiding?
443581Bevat het tijdregistratiesysteem alle aan het project gespendeerde tijd?
453544Is tijdens de realisatie voldoende controle op de naleving van de regels t.a.v. functiepuntanalyse geweest?
463545Zijn de afwijkingen in de functiepuntanalyse tenopzichte van de norm in beeld gebracht?
47633Is vastgelegd in welke mate en wanneer het ontwikkelteam van de ontwikkelstandaard is afgeweken?
481337Is het sourcebeheer voldoende uitgewerkt in relatie tot de complexheid van de omgeving?
492385Zijn alle batchjobs waarin het gewijzigde programma voorkomt aangepast?
501546Blijkt het systeem efficient in het verwerken van de transacties?
511723Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
521724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
531792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
541568Zijn de eindgebruikers voldoende bij de systeemontwikkeling betrokken geweest?
551615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
561617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
571744Is voorkomen dat voor de gebruiker verwerkingstijden ontstaan die langer dan een werkdag duren?
582922Is ieder teamlid betrokken bij het oplossen van problemen?
593546Is vastgesteld of de norm voor functiepuntanalyse als gevolg van het project moeten worden bijgesteld?
601514Is een verslag gemaakt over de acceptatie van het systeem door de gebruikersorganisatie?
611571Zijn de ontwikkelactiviteiten door voldoende gekwalificeerde medewerkers uitgevoerd?
623335Zijn alle betrokken procedures getest en akkoord bevonden?
631459Zijn de totale kosten van de realisatie van het systeem in beeld?
641522Worden de baten van het systeem die waren geschat, gerealiseerd?
651740Is geen enkele technologie eenzijdig door het management ingevoerd?
662832Is bij de bouw van de programmatuur rekening gehouden met de omstandigheden waarin de programmatuur gebruikt gaat worden?
673620Blijkt dat door het gebruik van functiepuntanalyse inderdaad nauwkeuriger wordt begroot?
683621Blijkt dat door het gebruik van functiepuntanalyse inderdaad een juistere verdeling van de kosten plaatsvind?
691854Is vastgesteld dat de ontwikkelafdeling het vermogen heeft om de problematiek aan te kunnen?
702775Is de frequentie van de voortgangsrapportage juist in relatie tot het tempo van de realisatie van het project?
711868Zijn de door de organisatie opgestelde standaards nageleefd?
722301Is de situatie na invoering van het systeem onomkeerbaar zodat de dwang tot accepatie groter is?
73344Zijn de kosten die besteed zijn aan de realisatie in balans met de kwaliteit van het opgeleverde product?
742320Is elke geautomatiseerde controle die onderdeel is van het ontwikkelproces met succes uitgevoerd?
75826Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses?
761402Is de verhouding tussen het budget voor de totstandkoming van het product en de werkelijke kosten gunstig?
771438Wordt nadat een fase voltooid is een heroverweging gemaakt t.a.v. de prioriteit van de volgende stappen?
781983Is de gekozen methodologie goed gevolgd?
792381Is datadictionary aan de hand van wijzigingen tijdens de realisatie bijgewerkt?
803010Is strak de hand gehouden aan de ontwikkelstandaards en procedures?
813354Wordt binnen het project gebruik gemaakt van een sourcemanagement tool?
823382Is in een impactanalyse per programmamodule vastgesteld in welke mate aan het voldoen aan de systeemeisen wordt bijgedragen?
831367Is vastgesteld of het product voldoet aan vanzelfsprekende behoeften die niet in de oorspronkelijke opdracht en ontwerp vermeld zijn?
841534Is de methode waarop men de documentatie liet ontstaan goed bevallen?
852827Hadden de programmeurs voldoende ervaring met de ontwikkeltools en ontwikkelomgeving?
861443Zijn alle systeemcomponenten gecontroleerd op een juiste werking?
872936Is de mate waarin het product invloed heeft op de producten van projectfases die al zijn afgerond beschreven?
883388Zijn de gebruikers overtuigd van het nut van het informatiesysteem?
893394Is aan alle eerder gestelde acceptatiecriteria voldaan?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar