De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50908Voer acceptatietest uit
Rapportage acceptatietest

Nr.IDVraagFout                             Goed
131Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
232Is de gebruikersdocumentatie volledig?
3116Is t.b.v. de uitvoering van de testen vooraf een draaiboek gemaakt?
4166Is bij het hertesten van applicaties opnieuw dezelfde testset gebruikt?
5121Is voorzien in een testlogboek waarin de voortgang van de testen wordt bijgehouden?
6122Worden de probleemrapporten die tijdens de test worden geschreven in een testlogboek bijgehouden?
7135Zijn er maatregelen genomen om de testset up to date te houden door b.v. nieuwe soorten mutaties te verwerken, of het maandwerk te draaien?
8161Is het doel van de test in het testlogboek exact beschreven?
9162Is in het testlogboek in detail beschreven hoe het gestelde testdoel exact (in stappen) bereikt moet worden?
10185Is bepaald of alle voor de test aangeboden applicaties ook daadwerkelijk te testen zijn?
11232Is voor de invulling van het testlogboek gebruik gemaakt van een standaard documentatie-indeling?
12171Is in het testrapport een opsomming van alle applicaties gegeven?
13167Is in het testlogboek bijgehouden hoeveel tests een bepaalde applicatie heeft ondergaan?
14168Bevat het testrapport van het (deel)systeem een overzicht t.a.v. het aantal malen dat de applicaties tijdens het testen zijn aangepast?
15169Bevat het testrapport van het (deel)systeem een overzicht van die applicaties die niet getest zijn?
162613Is vastgesteld of de gebruiker voldoende geautoriseerd is om zijn functie uit te kunnen voeren?
17348Als er tijdens de test een fout geconstateerd is, kan deze fout dan opnieuw via dezelfde handelingen bereikt worden?
18495Is er programmatuur beschikbaar waarmee de gevonden fouten worden opgeslagen in een systeemlogboek?
19158Is een beschrijving van de test in het testlogboek opgenomen?
20159Is een beschrijving van de in te voeren gegevens t.b.v. de test in het testlogboek opgenomen?
21160Is een beschrijving van de te verwachten resultaten van de test in het testlogboek opgenomen?
22345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
23101Komt de werking van de applicatie overeen met de beschrijving van de werking in de gebruikersdocumentatie?
24138Bevatten de foutmeldingen alleen voor de gebruiker interessante informatie?
25635Zijn de foutsituaties op de juiste wijze door het ontwikkelteam geinterpreteerd en in het systeem afgevangen?
2618Zijn de uitkomsten van de test meetbaar en als zodanig in een rapportage op te nemen?
27319Is voor een juiste bepaling van de capaciteit van de organisatie de doorvoertijd van de diverse mutaties in de test bepaald?
28251Blijkt uit de test dat de online-verwerking optimaal beschikbaar blijft tijdens de uitvoering van batchverwerkingen?
292437Is de kwaliteit van het product voldoende om door het computercentrum geaccepteerd te worden?
30340Zijn de gebruikers tijdens de acceptatietest in de gelegenheid gesteld om met het systeem kennis te maken, om zo ook de bruikbaarheid te bepalen?
312714Sluit de productiedocumentatie aan op de bevindingen in de acceptatietest door het computercentrum?
32347Is, voor de beoordeling van de testresultaten de rapportage van de test inzichtelijk?
33374Is geconstateerd dat het verwerkingsschema van de applicaties aansluit bij de productiedocumentatie?
341514Is een verslag gemaakt over de acceptatie van het systeem door de gebruikersorganisatie?
353355Zijn alle vooraf bepaalde testgevallen daadwerkelijk getest?
363358Zijn alle in het testplan genoemde testobjecten in de test meegenomen?
37337Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats?
38616Is bekend of er na de test nog wijzigingen op het ontwerp moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
39617Is bekend of er na de test nog wijzigingen op de informatie-analyse moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
40618Is bekend of er na de test nog wijzigingen op het vooronderzoek moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
41256Is bij het in productie nemen een lijst gemaakt van fouten welke (nog) in de applicaties aanwezig zijn?
42379Is vastgesteld dat alle betrokkenen het systeem geaccepteerd hebben voordat tot vrijgave voor productie is overgegaan?
43343Is gebleken dat het opgeleverde systeem goed bruikbaar is in de organisatie waarvoor het bedoeld is?
44545Zijn alle testgegevens met de daarbij horende uitkomsten verzameld en ter inzage gearchiveerd?
45180Worden de applicaties na een positieve test met een advies tot overdracht naar de productie omgeving teruggekoppeld?
461366Beslist uiteindelijk alleen het management over de vrijgave van applicaties voor productie?
473767Worden de testresultaten geevalueerd?
483768Worden de testresultaten als input gebruikt om de realisatiewerkwijze te verbeteren?
493769Worden de testresultaten als input gebruikt om de testwerkwijze te verbeteren?
5017Kan de gegevensverwerking als betrouwbaar worden beschouwd?
51537Is tijdens de test gebleken dat de indirecte eindgebruiker goed in staat is om met het systeem te werken?
521367Is vastgesteld of het product voldoet aan vanzelfsprekende behoeften die niet in de oorspronkelijke opdracht en ontwerp vermeld zijn?
531614Kan de bedrijfsvoering van het systeem afhankelijk gemaakt worden?
543388Zijn de gebruikers overtuigd van het nut van het informatiesysteem?
553394Is aan alle eerder gestelde acceptatiecriteria voldaan?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Best practices: Het acceptatietestrapport

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar