De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50902Voer acceptatietest uit
Acceptatietest schermen

Nr.IDVraagFout                             Goed
14389Is het scherm opgeleverd voor de acceptatietest?
21Hoe wordt de functie vanuit het menu opgeroepen?
32Is het scherm van een logische identificatie voorzien?
411Komen er geen taalfouten in het scherm voor?
539Worden de hoofdletters en de kleine letters bij de vaste tekst op de voorgeschreven wijze toegepast?
6277Worden alle rubrieken die binnen een scherm gevuld moeten worden ook vooraf (leeg) op het scherm getoond?
741Komt de cursor op de juiste plaats bij het aanroepen van het scherm?
86Vindt het oproepen van de helpschermen op de juiste wijze plaats?
938Komt de indeling van het scherm overeen met de indeling zoals die in het technisch-ontwerp is aangegeven?
10144Is duidelijk op het scherm aangegeven hoe groot de rubrieken zijn die moeten worden ingevoerd?
11792Vindt daar waar nodig een goede omzetting van kleine letters naar hoofdletters plaats?
12243Is de juiste omschrijving in de kopregels van het scherm opgenomen?
13696Is de kwaliteit van het scherm afgestemd op de gewenste kwaliteit van de weergave?
14697Zijn de gegevens ieder met de gewenste helderheid (dikte) weergegeven?
15698Zijn de weergegeven teksten op de juiste wijze al of niet onderstreept?
16699Zijn de getoonde teksten op de juiste wijze al of niet cursief weergegeven?
17960Is de volgorde van gegevens zoals die op het overzicht gepresenteerd worden juist?
18391Is bij de plaatsing van het teken bij numerieke gegevens niet afgeweken van de (project)standaard?
19392Is bij de opmaak van numerieke rubrieken niet afgeweken van de (project)standaard?
20615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
21139Is het gebruik van kleuren op het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
22140Is bij het gebruik van kleuren op het scherm met kleurenblindheid rekening gehouden?
23141Zijn de kleuren op het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
24385Is het versie/release-nummer van het product altijd duidelijk zichtbaar, zodat bekend is welke versie beoordeeld wordt?
25275Komt de omschrijving van een applicatie op het menu overeen met de omschrijving op het scherm van de applicatie?
26912Zijn de gebruikte datumrubrieken op de standaardwijze opgebouwd?
2728Is de begrenzing van de op het scherm in te vullen rubrieken volgens het technisch-ontwerp?
2837Zijn op het scherm de juiste rubrieken met de juiste gegevens volgens het ontwerp gevuld?
2940Worden de hoofdletters en de kleine letters bij de variabele tekst op de voorgeschreven wijze toegepast?
3044Zijn de juiste gegevens uit de juiste (test) omgeving opgehaald?
3145Is het niet mogelijk om rubrieken op het scherm te wijzigen, die niet gewijzigd mogen worden?
3248Zijn bij numerieke rubrieken de negatieve en positieve waarden op de juiste wijze weergegeven?
3390Kunnen de (totaal) rubrieken de maximaal te verwachten waarde bevatten?
3495Is het scherm op het juiste moment geschoond?
3596Zijn alle rubrieken op het scherm geschoond die daadwerkelijk geschoond moeten worden?
3697Zijn alle rubrieken op het scherm die met default waarden gevuld moeten worden ook met de juiste waarde gevuld?
3799Sluiten invoerrubrieken die rechts moeten aansluiten op het scherm ook daadwerkelijk rechts aan?
38100Sluiten invoerrubrieken die links moeten aansluiten op het scherm ook daadwerkelijk links aan?
3922Zijn de foutmeldingen zoals die op het scherm komen inhoudelijk juist?
4019Zijn de foutmeldingen zoals die op het scherm komen begrijpelijk?
4194Zijn numerieke waarden die met nul gevuld zijn als een nul getoond of als een blankveld getoond waar nodig?
42177Is er ook een goed overzicht geproduceerd als het overzicht nul of 1 element(en) bevat?
43235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
44619Worden variabele gegevens uit bijvoorbeeld bestanden op de juiste wijze weergegeven?
4555Worden te wijzigen en niet te wijzigen rubrieken op de juiste wijze opgelicht?
463197Is bij invoerfouten op de juiste wijze aangegeven welke rubrieken op het scherm fout ingevuld zijn?
4756Kunnen de minimum en maximum waarden zoals die in het technisch-ontwerp zijn gedefinieerd worden ingevoerd?
48636Zijn de verplichte rubrieken ook als verplicht door de schermcontrole afgehandeld?
49637Zijn de niet verplichte rubrieken ook als niet verplicht door de schermcontrole afgehandeld?
5026Zijn er geen onjuiste afrondingen geconstateerd in berekende rubrieken op het scherm?
5129Functioneert de applicatie zoals deze in het functioneel-ontwerp is beschreven?
5242Komt de cursor op de juiste plaats nadat er een foutmelding op het scherm is geweest?
5343Zijn de te controleren rubrieken in de juiste volgorde afgewerkt?
5447Zijn bij numerieke rubrieken de negatieve en positieve waarden op de juiste wijze verwerkt?
5549Worden bij het opvoeren van numerieke rubrieken andere tekens geweigerd?
5653Als er door een gegevensverzameling gebladerd kan worden, werkt dat dan op correcte wijze?
5779Zijn alle gevallen die op het scherm getoond moeten worden ook daadwerkelijk geselecteerd?
58913Wordt op de gebruikte datumrubrieken een standaard controle routine uitgevoerd?
59274Indien een fout op het scherm na een foutmelding hersteld is, wordt de schermcontrole dan opnieuw uitvoerd?
60234Worden, indien nodig de datumrubrieken op juistheid getest?
61278Werkt het "current-key" mechanisme (indien vantoepassing) zoals het ontworpen is?
62394Blijven gegevens die verborgen moeten blijven, zoals het password voor de gebruikers onzichtbaar?
6350Wordt er goed gereageerd op het kiezen van niet gebruikte functietoesten?
6451Worden ongeldige ingaven op correcte wijze gemeld?
6554Worden de juiste functies aangeroepen bij de keuze van functietoetsen en andere wijzen van kiezen?
668Is het menu goed aangeroepen bij terugkeer vanuit de applicatie?
673360Zijn bij een GUI alle afzonderlijke functies (events) in verschillende volgordes getest?
68958Wordt er gewaarschuwd als bij beeindiging van het programma de gegevens nog niet zijn opgeslagen?
69245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar