De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50901Voer acceptatietest uit
Voorbereiding acceptatietest

Nr.IDVraagFout                             Goed
131Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
2198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
3230Is vooraf duidelijk bepaald wat de rechtspositie van de testwerkgroep en het testteam is?
4290Zijn de medewerkers die in het testteam zitting hebben (tijdelijk) van hun andere werkzaamheden vrijgesteld?
5376Zijn ook eindgebruikers die geen primaire taak hebben t.a.v. het te testen systeem bij de acceptatietest betrokken?
6116Is t.b.v. de uitvoering van de testen vooraf een draaiboek gemaakt?
7377Zijn er voor de productiebegeleiding aparte acceptatieprocedures voor het systeem in productie genomen wordt?
8121Is voorzien in een testlogboek waarin de voortgang van de testen wordt bijgehouden?
9122Worden de probleemrapporten die tijdens de test worden geschreven in een testlogboek bijgehouden?
10185Is bepaald of alle voor de test aangeboden applicaties ook daadwerkelijk te testen zijn?
111368Zijn de formele gronden voor het niet accepteren van het systeem contractueel vastgelegd?
123356Zijn afspraken gemaakt voor de afhandeling van afwijkingen op de specificaties?
133357Zijn afspraken gemaakt voor de afhandeling van afwijkingen op de beleving van de gebruiker?
14219Is bekend op welke lokaties de testen zullen worden uitgevoerd?
15221Zijn alle aanvullende faciliteiten (b.v. kantoorartikelen) voor de test tijdig aanwezig?
16222Zijn alle formulieren nodig tijdens en na het testtraject tijdig aanwezig?
17223Is eerst een simpele test met de opgeleverde applicaties uitgevoerd om te bepalen of de applicaties testbaar zijn?
18228Zijn al de voorbedrukte (ketting)formulieren voor de test aanwezig?
19229Zijn alle verbindingen tussen terminals en computers voor de test geinstalleerd?
20289Is het gemaakte testplan als er met de test wordt begonnen nog wel up-to-date?
21970Zijn de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het service- level-agreement onderdeel van de acceptatiecriteria van het systeem?
221392Zijn er binnen de organisatie standaard procedures voor het aanleveren van testen?
23124Worden alle applicaties die een relatie hebben met de gewijzigde applicatie opnieuw getest?
242163Is voorkomen dat tijdens het testen fraude gepleegd kan worden door gebruik van werkelijke gegevens?
25469Wordt de tijd die nodig om de test uit te voeren geregistreerd, zodat ervaringscijfers ontstaan over de testduur van een bepaald soort applicatie?
26494Hebben de testers duidelijk voor ogen of zij het systeem testen op voldoen aan de normen of testen op voldoen aan hun verwachtingen?
27495Is er programmatuur beschikbaar waarmee de gevonden fouten worden opgeslagen in een systeemlogboek?
282462Is de applicatiebeheerder lid van het testteam?
292150Is voorkomen dat in de "proforma"stand van het systeem echte documenten aangemaakt kunnen worden?
30300Komen de parameters in de testomgeving overeen met de parameters zoals die uiteindelijk in de productie-omgeving zullen zijn?
31491Is de volgende testfase pas gestart als de vorige testfase als geheel akkoord bevonden is?
32117Is er binnen de testprocedure gelegenheid voor de ontwikkelafdeling om de testresultaten te analyseren?
33118Is er binnen de testprocedure gelegenheid voor de ontwikkelafdeling om de testresultaten te verwerken?
341514Is een verslag gemaakt over de acceptatie van het systeem door de gebruikersorganisatie?
35231Is de bereikbaarheid van het testteam geregeld?
36123Is voorkomen dat tijdens het testen nog extra gebruikerswensen in de applicaties kunnen worden opgenomen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie, Knelpunten: Testen terwijl het systeem in productie is.

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar