De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A509Voer acceptatietest uit

Nr.IDVraagFout                             Goed
131Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
232Is de gebruikersdocumentatie volledig?
368Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - wie het overzicht heeft opgestart?
469Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - voor wie het overzicht bestemd is?
574Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht is opgestart?
675Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht heeft gedraaid?
7112Zijn alle applicaties uit het functioneel-ontwerp voor de test opgeleverd?
8113Zijn niet meer applicaties voor de test opgeleverd dan volgens het functioneel-ontwerp nodig zijn?
9126Is het testen van het systeem gecombineerd met de opleiding van de gebruikers?
10127Is er een speciaal testteam geformeerd dat aan de testwerkgroep of de projectgroep rapporteerd?
11173Is het mogelijk om de opgeleverde applicaties uitputtend te testen?
12198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
13230Is vooraf duidelijk bepaald wat de rechtspositie van de testwerkgroep en het testteam is?
14287Is het testbudget voldoende om alle geplande testactiviteiten uit te voeren?
15290Zijn de medewerkers die in het testteam zitting hebben (tijdelijk) van hun andere werkzaamheden vrijgesteld?
16335Is voor de oplossing van de gevonden fouten tijdens de test een aparte functionaris aangesteld?
17376Zijn ook eindgebruikers die geen primaire taak hebben t.a.v. het te testen systeem bij de acceptatietest betrokken?
181189Is aan het voorblad duidelijk te zien uit welke omgeving de lijst afkomstig is?
19116Is t.b.v. de uitvoering van de testen vooraf een draaiboek gemaakt?
20166Is bij het hertesten van applicaties opnieuw dezelfde testset gebruikt?
21191Is het testteam gemotiveerd om zoveel mogelijk fouten en hiaten in de applicaties te vinden?
22218Zijn er om een goede voortgang bij ziekte e.d. te waarborgen vervangers voor de testers aangewezen?
23377Zijn er voor de productiebegeleiding aparte acceptatieprocedures voor het systeem in productie genomen wordt?
24120Is met het computercentrum een regeling getroffen om de testgegevensverzamelingen van de verschillende teststadia te bewaren?
25121Is voorzien in een testlogboek waarin de voortgang van de testen wordt bijgehouden?
26122Worden de probleemrapporten die tijdens de test worden geschreven in een testlogboek bijgehouden?
27135Zijn er maatregelen genomen om de testset up to date te houden door b.v. nieuwe soorten mutaties te verwerken, of het maandwerk te draaien?
28161Is het doel van de test in het testlogboek exact beschreven?
29162Is in het testlogboek in detail beschreven hoe het gestelde testdoel exact (in stappen) bereikt moet worden?
30185Is bepaald of alle voor de test aangeboden applicaties ook daadwerkelijk te testen zijn?
31189Is bekend hoe de controle van de testresultaten zal plaatsvinden?
32190Is bekend hoe de evaluatie van de testresultaten zal plaatsvinden?
33232Is voor de invulling van het testlogboek gebruik gemaakt van een standaard documentatie-indeling?
341368Zijn de formele gronden voor het niet accepteren van het systeem contractueel vastgelegd?
35171Is in het testrapport een opsomming van alle applicaties gegeven?
363356Zijn afspraken gemaakt voor de afhandeling van afwijkingen op de specificaties?
373357Zijn afspraken gemaakt voor de afhandeling van afwijkingen op de beleving van de gebruiker?
38195Zijn de stappen die volgen na de acceptatietest voor iedereen duidelijk?
39219Is bekend op welke lokaties de testen zullen worden uitgevoerd?
40221Zijn alle aanvullende faciliteiten (b.v. kantoorartikelen) voor de test tijdig aanwezig?
41222Zijn alle formulieren nodig tijdens en na het testtraject tijdig aanwezig?
42223Is eerst een simpele test met de opgeleverde applicaties uitgevoerd om te bepalen of de applicaties testbaar zijn?
43227Is zowel centraal als decentraal voldoende computercapaciteit voor de test gereserveerd?
44228Zijn al de voorbedrukte (ketting)formulieren voor de test aanwezig?
45229Zijn alle verbindingen tussen terminals en computers voor de test geinstalleerd?
46288Is voor er met testen wordt begonnen bekend hoeveel fouten de programmatuur bij benadering zal bevatten?
47289Is het gemaakte testplan als er met de test wordt begonnen nog wel up-to-date?
48970Zijn de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het service- level-agreement onderdeel van de acceptatiecriteria van het systeem?
491392Zijn er binnen de organisatie standaard procedures voor het aanleveren van testen?
50281Zijn de testactiviteiten niet te lang uitgesteld zodat veel kennis (door personeelsverloop) verloren gaat?
51167Is in het testlogboek bijgehouden hoeveel tests een bepaalde applicatie heeft ondergaan?
52168Bevat het testrapport van het (deel)systeem een overzicht t.a.v. het aantal malen dat de applicaties tijdens het testen zijn aangepast?
53169Bevat het testrapport van het (deel)systeem een overzicht van die applicaties die niet getest zijn?
54124Worden alle applicaties die een relatie hebben met de gewijzigde applicatie opnieuw getest?
55157Zijn de stamgegevens voor de test m.b.v. de daarvoor aanwezige applicaties ingevoerd, en niet via omwegen?
562Is het scherm van een logische identificatie voorzien?
57271Is de backup en restore procedure voor het in productie gaan volledig getest en akkoord bevonden?
582163Is voorkomen dat tijdens het testen fraude gepleegd kan worden door gebruik van werkelijke gegevens?
591Hoe wordt de functie vanuit het menu opgeroepen?
605Zijn de helpschermen aanwezig?
619Zijn de autorisaties voor de applicatie aan de gebruikers toe te kennen?
6210Werkt de beveiliging d.m.v. passwords van de applicatie zoals beschreven?
6311Komen er geen taalfouten in het scherm voor?
6439Worden de hoofdletters en de kleine letters bij de vaste tekst op de voorgeschreven wijze toegepast?
6580Is op het juiste moment met een nieuwe bladzij op het overzicht begonnen?
6681Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladlengte?
6782Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladbreedte?
68147Is het helpscherm altijd aanwezig op het moment dat dit gewenst is?
69148Zijn er in het helpscherm voorbeelden gegeven over de verwerkingswijze van het scherm?
70277Worden alle rubrieken die binnen een scherm gevuld moeten worden ook vooraf (leeg) op het scherm getoond?
711139Bevat het helpscherm voldoende informatie zodat de functie van de applicatie goed ondersteund wordt?
722613Is vastgesteld of de gebruiker voldoende geautoriseerd is om zijn functie uit te kunnen voeren?
733341Ondergaan de gebruikersprocedures een minstens zo zware test als de geautomatiseerde delen van het project?
7441Komt de cursor op de juiste plaats bij het aanroepen van het scherm?
75348Als er tijdens de test een fout geconstateerd is, kan deze fout dan opnieuw via dezelfde handelingen bereikt worden?
76469Wordt de tijd die nodig om de test uit te voeren geregistreerd, zodat ervaringscijfers ontstaan over de testduur van een bepaald soort applicatie?
776Vindt het oproepen van de helpschermen op de juiste wijze plaats?
787Vindt het verlaten van de helpschermen op de juiste wijze plaats?
798Is het menu goed aangeroepen bij terugkeer vanuit de applicatie?
80494Hebben de testers duidelijk voor ogen of zij het systeem testen op voldoen aan de normen of testen op voldoen aan hun verwachtingen?
81495Is er programmatuur beschikbaar waarmee de gevonden fouten worden opgeslagen in een systeemlogboek?
82158Is een beschrijving van de test in het testlogboek opgenomen?
83159Is een beschrijving van de in te voeren gegevens t.b.v. de test in het testlogboek opgenomen?
84160Is een beschrijving van de te verwachten resultaten van de test in het testlogboek opgenomen?
85260Zijn de aangemaakte tapes van de juiste labels voorzien?
8634Zijn de aangemaakte tapes volgens het technischontwerp juist ingedeeld?
8738Komt de indeling van het scherm overeen met de indeling zoals die in het technisch-ontwerp is aangegeven?
8865Komt de layout van de lijst overeen met de layout volgens het technisch-ontwerp?
89345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
903174Is in de test vastgesteld hoe het programma reageert als dezelfde transacties voor een tweede maal verwerkt worden?
913328Is bij onderlinge afhankelijkheden sprake van een juiste synchronisatie van de verschillende procedures?
923329Zijn alle procedures volledig herleidbaar naar de organisatorische specificaties?
933330Is van elke procedure bekend welke functionarissen daarbij zijn betrokken?
943331Zijn de procedures helder beschreven?
953332Zijn de procedures begrijpelijk voor de gebruikers?
963333Is het gebruik van de geautomatiseerde delen van de procedures duidelijke beschreven?
973334Zijn de procedures zo duidelijk dat er geen mogelijkheden zijn voor eigen interpretatie?
98144Is duidelijk op het scherm aangegeven hoe groot de rubrieken zijn die moeten worden ingevoerd?
992462Is de applicatiebeheerder lid van het testteam?
100792Vindt daar waar nodig een goede omzetting van kleine letters naar hoofdletters plaats?
10112Komen er geen taalfouten in de lijst voor?
10213Komen er geen taalfouten in het helpscherm voor?
10314Is het onmogelijk om gegevens dubbel in te voeren?
10466Is de logische identificatie van het overzicht op het overzicht zelf aanwezig?
10567Is de logische identificatie van het overzicht juist volgens het technisch-ontwerp?
106242Is de juiste omschrijving in de kopregels van het overzicht opgenomen?
107243Is de juiste omschrijving in de kopregels van het scherm opgenomen?
108695Is de kwaliteit van de printer afgestemd op de gewenste kwaliteit van de afdruk?
109696Is de kwaliteit van het scherm afgestemd op de gewenste kwaliteit van de weergave?
110697Zijn de gegevens ieder met de gewenste helderheid (dikte) weergegeven?
111698Zijn de weergegeven teksten op de juiste wijze al of niet onderstreept?
112699Zijn de getoonde teksten op de juiste wijze al of niet cursief weergegeven?
113960Is de volgorde van gegevens zoals die op het overzicht gepresenteerd worden juist?
114391Is bij de plaatsing van het teken bij numerieke gegevens niet afgeweken van de (project)standaard?
115392Is bij de opmaak van numerieke rubrieken niet afgeweken van de (project)standaard?
116615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
11784Is het einde van het overzicht d.m.v. een aparte regel aangegeven?
118139Is het gebruik van kleuren op het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
119140Is bij het gebruik van kleuren op het scherm met kleurenblindheid rekening gehouden?
120141Zijn de kleuren op het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
121385Is het versie/release-nummer van het product altijd duidelijk zichtbaar, zodat bekend is welke versie beoordeeld wordt?
12283Worden de nieuwe kopregels op het juiste moment afgedrukt?
1231994Zijn de foutmeldingen opvallend genoeg?
1241995Is bij foutmeldingen direct duidelijk waar de fout zit?
125912Zijn de gebruikte datumrubrieken op de standaardwijze opgebouwd?
12628Is de begrenzing van de op het scherm in te vullen rubrieken volgens het technisch-ontwerp?
12729Functioneert de applicatie zoals deze in het functioneel-ontwerp is beschreven?
12835Zijn op de tape de juiste rubrieken met de juiste gegevens volgens het ontwerp gevuld?
12936Zijn op het overzicht de juiste rubrieken met de juiste gegevens volgens het ontwerp gevuld?
13037Zijn op het scherm de juiste rubrieken met de juiste gegevens volgens het ontwerp gevuld?
13140Worden de hoofdletters en de kleine letters bij de variabele tekst op de voorgeschreven wijze toegepast?
13244Zijn de juiste gegevens uit de juiste (test) omgeving opgehaald?
13345Is het niet mogelijk om rubrieken op het scherm te wijzigen, die niet gewijzigd mogen worden?
13495Is het scherm op het juiste moment geschoond?
13596Zijn alle rubrieken op het scherm geschoond die daadwerkelijk geschoond moeten worden?
13697Zijn alle rubrieken op het scherm die met default waarden gevuld moeten worden ook met de juiste waarde gevuld?
13798Zijn bij het afdrukken van regels alle waarden uit vorige regels geschoond zodat alle regels de juiste waarden bevatten?
13899Sluiten invoerrubrieken die rechts moeten aansluiten op het scherm ook daadwerkelijk rechts aan?
139100Sluiten invoerrubrieken die links moeten aansluiten op het scherm ook daadwerkelijk links aan?
140101Komt de werking van de applicatie overeen met de beschrijving van de werking in de gebruikersdocumentatie?
141273Komt bij het afdrukken van een brief het adres goed voor het venster van de envelop?
14221Zijn de foutmeldingen zoals die op de lijst komen inhoudelijk juist?
14322Zijn de foutmeldingen zoals die op het scherm komen inhoudelijk juist?
14419Zijn de foutmeldingen zoals die op het scherm komen begrijpelijk?
14520Zijn de foutmeldingen zoals die op de lijst komen begrijpelijk?
14694Zijn numerieke waarden die met nul gevuld zijn als een nul getoond of als een blankveld getoond waar nodig?
147138Bevatten de foutmeldingen alleen voor de gebruiker interessante informatie?
148235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
149539Zijn alle opstart parameters op een juiste wijze op het afgedrukte overzicht weergegeven?
150619Worden variabele gegevens uit bijvoorbeeld bestanden op de juiste wijze weergegeven?
151103Worden foutmeldingen op goede wijze weergegeven?
15255Worden te wijzigen en niet te wijzigen rubrieken op de juiste wijze opgelicht?
1533197Is bij invoerfouten op de juiste wijze aangegeven welke rubrieken op het scherm fout ingevuld zijn?
15456Kunnen de minimum en maximum waarden zoals die in het technisch-ontwerp zijn gedefinieerd worden ingevoerd?
155635Zijn de foutsituaties op de juiste wijze door het ontwikkelteam geinterpreteerd en in het systeem afgevangen?
156636Zijn de verplichte rubrieken ook als verplicht door de schermcontrole afgehandeld?
157637Zijn de niet verplichte rubrieken ook als niet verplicht door de schermcontrole afgehandeld?
1583Is het mogelijk om de test nogmaals uit te voeren?
1594Werkt de applicatie met lege (invoer) bestanden?
16015Wordt er goed gereageerd door het programma op extreem foute invoer?
16118Zijn de uitkomsten van de test meetbaar en als zodanig in een rapportage op te nemen?
16224Zijn er geen onjuiste afrondingen geconstateerd in berekende rubrieken in de gegevensverzameling?
16325Zijn er geen onjuiste afrondingen geconstateerd in berekende rubrieken op het overzicht?
16426Zijn er geen onjuiste afrondingen geconstateerd in berekende rubrieken op het scherm?
16527Werkt het afronden van negatieve getallen op de juiste wijze?
16642Komt de cursor op de juiste plaats nadat er een foutmelding op het scherm is geweest?
16743Zijn de te controleren rubrieken in de juiste volgorde afgewerkt?
16847Zijn bij numerieke rubrieken de negatieve en positieve waarden op de juiste wijze verwerkt?
16948Zijn bij numerieke rubrieken de negatieve en positieve waarden op de juiste wijze weergegeven?
17049Worden bij het opvoeren van numerieke rubrieken andere tekens geweigerd?
17152Worden tijdens het muteren de gegevensverzamelingen volgens het technisch-ontwerp bijgewerkt?
17253Als er door een gegevensverzameling gebladerd kan worden, werkt dat dan op correcte wijze?
17372Tellen de bladnummers op het overzicht op de juiste wijze door?
17473Is de bladteller voldoende groot gedefinieerd, zodat elk mogelijk blad van het overzicht een uniek nummer heeft?
17576Is op het voorblad van de lijst duidelijk te zien op welke datum het overzicht is afgedrukt?
17677Zijn alle gevallen die op het overzicht afgedrukt moeten worden ook daadwerkelijk geselecteerd?
17778Zijn alle gevallen die op de tape gezet moeten worden ook daadwerkelijk geselecteerd?
17879Zijn alle gevallen die op het scherm getoond moeten worden ook daadwerkelijk geselecteerd?
179104Worden de foutmeldingen op het juiste moment en op de juiste plaats weergegeven?
180145Is het mogelijk om de overzichten op verschillende typen printers af te drukken?
181146Komt de kwaliteit van de afdruk overeen met de vereiste kwaliteit t.b.v. het gebruik van het overzicht?
182177Is er ook een goed overzicht geproduceerd als het overzicht nul of 1 element(en) bevat?
183239Vindt de vergelijking van posten bij dubbele invoer op de juiste wijze plaats?
184240Vindt de bepaling van voortellingen bij batchgewijze invoer op de juiste wijze plaats?
185241Zijn ontbrekende volgnummers bij batchgewijze invoer op de juiste wijze te signaleren?
186244Worden alle ingevoerde mutaties op de daarvoor bestemde mutatielijst afgedrukt?
187325Is er voor gezorgd dat langlopende batchjobs regelmatig levenstekens geven, zodat bekend is waar de job mee bezig is?
188479Kan achteraf gecontroleerd worden wat de inhoud van stuurkaarten, parameters en/of opstartschermen was voor het starten van de batchjob?
189913Wordt op de gebruikte datumrubrieken een standaard controle routine uitgevoerd?
190914Werkt de standaard-datum-controle-routine juist?
191274Indien een fout op het scherm na een foutmelding hersteld is, wordt de schermcontrole dan opnieuw uitvoerd?
192275Komt de omschrijving van een applicatie op het menu overeen met de omschrijving op het scherm van de applicatie?
19364Wordt bij een foutmelding goed verwezen naar de gebruikersdocumentatie?
194234Worden, indien nodig de datumrubrieken op juistheid getest?
1951021Zijn bij het vullen van de tape alle waarden uit vorige records geschoond zodat alle records de juiste waarden bevatten?
196278Werkt het "current-key" mechanisme (indien vantoepassing) zoals het ontworpen is?
197393Is bij numerieke rubrieken, indien van toepassing de controle op het controle cijfer (11 check) juist toegepast?
198394Blijven gegevens die verborgen moeten blijven, zoals het password voor de gebruikers onzichtbaar?
19950Wordt er goed gereageerd op het kiezen van niet gebruikte functietoesten?
20051Worden ongeldige ingaven op correcte wijze gemeld?
20154Worden de juiste functies aangeroepen bij de keuze van functietoetsen en andere wijzen van kiezen?
2022150Is voorkomen dat in de "proforma"stand van het systeem echte documenten aangemaakt kunnen worden?
203319Is voor een juiste bepaling van de capaciteit van de organisatie de doorvoertijd van de diverse mutaties in de test bepaald?
204370Zijn procedures die buiten het te testen systeem vallen (backup) ook meegetest, zodat duidelijk is dat de verwerkingen ook in de tijd haalbaar zijn?
2053360Zijn bij een GUI alle afzonderlijke functies (events) in verschillende volgordes getest?
206264Zijn alle bladen tijdens het afdrukken van een overzicht benut?
207300Komen de parameters in de testomgeving overeen met de parameters zoals die uiteindelijk in de productie-omgeving zullen zijn?
208251Blijkt uit de test dat de online-verwerking optimaal beschikbaar blijft tijdens de uitvoering van batchverwerkingen?
20970Komt bij doortellende overzichten de beginstand van de lijst overeen met de eindstand van de vorige lijst ?
21071Sluit het volgnummer van de lijst altijd aan op het volgnummer van de vorige lijst?
211246Sluiten de eindtotalen van mutatieverslagen en foutverslagen op elkaar aan?
212247Bevat de geleidestaat van te verzenden tapes, diskettes, CD-s en DVD-s inhoudelijk de juiste gegevens?
2132437Is de kwaliteit van het product voldoende om door het computercentrum geaccepteerd te worden?
21490Kunnen de (totaal) rubrieken de maximaal te verwachten waarde bevatten?
215491Is de volgende testfase pas gestart als de vorige testfase als geheel akkoord bevonden is?
216110Is de afhandeling van de door het systeem afgedrukte lijsten d.m.v. procedures geregeld?
21785Zijn de subtotalen zoals die op het overzicht worden afgedrukt in overeenstemming met de onderliggende gegevens?
21886Zijn de generaaltotalen zoals die op het overzicht worden afgedrukt in overeenstemming met de onderliggende gegevens?
21987Zijn de generaaltotalen zoals die op het overzicht worden afgedrukt juist in relatie met de subtotalen?
22088Staan de gegevens in de kolomen van de lijst goed onder elkaar?
22189Staan de gegevens in de kolomen van de lijst goed onder de daarvoor aanwezige kopregels?
222111Is tijdens de test gebleken dat alle medewerkers met het systeem om kunnen gaan?
223248Is het aantal doorslagen dat bij het afdrukken van het overzicht is aangemaakt akkoord bevonden?
224249Is het aantal afdrukken dat bij het printen van het overzicht is aangemaakt akkoord bevonden?
225958Wordt er gewaarschuwd als bij beeindiging van het programma de gegevens nog niet zijn opgeslagen?
226107Is tijdens het testen gebleken dat het systeem geschikt is om in de organisatie te gebruiken?
227108Is tijdens het testen gebleken dat de (nieuwe) procedures rond het operationele systeem zullen werken?
228245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
229114Is iedere applicatie in relatie met procedureel voorgaande applicaties getest?
230115Is iedere applicatie in relatie met procedureel nakomende applicaties getest?
231199Heeft het (deel)systeem een test ondergaan waarbij de applicaties voor een langere duur belast zijn?
232117Is er binnen de testprocedure gelegenheid voor de ontwikkelafdeling om de testresultaten te analyseren?
233118Is er binnen de testprocedure gelegenheid voor de ontwikkelafdeling om de testresultaten te verwerken?
234340Zijn de gebruikers tijdens de acceptatietest in de gelegenheid gesteld om met het systeem kennis te maken, om zo ook de bruikbaarheid te bepalen?
2352714Sluit de productiedocumentatie aan op de bevindingen in de acceptatietest door het computercentrum?
236187Is bekend wie bevoegd is om de testresultaten goed te keuren?
237347Is, voor de beoordeling van de testresultaten de rapportage van de test inzichtelijk?
238374Is geconstateerd dat het verwerkingsschema van de applicaties aansluit bij de productiedocumentatie?
2391514Is een verslag gemaakt over de acceptatie van het systeem door de gebruikersorganisatie?
2403355Zijn alle vooraf bepaalde testgevallen daadwerkelijk getest?
2413358Zijn alle in het testplan genoemde testobjecten in de test meegenomen?
242337Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats?
243616Is bekend of er na de test nog wijzigingen op het ontwerp moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
244617Is bekend of er na de test nog wijzigingen op de informatie-analyse moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
245618Is bekend of er na de test nog wijzigingen op het vooronderzoek moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
246256Is bij het in productie nemen een lijst gemaakt van fouten welke (nog) in de applicaties aanwezig zijn?
247224Is van geconstateerde fouten in de applicatie uitgesloten dat een fout in de testset de oorzaak van de fout is?
248225Is van geconstateerde fouten in de applicatie uitgesloten dat een fout in de uitvoering van de test de oorzaak van de fout is?
249231Is de bereikbaarheid van het testteam geregeld?
250379Is vastgesteld dat alle betrokkenen het systeem geaccepteerd hebben voordat tot vrijgave voor productie is overgegaan?
251343Is gebleken dat het opgeleverde systeem goed bruikbaar is in de organisatie waarvoor het bedoeld is?
252545Zijn alle testgegevens met de daarbij horende uitkomsten verzameld en ter inzage gearchiveerd?
253123Is voorkomen dat tijdens het testen nog extra gebruikerswensen in de applicaties kunnen worden opgenomen?
254125Is er tijdens het testen sprake van een voldoende administratieve discipline zodat het testtraject beheersbaar blijft?
255180Worden de applicaties na een positieve test met een advies tot overdracht naar de productie omgeving teruggekoppeld?
2561366Beslist uiteindelijk alleen het management over de vrijgave van applicaties voor productie?
2573389Zijn de gebruikers gewezen op de tijdelijke procedures als het informatiesysteem nog niet helemaal af is maar toch wordt ingevoerd?
25817Kan de gegevensverwerking als betrouwbaar worden beschouwd?
259537Is tijdens de test gebleken dat de indirecte eindgebruiker goed in staat is om met het systeem te werken?
2601367Is vastgesteld of het product voldoet aan vanzelfsprekende behoeften die niet in de oorspronkelijke opdracht en ontwerp vermeld zijn?
2611614Kan de bedrijfsvoering van het systeem afhankelijk gemaakt worden?
262129Zijn de gebruikers in het testteam tevens aangewezen om het systeem binnen de organisatie te promoten?
263130Heeft het uitlopen van eerdere fasen binnen het project geen invloed op de tijd die aan de acceptatietest besteed wordt?
2643388Zijn de gebruikers overtuigd van het nut van het informatiesysteem?
2653394Is aan alle eerder gestelde acceptatiecriteria voldaan?
266194Heeft de opdrachtgever kennis genomen van de testresultaten?
267226Is na het afsluiten van het testtraject de testwerkgroep officieel ontbonden?
268105Is het verantwoord om met het geteste (deel)systeem in productie te gaan?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar