De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50802Voltooi documentatie
Productie documentatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
13361Is de documentatie herleidbaar naar het systeem waarvoor het bedoeld is?
22657Is duidelijk of de documentatie een conceptuele of definitieve status heeft?
32661Is uit de naamgeving van de documentatie duidelijk op te maken welk systeem beschreven wordt?
43362Is de documentatie volgens de geldende standaard opgebouwd?
53363Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de detaillering van de programmatuur?
63364Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de vertrouwdheid van de gebruiker met automatisering?
7152Sluit de productie-documentatie aan op de opgeleverde applicaties?
8505Is per batchjob aangegeven welke prioriteit er voor de verwerking geldt?
91594Liggen de eisen die als gevolg van het systeem aan de operators gesteld zullen worden in het rapport vast?
102678Zijn onbekende begrippen daar waar mogelijk door een schema toegelicht?
112543Vormt de documentatie een integraal onderdeel van het gehele informatiesysteem?
122567Is er in de opzet van het systeem rekening mee gehouden dat waarschuwingen in de documentie pas bij het voordoen van het probleem gelezen worden?
131101Is binnen de gebruikersdocumentatie onderscheid gemaakt naar eindgebruikers, management, operating en techniek?
142674Geeft de documentatie aan welke apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen gebruiken?
152551Is aangegeven welke functionarissen batchjobs mogen aanvragen?
162672Zijn de gebruiksvoorschriften van het systeem in de documentatie opgenomen?
172673Bevat de documentatie informatie over het gebruik van de apparatuur?
182685Zijn in de documentatie de tijden aangegeven waarop gemuteerd kan worden?
192686Zijn in de documentatie de tijden aangegeven waarop geraadpleegd kan worden?
202704Zijn de mee te geven opstartparameters gedocumenteerd?
211188Zijn de operatorinstructies na programmawijziging bijgewerkt?
221666Is de tijd die nodig is om indexen te verwijderen en op te bouwen vergeleken met het tijdsverlies bij het behoud van de indexen?
231334Is een lijst van alle uitvoer die het systeem kan produceren aanwezig?
242552Is per job aangegeven uit welke onderdelen de batchjob bestaat?
252553Is per job aangegeven welke bestanden door de batchjob worden benaderd?
262554Is per job omschreven wat de functie van de batchjob is?
272555Is per job omschreven welke parameters aan de batchjob worden meegegeven?
282556Is per batchjob aangegeven met welke frequentie de batchjob draaid?
292557Is per batchjob aangegeven welke levenstekens er tijdens het draaien van de job verwacht kunnen worden?
302558Is per batchjob aangegeven welke returncodes er tijdens het draaien van de job verwacht kunnen worden?
312559Is per returncode aangegeven welke acties er uitgevoerd dienen te worden?
322560Is van de batchjob aangegeven of er tijdens de verwerking logging van de batchactiviteiten moet plaatsvinden?
332609Is per onderdeel van de batchjob aangegeven hoeveel vrije diskruimte er beschikbaar moet zijn?
342610Is van de batchjob aangegeven wat de herstartpunten zijn indien de job voortijdig wordt afgebroken?
352611Is van de batchjob aangegeven welke belasting hij van het systeem zal vergen?
362561Is bij grote verwerkingsslagen aangegeven op welke momenten de bestanden gearchiveerd moeten worden?
372562Is bij grote verwerkingsslagen aangegeven op welke momenten de bestanden gereorganiseerd moeten worden?
382563Is in de documentatie aangegeven welke bestanden er bijgewerkt worden?
392564Is in een schema aangegeven hoe de diverse onderdelen in de batchjob aan elkaar gerelateerd zijn?
402705Zijn er werkinstructies voor de voorbewerking van batchjobs?
412706Zijn er werkinstructies voor de nabewerking van batchjobs?
422707Zijn er werkinstructies voor de te gebruiken randapparatuur aanwezig?
432708Zijn er werkinstructies voor de instelling van de randapparatuur aanwezig?
442709Zijn er werkinstructies voor de vastlegging van de operatorverantwoording?
45326Zijn er procedures gemaakt die gevolgd moeten worden bij het voortijdig afbreken van batchjobs?
46374Is geconstateerd dat het verwerkingsschema van de applicaties aansluit bij de productiedocumentatie?
47544Is van elke batchjob bekend hoeveel tijd eventuele operatorhandling zal vergen?
482712Zijn alle uitzonderingssituaties in de documentatie beschreven?
49541Is van elke batchjob bekend welke randapparatuur er nodig is?
50542Is van elke batchjob bekend hoe vaak de randapparatuur nodig is?
51986Is in het rapport per proces aangegeven wat de situatie is voordat het proces wordt uitgevoerd?
52987Is in het rapport per proces aangegeven wat de situatie is nadat het proces uitgevoerd is?
532688Bevat de documentatie instructies ten aanzien van de codes die ingegeven moeten worden?
542689Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de lengte van de gebruikte rubrieken?
552612Is de uiterlijke presentatie van het rapport zodanig dat het de acceptatie ten goede komt?
56785Is in het rapport aangegeven hoelang batchprocessen naar verwachting zullen duren?
571248Is in het rapport aangegeven uit hoeveel bladen de lijst naar verwachting zal bestaan?
582662Bevat de documentatie alleen relevante informatie over het systeem?
592663Bevat de documentatie de volledige informatie over het systeem?
602682Is extra belangrijke informatie in de documentatie duidelijk gemarkeerd?
612683Is de omvang en het formaat van de documentatie hanteerbaar?
622713Bevat de documentatie een verklarende woordenlijst?
63899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
641901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
651902Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden?
662677Zijn de gebruikte begrippen consequent in de documentatie toegepast?
672544Is de documentatie zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten, als gevolg van verkeerde uitleg van de documentatie minimaal is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Organisatie: Alle queries gedocumenteerd, fantasie of noodzaak.

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar