De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50801Voltooi documentatie
Gebruiker documentatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
132Is de gebruikersdocumentatie volledig?
2809Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van de betrokkenen onder te brengen?
33361Is de documentatie herleidbaar naar het systeem waarvoor het bedoeld is?
4102Zijn alle functies van het systeem in de gebruikersdocumentatie beschreven?
51905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
6626Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund?
733Zijn de laatste programma-wijzigingen in de gebruikersdocumentatie verwerkt?
82661Is uit de naamgeving van de documentatie duidelijk op te maken welk systeem beschreven wordt?
9137Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de documentatie aanwezig?
102710Is bij de opzet van de documentatie duidelijk gekozen voor een naslagwerk of een leerboek?
113362Is de documentatie volgens de geldende standaard opgebouwd?
123363Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de detaillering van de programmatuur?
133364Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de vertrouwdheid van de gebruiker met automatisering?
14623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
15625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
162062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
17998Bevat het rapport een volledige lijst van mogelijke foutmeldingen?
181104Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld?
192678Zijn onbekende begrippen daar waar mogelijk door een schema toegelicht?
2093Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
212543Vormt de documentatie een integraal onderdeel van het gehele informatiesysteem?
22345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
232649Is per foutmelding beschreven wat de oorzaak is en hoe de gebruiker de fout kan oplossen?
241588Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden vastgelegd?
251589Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden gemuteerd?
261590Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden geraadpleegd?
271591Ligt in het rapport vast wie de derdelijnsgebruikers van het systeem zijn?
282567Is er in de opzet van het systeem rekening mee gehouden dat waarschuwingen in de documentie pas bij het voordoen van het probleem gelezen worden?
291101Is binnen de gebruikersdocumentatie onderscheid gemaakt naar eindgebruikers, management, operating en techniek?
301592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
312674Geeft de documentatie aan welke apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen gebruiken?
322672Zijn de gebruiksvoorschriften van het systeem in de documentatie opgenomen?
332673Bevat de documentatie informatie over het gebruik van de apparatuur?
34266Is het releasenummer van een opnieuw opgeleverde applicatie in de documentatie op de juiste wijze opgehoogd?
352685Zijn in de documentatie de tijden aangegeven waarop gemuteerd kan worden?
362686Zijn in de documentatie de tijden aangegeven waarop geraadpleegd kan worden?
372687Bevat de documentatie een beschrijving van de gebruikte formulieren?
381334Is een lijst van alle uitvoer die het systeem kan produceren aanwezig?
39375Is de gebruikershandleiding doelgericht, zodat de de verlangde informatie snel gevonden is?
402671Is in de documentatie duidelijk aangegeven wie bij calamiteiten en storingen gewaarschuwd moeten worden?
412563Is in de documentatie aangegeven welke bestanden er bijgewerkt worden?
422712Zijn alle uitzonderingssituaties in de documentatie beschreven?
432688Bevat de documentatie instructies ten aanzien van de codes die ingegeven moeten worden?
442689Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de lengte van de gebruikte rubrieken?
452690Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de gebruikte controles?
462691Bevat de documentatie instructies ten aanzien van de verspreiding van informatie?
472692Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de functiescheiding die door het systeem ondersteund wordt?
482612Is de uiterlijke presentatie van het rapport zodanig dat het de acceptatie ten goede komt?
49101Komt de werking van de applicatie overeen met de beschrijving van de werking in de gebruikersdocumentatie?
501248Is in het rapport aangegeven uit hoeveel bladen de lijst naar verwachting zal bestaan?
512684Bevat de documentatie een schematische weergave van de gegevensverzamelingen?
522662Bevat de documentatie alleen relevante informatie over het systeem?
532663Bevat de documentatie de volledige informatie over het systeem?
542713Bevat de documentatie een verklarende woordenlijst?
55900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
561813Is duidelijk omschreven voor welke bedrijfsfuncties en processen het systeem is opgezet?
572890Bevat het rapport een organisatieschema?
581901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
591902Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden?
602677Zijn de gebruikte begrippen consequent in de documentatie toegepast?
612544Is de documentatie zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten, als gevolg van verkeerde uitleg van de documentatie minimaal is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar