De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A508Voltooi documentatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
132Is de gebruikersdocumentatie volledig?
2691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
3809Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van de betrokkenen onder te brengen?
4835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
53361Is de documentatie herleidbaar naar het systeem waarvoor het bedoeld is?
6102Zijn alle functies van het systeem in de gebruikersdocumentatie beschreven?
71905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
8751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
9977Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden?
10626Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund?
1133Zijn de laatste programma-wijzigingen in de gebruikersdocumentatie verwerkt?
122657Is duidelijk of de documentatie een conceptuele of definitieve status heeft?
132658Is de documentatie voorzien van een datum die aangeeft wanneer de documentatie vervaardigd is?
142659Is de documentatie voorzien van een nummer waaraan gerefereerd kan worden?
152660Is de documentatie voorzien van een versienummer dat de uitgave aangeeft?
162661Is uit de naamgeving van de documentatie duidelijk op te maken welk systeem beschreven wordt?
17992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
182656Is de documentatie ingedeeld volgens een vooraf vastgestelde standaard indeling?
19137Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de documentatie aanwezig?
202710Is bij de opzet van de documentatie duidelijk gekozen voor een naslagwerk of een leerboek?
213362Is de documentatie volgens de geldende standaard opgebouwd?
223363Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de detaillering van de programmatuur?
233364Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de vertrouwdheid van de gebruiker met automatisering?
24622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
25623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
26624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
27625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
28628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
29771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
302062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
312424Is er bekend wie de gebruikersdocumentatie samensteld?
322425Is er een eindredacteur voor de gebruikersdocumentatie aangesteld?
332494Is de applicatiebeheerder betrokken bij het samenstellen van de gebruikersdocumentatie?
34152Sluit de productie-documentatie aan op de opgeleverde applicaties?
35505Is per batchjob aangegeven welke prioriteit er voor de verwerking geldt?
362667Zijn de bladzijden van de documentatie genummerd?
37998Bevat het rapport een volledige lijst van mogelijke foutmeldingen?
381104Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld?
392549Is de documentatie op een juiste wijze onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen?
401594Liggen de eisen die als gevolg van het systeem aan de operators gesteld zullen worden in het rapport vast?
412374Bevat de programmadocumentatie lijsten van de gebruikte werk- en tabelvelden?
42706Zijn de nodige eisen t.a.v. de privacy van de gegevens in de database beschreven?
432375Bevat de programmadocumentatie een beschrijving van de relatie met het operatingsystem?
442376Bevat de programmadocumentatie een beschrijving van de relatie met de programmatuur met de opgestelde clients?
452654Is uit de inleiding duidelijk op te maken van wie de documentatie afkomstig is?
46895Is de functie van het programma herkenbaar aan de naam?
472678Zijn onbekende begrippen daar waar mogelijk door een schema toegelicht?
482679Is de verklarende tekst zo dicht mogelijk bij het schema geplaatst?
4993Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
502543Vormt de documentatie een integraal onderdeel van het gehele informatiesysteem?
51345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
522649Is per foutmelding beschreven wat de oorzaak is en hoe de gebruiker de fout kan oplossen?
531588Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden vastgelegd?
541589Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden gemuteerd?
551590Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden geraadpleegd?
561591Ligt in het rapport vast wie de derdelijnsgebruikers van het systeem zijn?
572567Is er in de opzet van het systeem rekening mee gehouden dat waarschuwingen in de documentie pas bij het voordoen van het probleem gelezen worden?
581101Is binnen de gebruikersdocumentatie onderscheid gemaakt naar eindgebruikers, management, operating en techniek?
591592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
602674Geeft de documentatie aan welke apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen gebruiken?
612551Is aangegeven welke functionarissen batchjobs mogen aanvragen?
622672Zijn de gebruiksvoorschriften van het systeem in de documentatie opgenomen?
632673Bevat de documentatie informatie over het gebruik van de apparatuur?
641688Is een standaard gekozen voor de indeling van de documentatie?
65266Is het releasenummer van een opnieuw opgeleverde applicatie in de documentatie op de juiste wijze opgehoogd?
662653Is uit de inleiding duidelijk op te maken voor wie de documentatie bestemd is?
672685Zijn in de documentatie de tijden aangegeven waarop gemuteerd kan worden?
682686Zijn in de documentatie de tijden aangegeven waarop geraadpleegd kan worden?
692687Bevat de documentatie een beschrijving van de gebruikte formulieren?
702704Zijn de mee te geven opstartparameters gedocumenteerd?
712465Zijn er wijzigingsprocedures die de consistentie tussen documentatie en programmatuur waarborgen?
721188Zijn de operatorinstructies na programmawijziging bijgewerkt?
731666Is de tijd die nodig is om indexen te verwijderen en op te bouwen vergeleken met het tijdsverlies bij het behoud van de indexen?
741334Is een lijst van alle uitvoer die het systeem kan produceren aanwezig?
75375Is de gebruikershandleiding doelgericht, zodat de de verlangde informatie snel gevonden is?
762552Is per job aangegeven uit welke onderdelen de batchjob bestaat?
772553Is per job aangegeven welke bestanden door de batchjob worden benaderd?
782554Is per job omschreven wat de functie van de batchjob is?
792555Is per job omschreven welke parameters aan de batchjob worden meegegeven?
802556Is per batchjob aangegeven met welke frequentie de batchjob draaid?
812557Is per batchjob aangegeven welke levenstekens er tijdens het draaien van de job verwacht kunnen worden?
822558Is per batchjob aangegeven welke returncodes er tijdens het draaien van de job verwacht kunnen worden?
832559Is per returncode aangegeven welke acties er uitgevoerd dienen te worden?
842560Is van de batchjob aangegeven of er tijdens de verwerking logging van de batchactiviteiten moet plaatsvinden?
852609Is per onderdeel van de batchjob aangegeven hoeveel vrije diskruimte er beschikbaar moet zijn?
862610Is van de batchjob aangegeven wat de herstartpunten zijn indien de job voortijdig wordt afgebroken?
872611Is van de batchjob aangegeven welke belasting hij van het systeem zal vergen?
882671Is in de documentatie duidelijk aangegeven wie bij calamiteiten en storingen gewaarschuwd moeten worden?
892561Is bij grote verwerkingsslagen aangegeven op welke momenten de bestanden gearchiveerd moeten worden?
902562Is bij grote verwerkingsslagen aangegeven op welke momenten de bestanden gereorganiseerd moeten worden?
912563Is in de documentatie aangegeven welke bestanden er bijgewerkt worden?
922564Is in een schema aangegeven hoe de diverse onderdelen in de batchjob aan elkaar gerelateerd zijn?
932705Zijn er werkinstructies voor de voorbewerking van batchjobs?
942706Zijn er werkinstructies voor de nabewerking van batchjobs?
952707Zijn er werkinstructies voor de te gebruiken randapparatuur aanwezig?
962708Zijn er werkinstructies voor de instelling van de randapparatuur aanwezig?
972709Zijn er werkinstructies voor de vastlegging van de operatorverantwoording?
98326Zijn er procedures gemaakt die gevolgd moeten worden bij het voortijdig afbreken van batchjobs?
99374Is geconstateerd dat het verwerkingsschema van de applicaties aansluit bij de productiedocumentatie?
100544Is van elke batchjob bekend hoeveel tijd eventuele operatorhandling zal vergen?
1012712Zijn alle uitzonderingssituaties in de documentatie beschreven?
102541Is van elke batchjob bekend welke randapparatuur er nodig is?
103542Is van elke batchjob bekend hoe vaak de randapparatuur nodig is?
104986Is in het rapport per proces aangegeven wat de situatie is voordat het proces wordt uitgevoerd?
105987Is in het rapport per proces aangegeven wat de situatie is nadat het proces uitgevoerd is?
1062688Bevat de documentatie instructies ten aanzien van de codes die ingegeven moeten worden?
1072689Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de lengte van de gebruikte rubrieken?
1082690Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de gebruikte controles?
1092691Bevat de documentatie instructies ten aanzien van de verspreiding van informatie?
1102692Bevat de documentatie uitleg ten aanzien van de functiescheiding die door het systeem ondersteund wordt?
1112541Heeft de applicatiebeheerder het beheer van de gebruikersdocumentatie tot taak?
1122612Is de uiterlijke presentatie van het rapport zodanig dat het de acceptatie ten goede komt?
113101Komt de werking van de applicatie overeen met de beschrijving van de werking in de gebruikersdocumentatie?
114785Is in het rapport aangegeven hoelang batchprocessen naar verwachting zullen duren?
1151248Is in het rapport aangegeven uit hoeveel bladen de lijst naar verwachting zal bestaan?
116989Zijn in het rapport beslissingstabellen opgenomen waarmee de verschillende condities voor en na de processen zijn aangegeven?
1172684Bevat de documentatie een schematische weergave van de gegevensverzamelingen?
118559Zijn de aanpassingen van het systeem die d.m.v. een release hebben plaatsgevonden in de systeemdocumentatie verwerkt?
1192662Bevat de documentatie alleen relevante informatie over het systeem?
1202663Bevat de documentatie de volledige informatie over het systeem?
1212682Is extra belangrijke informatie in de documentatie duidelijk gemarkeerd?
1222683Is de omvang en het formaat van de documentatie hanteerbaar?
1232664Zijn alle bijlagen waarnaar in de documentatie verwezen wordt aanwezig?
1242665Zijn alle bijlagen voorzien van een nummer, zodat ze herkenbaar worden?
1252666Zijn alle bijlagen voorzien van een goede titel, zodat ze herkenbaar worden?
1262546Blijft de documentatie, indien deze vertaald is goed leesbaar?
1272545Is de documentatie losbladig van opzet, zodat onderhoud eenvoudig is?
1282547Is het taalgebruik in de documentatie niet onnodig ingewikkeld?
1292548Is de stijl van de documentatie niet betuttelend?
1302711Is de documentatie door het ontwikkelteam gebruikt om de definities van het systeem te toetsen?
1312713Bevat de documentatie een verklarende woordenlijst?
132688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
133689Is het rapport als geheel leesbaar?
1342650Is de tekst helder en gemakkelijk te lezen door het gebruik van korte zinnen?
1352651Is de tekst inhoudelijk correct?
1362652Gaat de tekst diep genoeg voor een juist begrip van het systeem bij de doelgroep?
137899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
138900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
139795Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren?
1401813Is duidelijk omschreven voor welke bedrijfsfuncties en processen het systeem is opgezet?
1412890Bevat het rapport een organisatieschema?
1421900Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen?
1431901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
1441902Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden?
1452676Zijn de persoonlijke voornaamwoorden "wij" en "ik" in de documentatie vermeden?
1462677Zijn de gebruikte begrippen consequent in de documentatie toegepast?
147651Is door alle betrokkenen voldoende tijd besteed aan de beoordeling van het rapport?
148791Is het rapport als geheel begrijpelijk?
149793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
150827Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden?
1512544Is de documentatie zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten, als gevolg van verkeerde uitleg van de documentatie minimaal is?
152988Is in het rapport voor zowel gebruikers als automatiseerders leesbaar?
1532379Is de programmadocumentatie compleet?
1541534Is de methode waarop men de documentatie liet ontstaan goed bevallen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar