De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A507Voer systeemtest uit

Nr.IDVraagFout                             Goed
1149Ondergaan alle applicaties tenminste een programmatest, een systeemtest en een acceptatietest?
2154Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de systeemtesten?
3334Is er bij de oplevering van de te testen applicatie vanuit gegaan dat de programmatuur niet foutloos zal zijn?
4335Is voor de oplossing van de gevonden fouten tijdens de test een aparte functionaris aangesteld?
5346Zijn er verschillende testobjecten onderkend zodat er per onderdeel een aparte test gedefinieerd kan worden?
6116Is t.b.v. de uitvoering van de testen vooraf een draaiboek gemaakt?
7191Is het testteam gemotiveerd om zoveel mogelijk fouten en hiaten in de applicaties te vinden?
8218Zijn er om een goede voortgang bij ziekte e.d. te waarborgen vervangers voor de testers aangewezen?
9120Is met het computercentrum een regeling getroffen om de testgegevensverzamelingen van de verschillende teststadia te bewaren?
10121Is voorzien in een testlogboek waarin de voortgang van de testen wordt bijgehouden?
11122Worden de probleemrapporten die tijdens de test worden geschreven in een testlogboek bijgehouden?
12161Is het doel van de test in het testlogboek exact beschreven?
13162Is in het testlogboek in detail beschreven hoe het gestelde testdoel exact (in stappen) bereikt moet worden?
14185Is bepaald of alle voor de test aangeboden applicaties ook daadwerkelijk te testen zijn?
15283Zijn de applicaties voor de systeemtest d.m.v. code-reading eerst "droog" getest?
16219Is bekend op welke lokaties de testen zullen worden uitgevoerd?
17221Zijn alle aanvullende faciliteiten (b.v. kantoorartikelen) voor de test tijdig aanwezig?
18360Is per testobject in het testplan vermeld in welke mate van volledigheid dit testobject getest moet worden?
19362Is in het testplan vermeld van welke hardware de te testen applicaties gebruik maakt?
20387Zijn de producten die niet bij het te testen product horen wel in een andere testcyclus getest?
21227Is zowel centraal als decentraal voldoende computercapaciteit voor de test gereserveerd?
22229Zijn alle verbindingen tussen terminals en computers voor de test geinstalleerd?
23288Is voor er met testen wordt begonnen bekend hoeveel fouten de programmatuur bij benadering zal bevatten?
24289Is het gemaakte testplan als er met de test wordt begonnen nog wel up-to-date?
25386Is voor de test het belang van de integratie tussen de (deel)systemen duidelijk?
261392Zijn er binnen de organisatie standaard procedures voor het aanleveren van testen?
27236Zijn interne interfaces (tussen deelsystemen) altijd van beide kanten getest?
28237Zijn decentrale applicaties getest door de communicatieprogrammatuur te vervangen door printers, zodat de output zichtbaar wordt?
29281Zijn de testactiviteiten niet te lang uitgesteld zodat veel kennis (door personeelsverloop) verloren gaat?
30389Zijn de eventueel aanwezige verschillen tussen de testomgeving en de productie-omgeving in het testplan vastgelegd?
31390Is in het testplan aangegeven welke computercapaciteit in welke periode in de testcyclus nodig is?
32167Is in het testlogboek bijgehouden hoeveel tests een bepaalde applicatie heeft ondergaan?
33124Worden alle applicaties die een relatie hebben met de gewijzigde applicatie opnieuw getest?
342163Is voorkomen dat tijdens het testen fraude gepleegd kan worden door gebruik van werkelijke gegevens?
3510Werkt de beveiliging d.m.v. passwords van de applicatie zoals beschreven?
362423Is er voldoende schijfruimte gereserveerd voor het nieuwe systeem?
37258Blijft het geheugen dat de applicatie nodig heeft binnen de daarvoor gestelde normen?
38348Als er tijdens de test een fout geconstateerd is, kan deze fout dan opnieuw via dezelfde handelingen bereikt worden?
39469Wordt de tijd die nodig om de test uit te voeren geregistreerd, zodat ervaringscijfers ontstaan over de testduur van een bepaald soort applicatie?
40378Is in database-omgevingen een aparte test gedefineerd voor de toegangscontrole van de gegevens?
41494Hebben de testers duidelijk voor ogen of zij het systeem testen op voldoen aan de normen of testen op voldoen aan hun verwachtingen?
42495Is er programmatuur beschikbaar waarmee de gevonden fouten worden opgeslagen in een systeemlogboek?
43158Is een beschrijving van de test in het testlogboek opgenomen?
44159Is een beschrijving van de in te voeren gegevens t.b.v. de test in het testlogboek opgenomen?
45160Is een beschrijving van de te verwachten resultaten van de test in het testlogboek opgenomen?
463174Is in de test vastgesteld hoe het programma reageert als dezelfde transacties voor een tweede maal verwerkt worden?
47598Zijn de gevolgen voor de nodige opslagcapaciteit van het systeem door wijzigingen t.g.v. de aanpassing onderkend?
483158Kunnen gegevens die in meerdere systemen zijn opgeslagen tegelijkertijd geraadpleegd worden?
493157Worden transacties die gegevens in meerdere systemen bijwerken volledig uitgevoerd, danwel volledig geweigerd?
501996Is het ontstaan van niet herstelbare fouten voorkomen?
51172Is het in de testversie van de applicatie mogelijk om tussenresultaten van lokale variabelen te bestuderen?
52204Komt uit de test naar voren in hoeverre andere systemen het in te voeren systeem hinderen?
53772Bevat de applicatie geen "harde" test waarden meer die er door de programmeur voor zijn test zijn ingezet?
541154Is de performance-test vooral gericht op het presteren van het totale systeem?
55540Is in de destructietest getest hoe het systeem reageert als meerdere gebruikers proberen dezelfde mutaties in te voeren?
561866Is in een tijdkritische omgeving meer belang gehecht aan performance dan aan het testen van de consistentie?
571279Is elke applicatie die in productie gaat beoordeeld op te verwachten gedrag in de productieomgeving?
5814Is het onmogelijk om gegevens dubbel in te voeren?
5918Zijn de uitkomsten van de test meetbaar en als zodanig in een rapportage op te nemen?
60142Heeft elke aanslag op het toetsenbord een reactie op het scherm tot het gevolg?
61143Geeft elke aanslag op het toetsenbord een reactie binnen een aanvaardbare tijd?
62341Is bij de integratie-test voortdurend naar de status van de gegevens gekeken, om zo de levensloop van de gegevens te beoordelen?
63150Is getest of alle deelsystemen goed op elkaar aansluiten?
64151Heeft de productie-afdeling de draaibaarheid van het systeem gunstig beoordeeld?
6560Zijn deadlock situaties goed afgevangen?
6623Wordt het programma na een fatale fout goed beëindigd, zodat het werk hervat kan worden?
67783Is de performance van de randapparatuur goed in samenhang met het systeem?
682162Is bekend wat er gebeurd als meerdere systemen tegelijkertijd uitvallen?
6915Wordt er goed gereageerd door het programma op extreem foute invoer?
70184Is het mogelijk om de applicatie op alle, binnen de organisatie daarvoor aanwezige werkstations te gebruiken?
71166Is bij het hertesten van applicaties opnieuw dezelfde testset gebruikt?
72263Wordt er goed door de applicatie gereageerd als het papier in de printer op is?
73300Komen de parameters in de testomgeving overeen met de parameters zoals die uiteindelijk in de productie-omgeving zullen zijn?
74202Komt uit de test naar voren in hoeverre andere systemen hinder ondervinden van het in te voeren systeem?
75207Is tijdens de destructietest gebleken dat de standby-regeling van het computercentrum naar behoren werkt?
76209Is voor het bepalen van de performance gebruik gemaakt van loadgeneratoren?
77210Is tijdens de test bepaald welke performancefactoren afhankelijk zijn van het netwerk?
78211Is tijdens de destructietest bepaald of het systeem goed omgaat met foute gegevensverzamelingen?
79212Is tijdens de destructietest bepaald of het systeem goed omgaat met te grootte gegevensverzamelingen?
80213Is tijdens de destructietest bepaald of het systeem goed omgaat met een zware overbelasting?
81214Is tijdens de destructietest bepaald of het systeem goed omgaat met onderbrekingen in de verwerking?
82215Is tijdens de destructietest bepaald of het systeem goed omgaat met onderbrekingen in de netspanning?
83216Is tijdens de destructietest bepaald of het systeem goed omgaat met de aanwezigheid van verkeerde versies van opgeleverde applicaties?
84217Is tijdens de destructietest bepaald of het password dat in het systeem is ondergebracht niet te kraken is?
85251Blijkt uit de test dat de online-verwerking optimaal beschikbaar blijft tijdens de uitvoering van batchverwerkingen?
86259Is tijdens de destructietest gebleken dat de checkpoint-recovery werkt?
87265Zijn de herstart mogelijkheden van een applicatie tijdens de test akkoord bevonden?
88491Is de volgende testfase pas gestart als de vorige testfase als geheel akkoord bevonden is?
89395Is tijdens de destructietest vastgesteld dat de applicaties goed reageren op het plotseling uitvallen van randapparatuur?
90922Kenmerkt de vervaardiging van de managementinformatie zich door lage responsetijden?
911227Is rekening gehouden met de lees- en schrijfsnelheid van de tape/diskette/CD/DVD drives?
921228Is rekening gehouden met de afdruksnelheid van de printer?
9330Voldoet de applicatie aan de performance-criteria zoals die zijn vastgelegd?
94203Heeft de productietest aangetoond dat het systeem beheersbaar is voor het computercentrum?
95206Zijn de afwijkingen van de resourceclaims t.o.v. de oorspronkelijk bepaalde claims in beeld gebracht?
96114Is iedere applicatie in relatie met procedureel voorgaande applicaties getest?
97115Is iedere applicatie in relatie met procedureel nakomende applicaties getest?
98199Heeft het (deel)systeem een test ondergaan waarbij de applicaties voor een langere duur belast zijn?
992114Werken alle geselecteerde onderdelen van de hardware goed samen?
100117Is er binnen de testprocedure gelegenheid voor de ontwikkelafdeling om de testresultaten te analyseren?
101118Is er binnen de testprocedure gelegenheid voor de ontwikkelafdeling om de testresultaten te verwerken?
102347Is, voor de beoordeling van de testresultaten de rapportage van de test inzichtelijk?
103261Is tijdens de test geconstateerd dat mediumwissels juist worden afgehandeld?
104106Is de werking van de randapparatuur tijdens de test akkoord bevonden?
105109Is tijdens het testen gebleken dat het systeem goed omgaat met apparatuurstoringen?
106616Is bekend of er na de test nog wijzigingen op het ontwerp moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
107617Is bekend of er na de test nog wijzigingen op de informatie-analyse moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
108618Is bekend of er na de test nog wijzigingen op het vooronderzoek moeten plaatsvinden a.g.v. gewijzigde inzichten of gewijzigde regelingen?
109252Zijn de interfaces tussen de verschillende deelsystemen akkoord bevonden?
110253Zijn de interfaces tussen de verschillende externe systemen akkoord bevonden?
111254Zijn de interfaces met de verschillende decentrale applicaties akkoord bevonden?
112255Zijn de interfaces met de verschillende decentrale hardware akkoord bevonden?
113257Zijn de netwerkaansluitingen tijdens de test akkoord bevonden?
114224Is van geconstateerde fouten in de applicatie uitgesloten dat een fout in de testset de oorzaak van de fout is?
115545Zijn alle testgegevens met de daarbij horende uitkomsten verzameld en ter inzage gearchiveerd?
116125Is er tijdens het testen sprake van een voldoende administratieve discipline zodat het testtraject beheersbaar blijft?
11717Kan de gegevensverwerking als betrouwbaar worden beschouwd?
1181367Is vastgesteld of het product voldoet aan vanzelfsprekende behoeften die niet in de oorspronkelijke opdracht en ontwerp vermeld zijn?
1191614Kan de bedrijfsvoering van het systeem afhankelijk gemaakt worden?
1201443Zijn alle systeemcomponenten gecontroleerd op een juiste werking?
121226Is na het afsluiten van het testtraject de testwerkgroep officieel ontbonden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar