De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A50406Vervaardig en test programmatuur
Programmeer-techniek (codereading)

Nr.IDVraagFout                             Goed
1296Is binnen het programma gebruik gemaakt van mnemonische variabele namen?
2297Voldoen de variabele namen aan de eisen die de organisatie daar aan stelt?
3298Kunnen er in het programma geen indexwaarden voorkomen die buiten de array-grenzen vallen?
4299Is er binnen het programma op een juiste wijze gebruik gemaakt van wijzers t.b.v. het vrijgeven van geheugen?
5302Bevat het programma geen niet gedeclareerde variabelen meer?
6307Bevatten alle numerieke variabelen in het programma het juiste aantal cijfers achter de komma?
7308Zijn alle variabelen in het programma van het juiste type gedeclareerd?
8268Zijn alle variabelen bij de start van de applicatie met de juiste waarden geinitialiseerd?
9269Zijn alle in de applicatie te gebruiken gegevensverzamelingen op het juiste moment geopend?
10270Zijn alle in de applicatie gebruikte gegevensverzamelingen op het juiste moment gesloten?
11280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
12301Is het programma modulair van opzet?
131787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
141997Is de programmatuur zoveel mogelijk door parameters gestuurd, zodat de functionaliteit van het programma veelzijdiger wordt?
152151Is per programma een structuurdiagram gemaakt?
162327Worden de records bij een wijziging van de inhoud goed gelocked?
172329Is rekening gehouden met de maximale grootte van getallen die mogelijk is in de programmeertaal?
182330Is rekening gehouden met de maximale grootte van arrays die mogelijk is in de programmeertaal?
192331Is rekening gehouden met het maximale aantal processen dat mogelijk is in de programmeertaal?
202333Zijn er geen verschillen tussen de recordindeling in het programma en de tabelindeling van de database?
212319Zijn er in het programma geen "verboden" instructies gebruikt?
22295Zijn alle lokale variabelen in het programma slechts voor een functie gebruikt?
23279Is voorkomen dat subroutines zichzelf aanroepen?
24918Is de gebruikte logica zo ongecompliceerd mogelijk van opzet?
25262Is het gebruik van de systeemdatum binnen de applicaties vermeden?
26305Is het uitgesloten dat er een nuldeling in het programma voorkomt?
27306Is het uitgesloten dat er een overflow van variabelen tijdens de uitvoering van het programma voorkomt?
28309Is binnen het programma van de juiste verwerkings operatoren gebruik gemaakt?
29310Bevat het programma geen control-flow fouten?
30313Is voorkomen dat het programma zichzelf (indirect) aanroept?
31328Zijn rekenkundige routines zo gemaakt dat de rekentijd zo kort mogelijk is?
321370Is voorkomen dat voor mutatie ingelezen gegevens tussentijds door een andere gebruiker gewijzigd kunnen worden?
33674Zijn alle returncodes die binnen een programma voor kunnen komen afgevangen?
341016Worden bij het afbreken van een programma alle bestanden weer in dezelfde situatie teruggebracht zoals die was voor het afbreken?
351393Wordt bij het doorlopen van bestanden altijd de einde bestand situatie afgevangen?
363051Is de programmatuur zo opgezet dat het maximaal mogelijke uit het interne geheugen gehaald wordt?
37884Zijn situaties waarin deadlocks voor kunnen komen onderkend en d.m.v. de programmatuur ondervangen?
382829Zijn de mogelijkheden die de ontwikkelomgeving te bieden heeft ten volle benut?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Achtergronden, Definities: Broncode
Methoden, Technieken, Organisatie, Best practices: Fagan inspecties op programmacode, heeft dat nog nut??

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar