De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A504Vervaardig en test programmatuur

Nr.IDVraagFout                             Goed
1334Is er bij de oplevering van de te testen applicatie vanuit gegaan dat de programmatuur niet foutloos zal zijn?
23361Is de documentatie herleidbaar naar het systeem waarvoor het bedoeld is?
3293Is er binnen de ontwikkelafdeling gediscussieerd over de programmacode van de individuele programmeurs?
4294Is in het programma de meest gunstige index gekozen om gegevens via de kortste weg te vinden?
5296Is binnen het programma gebruik gemaakt van mnemonische variabele namen?
6297Voldoen de variabele namen aan de eisen die de organisatie daar aan stelt?
7298Kunnen er in het programma geen indexwaarden voorkomen die buiten de array-grenzen vallen?
8299Is er binnen het programma op een juiste wijze gebruik gemaakt van wijzers t.b.v. het vrijgeven van geheugen?
9302Bevat het programma geen niet gedeclareerde variabelen meer?
10312Is de naam van de programmeur in het programma opgenomen?
11314Is in het programma herkenbaar a.d.h.v. welk opdrachtnummer het is gemaakt dan wel aangepast.
12307Bevatten alle numerieke variabelen in het programma het juiste aantal cijfers achter de komma?
13308Zijn alle variabelen in het programma van het juiste type gedeclareerd?
141152Zijn lussen binnen het programma zoveel mogelijk voorkomen?
15315Is in het programma voldoende commentaar aanwezig om te bepalen wat het doel van de aanpassingen per opdracht was?
16316Is de datum waarop het programma is aangepast dan wel is aangemaakt in het commentaar opgenomen?
17317Is het releasenummer in het programma op de juiste plaats in het commentaar terug te vinden?
18318Bevat het releasenummer in de commentaarregels van het programma de juiste waarde?
19283Zijn de applicaties voor de systeemtest d.m.v. code-reading eerst "droog" getest?
20329Bevat het programma geen niet gedefinieerde functies?
21330Zijn de stukken van het programma die het meest worden uitgevoerd zo voordelig mogelijk geprogrammeerd?
22331Bevat het programma geen delen die nooit worden uitgevoerd?
23332Zijn ingelezen records altijd standaard eerst naar een werkgebied gebracht?
24268Zijn alle variabelen bij de start van de applicatie met de juiste waarden geinitialiseerd?
25303Bevat het programma geen niet gedeclareerde subroutines?
26304Bevat het programma geen niet gedeclareerde calls?
27385Is het versie/release-nummer van het product altijd duidelijk zichtbaar, zodat bekend is welke versie beoordeeld wordt?
283362Is de documentatie volgens de geldende standaard opgebouwd?
293363Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de detaillering van de programmatuur?
30269Zijn alle in de applicatie te gebruiken gegevensverzamelingen op het juiste moment geopend?
31270Zijn alle in de applicatie gebruikte gegevensverzamelingen op het juiste moment gesloten?
32280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
33895Is de functie van het programma herkenbaar aan de naam?
34311Is het programma van voldoende commentaar in de programma-code voorzien?
35301Is het programma modulair van opzet?
361388Zijn de controles die het programma moet uitvoeren op een plek binnen het programma geconcentreerd?
371787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
382317Komt het commentaar in de programmatuur overeen met de werking?
391286Worden kleine tabellen zoveel mogelijk eenmalig ingelezen zodat de harde schijven zo min mogelijk benaderd worden?
401997Is de programmatuur zoveel mogelijk door parameters gestuurd, zodat de functionaliteit van het programma veelzijdiger wordt?
41267Zijn de bestandsbewaartermijnen volgens de standaard in de applicatie opgenomen?
422151Is per programma een structuurdiagram gemaakt?
43631Is bij een wijziging van de applicatie in de commentaarregels aangegeven wat de wijziging exact inhield?
44632Is voldoende commentaar aan de applicatie toegevoegd om de werking van de applicatie te doorgronden?
452327Worden de records bij een wijziging van de inhoud goed gelocked?
462329Is rekening gehouden met de maximale grootte van getallen die mogelijk is in de programmeertaal?
472330Is rekening gehouden met de maximale grootte van arrays die mogelijk is in de programmeertaal?
482331Is rekening gehouden met het maximale aantal processen dat mogelijk is in de programmeertaal?
493407Is de invoer van de sorteerroutine niet reeds gesorteerd?
50865Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van standaard controle-routines die buiten de programmatuur gehouden worden?
512333Zijn er geen verschillen tussen de recordindeling in het programma en de tabelindeling van de database?
522334Is door het gebruik van tussenbestanden het aantal benaderingen op de database tot een minimum beperkt?
532319Zijn er in het programma geen "verboden" instructies gebruikt?
5444Zijn de juiste gegevens uit de juiste (test) omgeving opgehaald?
55295Zijn alle lokale variabelen in het programma slechts voor een functie gebruikt?
563408Zijn de items waarop wordt gesorteerd voldoende verschillend om van een nuttige sortering te kunnen spreken?
57333Zijn alle in het programma ingevoerde datums door een standaard datum-controle-routine gecontroleerd?
581870Is het gebruik van gecorreleerde subqueries voorkomen?
591871Is de waarborging van de referentiele integriteit daar waar mogelijk door het dbms uitgevoerd?
60472Zijn de eisen die de productie-afdeling aan de programmatuur stelt door de ontwikkelafdeling verwerkt?
61279Is voorkomen dat subroutines zichzelf aanroepen?
62694Is de opzet van de applicatie zodanig dat de verwerking van de gegevens onafhankelijk is van de verwerking van de schermen?
63918Is de gebruikte logica zo ongecompliceerd mogelijk van opzet?
643383Is de programmacode consistent en herleidbaar van het systeemontwerp?
65262Is het gebruik van de systeemdatum binnen de applicaties vermeden?
66305Is het uitgesloten dat er een nuldeling in het programma voorkomt?
67306Is het uitgesloten dat er een overflow van variabelen tijdens de uitvoering van het programma voorkomt?
68309Is binnen het programma van de juiste verwerkings operatoren gebruik gemaakt?
69310Bevat het programma geen control-flow fouten?
70313Is voorkomen dat het programma zichzelf (indirect) aanroept?
711153Zijn sprongopdrachten binnen het programma zoveel mogelijk voorkomen?
72328Zijn rekenkundige routines zo gemaakt dat de rekentijd zo kort mogelijk is?
73638Is uitgesloten dat het programma in een eindeloze lus terecht komt?
74761Is het gebruik van statements in het programma die meer verwerkingstijd vergen dan alternatieve statements vermeden?
751370Is voorkomen dat voor mutatie ingelezen gegevens tussentijds door een andere gebruiker gewijzigd kunnen worden?
76674Zijn alle returncodes die binnen een programma voor kunnen komen afgevangen?
771016Worden bij het afbreken van een programma alle bestanden weer in dezelfde situatie teruggebracht zoals die was voor het afbreken?
781017Worden alle mutaties die op bestanden plaatsvinden ook naar een apart mutatiebestand geschreven, om zo herstel en herstart mogelijk te maken?
791393Wordt bij het doorlopen van bestanden altijd de einde bestand situatie afgevangen?
801820Is het programma zo geconstrueerd dat de gegevens op schijf zo min mogelijk benaderd worden?
8159Blijft bij de verwerking het aantal locking situaties beperkt, zodat de response goed blijft?
822321Is vastgesteld dat het programma geen andere functionaliteit heeft dan de door de gebruiker gewenste?
833051Is de programmatuur zo opgezet dat het maximaal mogelijke uit het interne geheugen gehaald wordt?
84884Zijn situaties waarin deadlocks voor kunnen komen onderkend en d.m.v. de programmatuur ondervangen?
852385Zijn alle batchjobs waarin het gewijzigde programma voorkomt aangepast?
863384Hebben er geen ongewenste aanpassingen plaatsgevonden op componenten die eigenlijk bij andere systemen horen?
872128Zijn t.b.v. de overdraagbaarheid van het systeem alleen standaard instructies gebruikt?
882829Zijn de mogelijkheden die de ontwikkelomgeving te bieden heeft ten volle benut?
893354Wordt binnen het project gebruik gemaakt van een sourcemanagement tool?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar