De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest
Nr. A501Uitgangspunten/plan van aanpak realisatie

Nr.IDVraagFout                             Goed
1784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
21400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
31422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
41424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
51676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
61905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
72099Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase?
82101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
9577Is er per functionele aanpassing/uitbreiding inzicht over de hoogte van de kosten van de realisatie van de functie?
10590Is er ook tijdens de realisatie van het ingeplande onderhoud voldoende capaciteit over om urgente problemen op te lossen?
112725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
122727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
13666Is bekend welke invloed de realisatie van dit deelsysteem heeft op de planning van andere deelsystemen?
141682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
152103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
161420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
171429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
181430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
192807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
20660Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen?
21668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
22669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
23670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
24671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
25672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
26673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
271396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
281401Is de productiviteit van de ontwikkelgroep juist ingeschat?
291504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
301505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
311506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
32816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
332025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
342424Is er bekend wie de gebruikersdocumentatie samensteld?
352425Is er een eindredacteur voor de gebruikersdocumentatie aangesteld?
362895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
373344Zijn realisatie en acceptatietest bij RAD-projecten tot één activiteit gecombineerd?
383346Is in de planning tijd gereserveerd voor het selecteren van te hergebruiken componenten uit andere systemen?
393347Is er in de planning rekening meegehouden dat gepland hergebruik toch nieuwbouw kan worden?
40657Bevat het rapport een plan van aanpak t.a.v. de totstandkoming van het (deel)systeem?
412494Is de applicatiebeheerder betrokken bij het samenstellen van de gebruikersdocumentatie?
423131Worden tussentijds projectaudits uitgevoerd op voortgang, kwaliteit en verwachte opleverdatum als er een strikte deadline is voor de oplevering?
433381Worden van elkaar afhankelijke componenten binnen dezelfde pilot/release ontwikkeld?
442076Is in het rapport vastgesteld welke taal voor welke soort applicatie moet worden gebruikt?
45663Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings technieken gebruikt worden?
46664Sluiten de gebruikte methoden en technieken aan bij de andere onderdelen van het project?
472377Is de opleiding van de programmeurs voltooid voor volgens de planning met programmeren begonnen moet worden?
481669Is in de programmeringsopdracht de programmanaam aangegeven?
491670Is in de programmeringsopdracht aangegeven welk ontwerp de basis voor het programma is?
501800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
511010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
522299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
533342Wordt er rekening meegehouden dat de gerealiseerde componenten geschikt moeten zijn voor hergebruik in andere systemen?
543343Is het mogelijk gebruik van componenten uit andere systemen onderzocht?
553345Is er binnen het realisatieteam overeenstemming over de programmeer standaard?
563171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
573180Zijn de sleutelpersonen beschikbaar op die momenten dat ze nodig zijn?
582789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
591013Is bij hoge eisen aan performance eerst een technisch ontwerp gemaak?
601014Is bij hoge eisen aan gebruikersvriendelijkheid eerst een technisch ontwerp gemaak?
611015Is waar sprake is van complexe technische architecturen eerst een technisch ontwerp gemaak?
622378Is de bestelde hardware aanwezig voor volgens de planning met programmeren begonnen moet worden?
632461Is de applicatiebeheerder beschikbaar om het ontwikkelteam bij te staan?
641500Kan voor de realisatie gebruik worden gemaakt van een programmacode genererend pakket?
653409Wordt bij hergebruik van componenten rekening gehouden met de juiste grootte van de attributen?
66164Is vooraf bepaald hoeveel geld men aan het gehele testtraject wil besteden?
671432Zijn de verschillende deelaspecten met een juiste prioriteit in de planning opgenomen?
681410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
692927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
702935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
713348Worden andere afnemers van in het project gewijzigde componenten op de hoogte gesteld?
721562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
732745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
743349Worden bij een geleidelijke overgang de nieuwe functies in het oude informatiesysteem afgesloten?
751439Zijn de uit te voeren taken in de juiste volgorde in de planning geplaatst?
763336Worden de meest smaakmakende delen van het systeem als eerste ontwikkeld?
773337Worden de programma-modules met een hoog ontwikkelrisico in een vroeg stadium gerealiseerd zodat er voldoende tijd is om bij te sturen?
781440Is het maken van de programma-documentatie in de tijdsbesteding van de programmeur opgenomen?
791441Is de productiviteit van de medewerkers juist in de planning verwerkt?
801406Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de complexiteit van de software?
811407Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de computercapaciteit?
821408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
831409Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met het gebruik van hulpmiddelen?
841444Is binnen de planning de aanwezige capaciteit weergegeven?
851445Is binnen de planning de overschreiding van de aanwezige capaciteit weergegeven?
862761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
871414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
881415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
891417Is de planning van het project aangepast aan het tempo dat de gebruiker aan kan?
901450Is in de planning rekening gehouden met de gemiddelde storingstijd van het systeem?
911795Is in het rapport beschreven welke delen van het systeem met welke middelen worden gerealiseerd?
921431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar