De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Realisatie en acceptatietest

Nr.IDVraagFout                             Goed
1622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
21529Is de gebruikersdocumentatie van voldoende kwaliteit gebleken om mee te kunnen werken?
31609Bevat de organisatie geen onvolkomenheden meer die door organisatiedeskundigen opgelost moeten worden voor men met succes kan gaan automatiseren?
431Is de gebruikersdocumentatie aanwezig?
532Is de gebruikersdocumentatie volledig?
657Zijn er voldoende testgevallen, zodat de testset ook voor een massale verwerkingstest gebruikt kan worden?
768Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - wie het overzicht heeft opgestart?
869Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - voor wie het overzicht bestemd is?
974Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht is opgestart?
1075Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht heeft gedraaid?
11112Zijn alle applicaties uit het functioneel-ontwerp voor de test opgeleverd?
12113Zijn niet meer applicaties voor de test opgeleverd dan volgens het functioneel-ontwerp nodig zijn?
13126Is het testen van het systeem gecombineerd met de opleiding van de gebruikers?
14127Is er een speciaal testteam geformeerd dat aan de testwerkgroep of de projectgroep rapporteerd?
15149Ondergaan alle applicaties tenminste een programmatest, een systeemtest en een acceptatietest?
16154Is duidelijk welke (groep) personen verantwoordelijk is voor de systeemtesten?
17173Is het mogelijk om de opgeleverde applicaties uitputtend te testen?
18198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
19230Is vooraf duidelijk bepaald wat de rechtspositie van de testwerkgroep en het testteam is?
20287Is het testbudget voldoende om alle geplande testactiviteiten uit te voeren?
21290Zijn de medewerkers die in het testteam zitting hebben (tijdelijk) van hun andere werkzaamheden vrijgesteld?
22334Is er bij de oplevering van de te testen applicatie vanuit gegaan dat de programmatuur niet foutloos zal zijn?
23335Is voor de oplossing van de gevonden fouten tijdens de test een aparte functionaris aangesteld?
24346Zijn er verschillende testobjecten onderkend zodat er per onderdeel een aparte test gedefinieerd kan worden?
25376Zijn ook eindgebruikers die geen primaire taak hebben t.a.v. het te testen systeem bij de acceptatietest betrokken?
26691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
27784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
28809Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van de betrokkenen onder te brengen?
29835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
301189Is aan het voorblad duidelijk te zien uit welke omgeving de lijst afkomstig is?
311400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
321422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
332093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
343361Is de documentatie herleidbaar naar het systeem waarvoor het bedoeld is?
3561Is bij de voorbereiding van de test voorzien in software om testgevallen mee te genereren?
36102Zijn alle functies van het systeem in de gebruikersdocumentatie beschreven?
37116Is t.b.v. de uitvoering van de testen vooraf een draaiboek gemaakt?
38166Is bij het hertesten van applicaties opnieuw dezelfde testset gebruikt?
39191Is het testteam gemotiveerd om zoveel mogelijk fouten en hiaten in de applicaties te vinden?
40218Zijn er om een goede voortgang bij ziekte e.d. te waarborgen vervangers voor de testers aangewezen?
41291Liggen de eisen die aan de documentatie gesteld worden vast?
42377Zijn er voor de productiebegeleiding aparte acceptatieprocedures voor het systeem in productie genomen wordt?
431424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
441676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
451905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
46120Is met het computercentrum een regeling getroffen om de testgegevensverzamelingen van de verschillende teststadia te bewaren?
47121Is voorzien in een testlogboek waarin de voortgang van de testen wordt bijgehouden?
48122Worden de probleemrapporten die tijdens de test worden geschreven in een testlogboek bijgehouden?
49135Zijn er maatregelen genomen om de testset up to date te houden door b.v. nieuwe soorten mutaties te verwerken, of het maandwerk te draaien?
50161Is het doel van de test in het testlogboek exact beschreven?
51162Is in het testlogboek in detail beschreven hoe het gestelde testdoel exact (in stappen) bereikt moet worden?
52185Is bepaald of alle voor de test aangeboden applicaties ook daadwerkelijk te testen zijn?
53189Is bekend hoe de controle van de testresultaten zal plaatsvinden?
54190Is bekend hoe de evaluatie van de testresultaten zal plaatsvinden?
55232Is voor de invulling van het testlogboek gebruik gemaakt van een standaard documentatie-indeling?
56238Is voor het invoeren van massale testgegevens gebruik gemaakt van een scherm simulator in batch vorm?
57293Is er binnen de ontwikkelafdeling gediscussieerd over de programmacode van de individuele programmeurs?
58751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
591368Zijn de formele gronden voor het niet accepteren van het systeem contractueel vastgelegd?
602099Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase?
612101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
623571Is met behulp van functiepuntanalyse inzicht gekregen in de totstandkoming van de kosten van de systeemontwikkeling?
63171Is in het testrapport een opsomming van alle applicaties gegeven?
64208Bevat de testset speciale testgevallen waarmee ook de systeemomgeving getest wordt?
65250Is de testomgeving zodanig opgezet dat alle applicaties altijd onder dezelfde omstandigheden als in de productieomgeving kunnen worden getest?
66388Is bepaald of een aparte opleiding van het testteam nodig is t.a.v. de testhulpmiddelen?
67977Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden?
683356Zijn afspraken gemaakt voor de afhandeling van afwijkingen op de specificaties?
693357Zijn afspraken gemaakt voor de afhandeling van afwijkingen op de beleving van de gebruiker?
70195Zijn de stappen die volgen na de acceptatietest voor iedereen duidelijk?
71219Is bekend op welke lokaties de testen zullen worden uitgevoerd?
72221Zijn alle aanvullende faciliteiten (b.v. kantoorartikelen) voor de test tijdig aanwezig?
73222Zijn alle formulieren nodig tijdens en na het testtraject tijdig aanwezig?
74294Is in het programma de meest gunstige index gekozen om gegevens via de kortste weg te vinden?
75296Is binnen het programma gebruik gemaakt van mnemonische variabele namen?
76297Voldoen de variabele namen aan de eisen die de organisatie daar aan stelt?
77298Kunnen er in het programma geen indexwaarden voorkomen die buiten de array-grenzen vallen?
78299Is er binnen het programma op een juiste wijze gebruik gemaakt van wijzers t.b.v. het vrijgeven van geheugen?
79302Bevat het programma geen niet gedeclareerde variabelen meer?
80312Is de naam van de programmeur in het programma opgenomen?
81314Is in het programma herkenbaar a.d.h.v. welk opdrachtnummer het is gemaakt dan wel aangepast.
82360Is per testobject in het testplan vermeld in welke mate van volledigheid dit testobject getest moet worden?
83362Is in het testplan vermeld van welke hardware de te testen applicaties gebruik maakt?
84387Zijn de producten die niet bij het te testen product horen wel in een andere testcyclus getest?
85626Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de processen die door het informatiesysteem worden ondersteund?
8633Zijn de laatste programma-wijzigingen in de gebruikersdocumentatie verwerkt?
87223Is eerst een simpele test met de opgeleverde applicaties uitgevoerd om te bepalen of de applicaties testbaar zijn?
88227Is zowel centraal als decentraal voldoende computercapaciteit voor de test gereserveerd?
89228Zijn al de voorbedrukte (ketting)formulieren voor de test aanwezig?
90229Zijn alle verbindingen tussen terminals en computers voor de test geinstalleerd?
91272Vormen de naar de acceptatie-omgeving overgezette applicaties telkens een functioneel geheel?
92288Is voor er met testen wordt begonnen bekend hoeveel fouten de programmatuur bij benadering zal bevatten?
93289Is het gemaakte testplan als er met de test wordt begonnen nog wel up-to-date?
94307Bevatten alle numerieke variabelen in het programma het juiste aantal cijfers achter de komma?
95308Zijn alle variabelen in het programma van het juiste type gedeclareerd?
96386Is voor de test het belang van de integratie tussen de (deel)systemen duidelijk?
97970Zijn de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het service- level-agreement onderdeel van de acceptatiecriteria van het systeem?
981150Zijn bijkomende kosten voor de opleiding in de kostenbepaling meegenomen?
991152Zijn lussen binnen het programma zoveel mogelijk voorkomen?
1001392Zijn er binnen de organisatie standaard procedures voor het aanleveren van testen?
1011726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
1021727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
1032441Is er een opleidingsbehoefte matrix gemaakt waarin duidelijk naarvoren komt welke medewerker welke opleiding nodig heeft?
1042657Is duidelijk of de documentatie een conceptuele of definitieve status heeft?
1052658Is de documentatie voorzien van een datum die aangeeft wanneer de documentatie vervaardigd is?
1062659Is de documentatie voorzien van een nummer waaraan gerefereerd kan worden?
1072660Is de documentatie voorzien van een versienummer dat de uitgave aangeeft?
1082661Is uit de naamgeving van de documentatie duidelijk op te maken welk systeem beschreven wordt?
1093513Worden alleen die werkzaamheden geselecteerd voor FPA waarvan wordt verwacht dat ze effect zullen hebben op het aantal uren per functiepunt?
1103536Zijn de functiepunten zowel vooraf als achteraf bepaald?
1113555Is de toepassing van functiepuntanalyse voor de vergelijking met de voorcalculatie overwogen?
112155Zijn de verschillende (test) omgevingen goed van elkaar gescheiden?
113156Is er een goede bewaking op het juist overgaan van applicaties van de ene omgeving naar de andere?
114236Zijn interne interfaces (tussen deelsystemen) altijd van beide kanten getest?
115237Zijn decentrale applicaties getest door de communicatieprogrammatuur te vervangen door printers, zodat de output zichtbaar wordt?
116281Zijn de testactiviteiten niet te lang uitgesteld zodat veel kennis (door personeelsverloop) verloren gaat?
117315Is in het programma voldoende commentaar aanwezig om te bepalen wat het doel van de aanpassingen per opdracht was?
118316Is de datum waarop het programma is aangepast dan wel is aangemaakt in het commentaar opgenomen?
119317Is het releasenummer in het programma op de juiste plaats in het commentaar terug te vinden?
120318Bevat het releasenummer in de commentaarregels van het programma de juiste waarde?
121389Zijn de eventueel aanwezige verschillen tussen de testomgeving en de productie-omgeving in het testplan vastgelegd?
122390Is in het testplan aangegeven welke computercapaciteit in welke periode in de testcyclus nodig is?
123577Is er per functionele aanpassing/uitbreiding inzicht over de hoogte van de kosten van de realisatie van de functie?
124579Is voor de start van de release bepaald of de testset uit het project voldoende is om in de release te gebruiken?
125590Is er ook tijdens de realisatie van het ingeplande onderhoud voldoende capaciteit over om urgente problemen op te lossen?
126992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
1272067Is voldoende aandacht besteed aan de integratie tussen de ontwikkel-, test- en productieomgeving?
1282656Is de documentatie ingedeeld volgens een vooraf vastgestelde standaard indeling?
1292725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
1302727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
131167Is in het testlogboek bijgehouden hoeveel tests een bepaalde applicatie heeft ondergaan?
132168Bevat het testrapport van het (deel)systeem een overzicht t.a.v. het aantal malen dat de applicaties tijdens het testen zijn aangepast?
133169Bevat het testrapport van het (deel)systeem een overzicht van die applicaties die niet getest zijn?
134283Zijn de applicaties voor de systeemtest d.m.v. code-reading eerst "droog" getest?
135381Zijn er ook speciale testgevallen opgenomen die het (4GL-) systeem testen?
136471Is er voldoende overleg tussen de productieafdeling en de ontwikkelafdeling, zodat de productie-afdeling niet voor verrassingen komt te staan?
137575Is het budget voor het project voldoende groot om alle aanpassingen te kunnen realiseren?
138666Is bekend welke invloed de realisatie van dit deelsysteem heeft op de planning van andere deelsystemen?
1391682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
1401711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
1412103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
142124Worden alle applicaties die een relatie hebben met de gewijzigde applicatie opnieuw getest?
143157Zijn de stamgegevens voor de test m.b.v. de daarvoor aanwezige applicaties ingevoerd, en niet via omwegen?
144329Bevat het programma geen niet gedefinieerde functies?
145330Zijn de stukken van het programma die het meest worden uitgevoerd zo voordelig mogelijk geprogrammeerd?
146331Bevat het programma geen delen die nooit worden uitgevoerd?
147332Zijn ingelezen records altijd standaard eerst naar een werkgebied gebracht?
1481420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
1491429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
1501430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
1512406Is het opleidingsplan een integraal onderdeel van het invoeringsplan?
1522807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
1532Is het scherm van een logische identificatie voorzien?
154137Is een overzicht van de menustructuur als onderdeel van de documentatie aanwezig?
155271Is de backup en restore procedure voor het in productie gaan volledig getest en akkoord bevonden?
156276Is er een testprocedure binnen het testplan voor de producten van de systeemprogrammeurs?
157660Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen?
158668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
159669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
160670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
161671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
162672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
163673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
1641396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
1651401Is de productiviteit van de ontwikkelgroep juist ingeschat?
1661499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
1671504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
1681505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
1691506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
1702163Is voorkomen dat tijdens het testen fraude gepleegd kan worden door gebruik van werkelijke gegevens?
1712710Is bij de opzet van de documentatie duidelijk gekozen voor een naslagwerk of een leerboek?
1723362Is de documentatie volgens de geldende standaard opgebouwd?
1733363Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de detaillering van de programmatuur?
1743364Is de mate van detaillering van de documentatie in overeenstemming met de vertrouwdheid van de gebruiker met automatisering?
1751Hoe wordt de functie vanuit het menu opgeroepen?
1765Zijn de helpschermen aanwezig?
1779Zijn de autorisaties voor de applicatie aan de gebruikers toe te kennen?
17810Werkt de beveiliging d.m.v. passwords van de applicatie zoals beschreven?
17911Komen er geen taalfouten in het scherm voor?
18039Worden de hoofdletters en de kleine letters bij de vaste tekst op de voorgeschreven wijze toegepast?
18180Is op het juiste moment met een nieuwe bladzij op het overzicht begonnen?
18281Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladlengte?
18382Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladbreedte?
184147Is het helpscherm altijd aanwezig op het moment dat dit gewenst is?
185148Zijn er in het helpscherm voorbeelden gegeven over de verwerkingswijze van het scherm?
186268Zijn alle variabelen bij de start van de applicatie met de juiste waarden geinitialiseerd?
187277Worden alle rubrieken die binnen een scherm gevuld moeten worden ook vooraf (leeg) op het scherm getoond?
188303Bevat het programma geen niet gedeclareerde subroutines?
189304Bevat het programma geen niet gedeclareerde calls?
190623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
191624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
192625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
193628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
194771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
195816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
1961139Bevat het helpscherm voldoende informatie zodat de functie van de applicatie goed ondersteund wordt?
1972025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
1982062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
1992423Is er voldoende schijfruimte gereserveerd voor het nieuwe systeem?
2002424Is er bekend wie de gebruikersdocumentatie samensteld?
2012425Is er een eindredacteur voor de gebruikersdocumentatie aangesteld?
2022447Is er een opleidingsteam aangesteld dat de opleiding van de betrokkenen verzorgt?
2032613Is vastgesteld of de gebruiker voldoende geautoriseerd is om zijn functie uit te kunnen voeren?
2042895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
2053341Ondergaan de gebruikersprocedures een minstens zo zware test als de geautomatiseerde delen van het project?
2063344Zijn realisatie en acceptatietest bij RAD-projecten tot één activiteit gecombineerd?
2073346Is in de planning tijd gereserveerd voor het selecteren van te hergebruiken componenten uit andere systemen?
2083347Is er in de planning rekening meegehouden dat gepland hergebruik toch nieuwbouw kan worden?
2093568Is de functiepuntanalyse gebaseerd op een datamodel in de derde normaalvorm?
21041Komt de cursor op de juiste plaats bij het aanroepen van het scherm?
211258Blijft het geheugen dat de applicatie nodig heeft binnen de daarvoor gestelde normen?
212269Zijn alle in de applicatie te gebruiken gegevensverzamelingen op het juiste moment geopend?
213270Zijn alle in de applicatie gebruikte gegevensverzamelingen op het juiste moment gesloten?
214348Als er tijdens de test een fout geconstateerd is, kan deze fout dan opnieuw via dezelfde handelingen bereikt worden?
215657Bevat het rapport een plan van aanpak t.a.v. de totstandkoming van het (deel)systeem?
2162494Is de applicatiebeheerder betrokken bij het samenstellen van de gebruikersdocumentatie?
2172495Is de applicatiebeheerder betrokken bij het samenstellen van de acceptatietest omgeving?
2183131Worden tussentijds projectaudits uitgevoerd op voortgang, kwaliteit en verwachte opleverdatum als er een strikte deadline is voor de oplevering?
2193381Worden van elkaar afhankelijke componenten binnen dezelfde pilot/release ontwikkeld?
220152Sluit de productie-documentatie aan op de opgeleverde applicaties?
2212945Is in de opzet van de opleiding rekening gehouden met de kennis en ervaring van de deelnemers?
222337Vindt de vrijgave van applicaties voor productie altijd formeel plaats?
223469Wordt de tijd die nodig om de test uit te voeren geregistreerd, zodat ervaringscijfers ontstaan over de testduur van een bepaald soort applicatie?
224505Is per batchjob aangegeven welke prioriteit er voor de verwerking geldt?
2252667Zijn de bladzijden van de documentatie genummerd?
2262942Kan het tijdstip van de opleiding ingepast worden in de totaalplanning van het project?
2272954Omvat het opleidingsplan alle medewerkers?
2282958Sluit de opleiding aan op het opleidingsplan van de gehele organisatie?
2293338Is voorzien in het testen van de opleiding?
230378Is in database-omgevingen een aparte test gedefineerd voor de toegangscontrole van de gegevens?
231998Bevat het rapport een volledige lijst van mogelijke foutmeldingen?
2321104Is de gebruikersdocumentatie zo beknopt mogelijk samengesteld?
2332076Is in het rapport vastgesteld welke taal voor welke soort applicatie moet worden gebruikt?
2342549Is de documentatie op een juiste wijze onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen?
2352939Is het aantal deelnemers beperkt, zodat de docent aan allen de nodige aandacht kan besteden?
2363052Kunnen de deelnemers door een modulaire opzet van de opleiding de stof in kleine delen in zich opnemen?
2373053Sluiten de verschillende modules van de opleiding goed op elkaar aan?
2383054Vormen de deelnemers een heterogene groep met verschillende achtergronden, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden?
2396Vindt het oproepen van de helpschermen op de juiste wijze plaats?
2407Vindt het verlaten van de helpschermen op de juiste wijze plaats?
2418Is het menu goed aangeroepen bij terugkeer vanuit de applicatie?
242494Hebben de testers duidelijk voor ogen of zij het systeem testen op voldoen aan de normen of testen op voldoen aan hun verwachtingen?
243495Is er programmatuur beschikbaar waarmee de gevonden fouten worden opgeslagen in een systeemlogboek?
244663Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings technieken gebruikt worden?
245664Sluiten de gebruikte methoden en technieken aan bij de andere onderdelen van het project?
2461594Liggen de eisen die als gevolg van het systeem aan de operators gesteld zullen worden in het rapport vast?
2472374Bevat de programmadocumentatie lijsten van de gebruikte werk- en tabelvelden?
2483537Zijn alle productiviteitsaspecten die weinig of geen invloed hebben op het ontwikkelproces ge-elimineerd?
2493538Zijn alle productiviteitsaspecten die binnen projecten constant blijven ge-elimineerd?
2503539Zijn alle productiviteitsaspecten die sterk aan elkaar verwant zijn tot één aspect gecombineerd?
251158Is een beschrijving van de test in het testlogboek opgenomen?
252159Is een beschrijving van de in te voeren gegevens t.b.v. de test in het testlogboek opgenomen?
253160Is een beschrijving van de te verwachten resultaten van de test in het testlogboek opgenomen?
254260Zijn de aangemaakte tapes van de juiste labels voorzien?
255706Zijn de nodige eisen t.a.v. de privacy van de gegevens in de database beschreven?
2562375Bevat de programmadocumentatie een beschrijving van de relatie met het operatingsystem?
2572376Bevat de programmadocumentatie een beschrijving van de relatie met de programmatuur met de opgestelde clients?
2582377Is de opleiding van de programmeurs voltooid voor volgens de planning met programmeren begonnen moet worden?
2592654Is uit de inleiding duidelijk op te maken van wie de documentatie afkomstig is?
260895Is de functie van het programma herkenbaar aan de naam?
2611669Is in de programmeringsopdracht de programmanaam aangegeven?
2621670Is in de programmeringsopdracht aangegeven welk ontwerp de basis voor het programma is?
2631800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
2642678Zijn onbekende begrippen daar waar mogelijk door een schema toegelicht?
2652679Is de verklarende tekst zo dicht mogelijk bij het schema geplaatst?
2661010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
2672299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
26893Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
269972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
270973Sluiten de in het rapport aangegeven kosten voor de totstandkoming van de volgende fase aan op reeds eerder gemaakte kosten/baten analyses?
2712543Vormt de documentatie een integraal onderdeel van het gehele informatiesysteem?
27234Zijn de aangemaakte tapes volgens het technischontwerp juist ingedeeld?
27338Komt de indeling van het scherm overeen met de indeling zoals die in het technisch-ontwerp is aangegeven?
27465Komt de layout van de lijst overeen met de layout volgens het technisch-ontwerp?
275311Is het programma van voldoende commentaar in de programma-code voorzien?
276345Voldoet de gebruikersdocumentatie aan de eisen die hiervoor zijn opgesteld?
2771403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
2781404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
2792412Is het team dat het onderhoud aan het systeem gaat doen voldoende opgeleid?
2802649Is per foutmelding beschreven wat de oorzaak is en hoe de gebruiker de fout kan oplossen?
2813174Is in de test vastgesteld hoe het programma reageert als dezelfde transacties voor een tweede maal verwerkt worden?
2823327Wordt het recht om een database buiten het informatiesysteem te raadplegen vanuit de informatieverstrekkende database geregeld?
2833328Is bij onderlinge afhankelijkheden sprake van een juiste synchronisatie van de verschillende procedures?
2843329Zijn alle procedures volledig herleidbaar naar de organisatorische specificaties?
2853330Is van elke procedure bekend welke functionarissen daarbij zijn betrokken?
2863331Zijn de procedures helder beschreven?
2873332Zijn de procedures begrijpelijk voor de gebruikers?
2883333Is het gebruik van de geautomatiseerde delen van de procedures duidelijke beschreven?
2893334Zijn de procedures zo duidelijk dat er geen mogelijkheden zijn voor eigen interpretatie?
2903342Wordt er rekening meegehouden dat de gerealiseerde componenten geschikt moeten zijn voor hergebruik in andere systemen?
2913343Is het mogelijk gebruik van componenten uit andere systemen onderzocht?
2923540Is rekening gehouden met de mate waarin de productiviteitsaspecten zich in het verleden hebben bewezen?
2931588Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden vastgelegd?
2941589Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden gemuteerd?
2951590Ligt in het rapport vast door wie gegevens in het systeem worden geraadpleegd?
2961591Ligt in het rapport vast wie de derdelijnsgebruikers van het systeem zijn?
2972567Is er in de opzet van het systeem rekening mee gehouden dat waarschuwingen in de documentie pas bij het voordoen van het probleem gelezen worden?
2983171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
2991101Is binnen de gebruikersdocumentatie onderscheid gemaakt naar eindgebruikers, management, operating en techniek?
3001592Ligt in het rapport vast in hoeverre de gegevens een vertrouwelijk karakter hebben?
3012674Geeft de documentatie aan welke apparatuur er nodig is om het systeem te kunnen gebruiken?
302144Is duidelijk op het scherm aangegeven hoe groot de rubrieken zijn die moeten worden ingevoerd?
3032551Is aangegeven welke functionarissen batchjobs mogen aanvragen?
3042672Zijn de gebruiksvoorschriften van het systeem in de documentatie opgenomen?
3052673Bevat de documentatie informatie over het gebruik van de apparatuur?
3063180Zijn de sleutelpersonen beschikbaar op die momenten dat ze nodig zijn?
3073185Bevat de ontwikkelomgeving ook programmatuur om de opgeleverde applicaties mee te kunnen controleren?
3081688Is een standaard gekozen voor de indeling van de documentatie?
3092789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
310266Is het releasenummer van een opnieuw opgeleverde applicatie in de documentatie op de juiste wijze opgehoogd?
311598Zijn de gevolgen voor de nodige opslagcapaciteit van het systeem door wijzigingen t.g.v. de aanpassing onderkend?
3121013Is bij hoge eisen aan performance eerst een technisch ontwerp gemaak?
3131014Is bij hoge eisen aan gebruikersvriendelijkheid eerst een technisch ontwerp gemaak?
3141015Is waar sprake is van complexe technische architecturen eerst een technisch ontwerp gemaak?
3151388Zijn de controles die het programma moet uitvoeren op een plek binnen het programma geconcentreerd?
3161787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
3172378Is de bestelde hardware aanwezig voor volgens de planning met programmeren begonnen moet worden?
3182461Is de applicatiebeheerder beschikbaar om het ontwikkelteam bij te staan?
3192462Is de applicatiebeheerder lid van het testteam?
3202653Is uit de inleiding duidelijk op te maken voor wie de documentatie bestemd is?
3212685Zijn in de documentatie de tijden aangegeven waarop gemuteerd kan worden?
3222686Zijn in de documentatie de tijden aangegeven waarop geraadpleegd kan worden?
3232687Bevat de documentatie een beschrijving van de gebruikte formulieren?
3242704Zijn de mee te geven opstartparameters gedocumenteerd?
3252465Zijn er wijzigingsprocedures die de consistentie tussen documentatie en programmatuur waarborgen?
3263557Is voorkomen dat functionaliteit die reeds eerder in een ander (deel)systeem gedefinieerd was opnieuw is geteld?
3273580Zijn tijdens het ontwikkelproces ingeslopen uitbreidingen als nog met functiepuntanalyse in beeld gebracht?
328792Vindt daar waar nodig een goede omzetting van kleine letters naar hoofdletters plaats?
3292317Komt het commentaar in de programmatuur overeen met de werking?
3302951Is het cursusboek tevens als naslagwerk te gebruiken?
3313158Kunnen gegevens die in meerdere systemen zijn opgeslagen tegelijkertijd geraadpleegd worden?
3323186Bevat de ontwikkelomgeving ook programmatuur om de performance van de opgeleverde applicatie mee te kunnen vaststellen?
3333187Zijn alle gedefinieerde testgevallen in de testdatabase opgenomen?
33412Komen er geen taalfouten in de lijst voor?
33513Komen er geen taalfouten in het helpscherm voor?
33666Is de logische identificatie van het overzicht op het overzicht zelf aanwezig?
33767Is de logische identificatie van het overzicht juist volgens het technisch-ontwerp?
338205Zijn de instructies voor de operators van het opgeleverde systeem duidelijk omschreven?
339242Is de juiste omschrijving in de kopregels van het overzicht opgenomen?
340243Is de juiste omschrijving in de kopregels van het scherm opgenomen?
341548Is voldoende aandacht besteed aan de opleiding van de operators?
342695Is de kwaliteit van de printer afgestemd op de gewenste kwaliteit van de afdruk?
343696Is de kwaliteit van het scherm afgestemd op de gewenste kwaliteit van de weergave?
344697Zijn de gegevens ieder met de gewenste helderheid (dikte) weergegeven?
345698Zijn de weergegeven teksten op de juiste wijze al of niet onderstreept?
346699Zijn de getoonde teksten op de juiste wijze al of niet cursief weergegeven?
3471188Zijn de operatorinstructies na programmawijziging bijgewerkt?
3481286Worden kleine tabellen zoveel mogelijk eenmalig ingelezen zodat de harde schijven zo min mogelijk benaderd worden?
3491500Kan voor de realisatie gebruik worden gemaakt van een programmacode genererend pakket?
3501666Is de tijd die nodig is om indexen te verwijderen en op te bouwen vergeleken met het tijdsverlies bij het behoud van de indexen?
3511673Zijn alle storingen van de hardware voldoende opgelost om goed met het systeem te kunnen werken?
3521997Is de programmatuur zoveel mogelijk door parameters gestuurd, zodat de functionaliteit van het programma veelzijdiger wordt?
3532134Zijn de kosten voor het testen van de apparatuur in het rapport opgenomen?
3543157Worden transacties die gegevens in meerdere systemen bijwerken volledig uitgevoerd, danwel volledig geweigerd?
3553345Is er binnen het realisatieteam overeenstemming over de programmeer standaard?
3563353Is het mogelijk om op eenvoudige wijze schermen te generen op basis van de databasestructuur?
3573541Is voldoende rekening gehouden met de ervaring die het ontwikkelteam heeft met de verschillende productiviteitsaspecten?
358267Zijn de bestandsbewaartermijnen volgens de standaard in de applicatie opgenomen?
3591334Is een lijst van alle uitvoer die het systeem kan produceren aanwezig?