De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A41501Rapporteer over Ontwerp
Vaststellen inhoud Ontwerp

Nr.IDVraagFout                             Goed
1835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
2971Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven?
32093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
4811Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd?
51727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
6577Is er per functionele aanpassing/uitbreiding inzicht over de hoogte van de kosten van de realisatie van de functie?
71848Bevat het rapport een beschrijving van de aanpak die gekozen is om het rapport te realiseren?
81711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
9659Is in het ontwerp een plan voor de acceptatietest opgenomen?
10660Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen?
11661Is in het ontwerp een plan voor de invoering van ieder deelsysteem opgenomen?
12622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
13623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
14624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
152062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
161798Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen?
171758Zijn de gehanteerde technieken beschreven?
181724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
19689Is het rapport als geheel leesbaar?
20900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
21795Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren?
22796Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project?
23634Is er sprake van een formele vastlegging van afspraken aangaande het informatiesysteem in het rapport?
241899Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld?
251889Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers?
261900Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen?
271901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
28753Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden in de volgende fase op te baseren?
29897Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden aan een andere functionaris over te dragen?
30791Is het rapport als geheel begrijpelijk?
31793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
32887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
33920Zijn de beperkingen die gelden voor grensoverschrijdend gegevensverkeer in acht genomen?
341702Is in het rapport aangegeven hoe aan de oorspronkelijke opdracht is voldaan?
351703Is in het rapport aangegeven wanneer van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
361704Is in het rapport aangegeven waarom van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
37686Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden?
38831Is verspilling van kosten a.g.v. een inefficient ontwerp voorkomen?
391580Zijn voldoende ruimte en middelen beschikbaar om het systeem op basis van het rapport te bouwen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar