De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A415Rapporteer over Ontwerp

Nr.IDVraagFout                             Goed
12000Is bekend wie het rapport mag vrijgeven voor verspreiding?
2750Is het rapport tijdig onder de personen die het moeten beoordelen verspreid?
3751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
4757Zijn alle betrokkenen in het bezit van de laatste versie van het rapport?
5809Is het rapport binnen de reeds bestaande documentatie van de betrokkenen onder te brengen?
6835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
7971Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven?
81716Bevat de kosten/baten-analyse een analyse van de verschillende kosten in werkmethode en inzet van het personeel?
92093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
10811Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd?
111725Zijn de kosten van het schaduwdraaien bij de invoering in de kosten/baten-analyse opgenomen?
121726Zijn de kosten van externe adviseurs in de kosten/ baten-analyse opgenomen?
131727Zijn de kosten van apparatuurontwikkeling in de kosten/baten-analyse opgenomen?
14577Is er per functionele aanpassing/uitbreiding inzicht over de hoogte van de kosten van de realisatie van de functie?
151848Bevat het rapport een beschrijving van de aanpak die gekozen is om het rapport te realiseren?
162727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
17575Is het budget voor het project voldoende groot om alle aanpassingen te kunnen realiseren?
181711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
19287Is het testbudget voldoende om alle geplande testactiviteiten uit te voeren?
20659Is in het ontwerp een plan voor de acceptatietest opgenomen?
21660Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen?
22661Is in het ontwerp een plan voor de invoering van ieder deelsysteem opgenomen?
23622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
24623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
25624Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de gegevensstructuur van het informatiesysteem?
262062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
27972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
28973Sluiten de in het rapport aangegeven kosten voor de totstandkoming van de volgende fase aan op reeds eerder gemaakte kosten/baten analyses?
291403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
301404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
312156Zijn de kosten van de kantoormaterialen die nodig zijn bij het gebruik van het informatiesysteem in de kosten/baten-analyse meegenomen?
321822Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met hogere capaciteitseisen gesteld aan het systeem bij hogere generatie talen?
33929Staan de kosten van de controle in verhouding met de baten die de controle oplevert?
341784Is in de kosten/baten-analyse aangegeven hoelang de terugverdienperiode is?
351823Is bij het bepalen van de baten rekening gehouden met een afname van de operator-activiteiten?
361825Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met de bekendheid van de ontwikkelaars met de ontwikkelomgeving?
371826Is bij het bepalen van de kosten rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de functionaliteit in de loop van het project?
381304Is in het ontwerp aangegeven welke verwerkingskosten er aan het gebruik van de applicatie verbonden zullen zijn?
391798Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen?
40633Is vastgelegd in welke mate en wanneer het ontwikkelteam van de ontwikkelstandaard is afgeweken?
412303Is het risico van ontwikkelkosten overschrijding per project in het rapport beschreven?
421758Zijn de gehanteerde technieken beschreven?
431470Worden de kosten voor de bouw van het systeem ruimschoots goed gemaakt door de verwachte baten?
441653Zijn de kosten-baten verhoudingen van de afzonderlijke deelsystemen redelijk?
451723Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
461724Zijn de baten in de kosten/baten-analyse niet te optimistisch ingeschat?
471792Zijn de kosten in de kosten/baten-analyse verdeeld naar vermijdbare en onvermijdbare kosten?
48655Hebben alle betrokkenen de laatste versie van het rapport ontvangen?
49689Is het rapport als geheel leesbaar?
501615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
511617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
521628Is de wijze waarop het systeem functioneert het beste uit het kostenoogpunt?
53900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
541791Zijn de eenmalige productiekosten bij de invoering van het systeem in de kosten/baten-analyse opgenomen?
55795Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren?
56796Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project?
571459Zijn de totale kosten van de realisatie van het systeem in beeld?
58634Is er sprake van een formele vastlegging van afspraken aangaande het informatiesysteem in het rapport?
591408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
601409Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met het gebruik van hulpmiddelen?
611899Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld?
621889Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers?
63974Is in het ontwerp aangegeven in hoeverre voor de totstandkoming van het ontwerp gebruik gemaakt is van prototyping?
641900Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen?
651901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
66573Is van elke functie binnen de release een detailontwerp gemaakt?
67753Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden in de volgende fase op te baseren?
68756Zijn alle betrokkenen op de hoogte van de inhoud van het rapport met name t.a.v. de voor hen relevante onderdelen?
69897Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden aan een andere functionaris over te dragen?
70652Is het rapport onder de juiste mensen verspreid?
71653Is het rapport door de juiste mensen beoordeeld?
72791Is het rapport als geheel begrijpelijk?
73793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
74887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
75920Zijn de beperkingen die gelden voor grensoverschrijdend gegevensverkeer in acht genomen?
761702Is in het rapport aangegeven hoe aan de oorspronkelijke opdracht is voldaan?
771703Is in het rapport aangegeven wanneer van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
781704Is in het rapport aangegeven waarom van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
79686Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden?
80826Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses?
81831Is verspilling van kosten a.g.v. een inefficient ontwerp voorkomen?
82832Is verspilling van kosten a.g.v. redundante opslag van gegevens voorkomen?
83833Is verspilling van kosten a.g.v. redundante controles voorkomen?
84834Is verspilling van kosten a.g.v. te weinig ingebouwde controles voorkomen?
85916Worden de voornaamste rapporten op diverse media in de kluis opgeborgen?
86988Is in het rapport voor zowel gebruikers als automatiseerders leesbaar?
871402Is de verhouding tussen het budget voor de totstandkoming van het product en de werkelijke kosten gunstig?
881405Zijn de kostenschattingen door een externe deskundige beoordeeld?
891998Zijn de documenten die het rapport onderbouwen gearchiveerd?
901999Is het rapport geclassificeerd?
91767Heeft de gebruiker voldoende inspraak gehad t.a.v. de inhoud van het rapport?
921418Past de planning van het project binnen het budget?
931580Zijn voldoende ruimte en middelen beschikbaar om het systeem op basis van het rapport te bouwen?
941235Is het rapport door alle betrokkenen goedgekeurd?
95748Vormen het functioneel- en technisch-ontwerp samen een consistent geheel?
962936Is de mate waarin het product invloed heeft op de producten van projectfases die al zijn afgerond beschreven?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar