De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A414Plan voor Realisatie en Invoering

Nr.IDVraagFout                             Goed
11422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
22431Is een duidelijke keuze gemaakt tussen een geleidelijke invoering en een invoering ineens?
31426Bevat de planning een deelplan voor de invoering van het systeem?
42397Wordt de werking van het nieuwe systeem gecontroleerd door m.b.v. het te vervangen systeem schaduw te draaien?
51427Bevat de planning een deelplan voor de conversie van bestanden?
62443Is het installatieplan van de apparatuur integraal onderdeel van het invoeringsplan?
7590Is er ook tijdens de realisatie van het ingeplande onderhoud voldoende capaciteit over om urgente problemen op te lossen?
81429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
92406Is het opleidingsplan een integraal onderdeel van het invoeringsplan?
102409Is in het invoeringsplan rekening gehouden met de pieken in werkdrukte van de gebruikersorganisatie?
11660Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen?
12661Is in het ontwerp een plan voor de invoering van ieder deelsysteem opgenomen?
13668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
14669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
15670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
161396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
171397Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren?
181401Is de productiviteit van de ontwikkelgroep juist ingeschat?
191499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
201504Is het voor het management mogelijk om op elk moment te achterhalen in welk ontwikkelstadium een deelsysteem zich bevind?
211505Is het voor het management mogelijk om controle op de voortgang uit te voeren?
221506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
232444Is aan gebruikerszijde een projectleider aangesteld die de invoering van de procedures en taken coordineerd?
242403Zijn alle gebruikers tijdig op de hoogte gesteld van de invoeringsplannen?
252404Is er voor gezorgd dat de organisatie haar taken kan blijven uitvoeren tijdens de invoering van het systeem?
262417Is alle apparatuur voor de invoering van het systeem aanwezig?
272418Is de acceptatietest van het systeem voor de invoering van het systeem afgerond?
282419Zijn alle contacten met het computercentrum voor de invoering van het systeem geregeld?
29671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
302377Is de opleiding van de programmeurs voltooid voor volgens de planning met programmeren begonnen moet worden?
311010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
323180Zijn de sleutelpersonen beschikbaar op die momenten dat ze nodig zijn?
33572Is bepaald hoelang en wanneer het systeem niet voor gebruikers beschikbaar zal zijn wegens de invoering van het systeem?
341432Zijn de verschillende deelaspecten met een juiste prioriteit in de planning opgenomen?
351410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
361439Zijn de uit te voeren taken in de juiste volgorde in de planning geplaatst?
372396Is de opleiding van de systeembeheerders voltooid voordat het systeem wordt ingevoerd?
381440Is het maken van de programma-documentatie in de tijdsbesteding van de programmeur opgenomen?
392439Is het tempo van de invoering van het systeem met het computercentrum afgestemd?
401441Is de productiviteit van de medewerkers juist in de planning verwerkt?
411444Is binnen de planning de aanwezige capaciteit weergegeven?
421445Is binnen de planning de overschreiding van de aanwezige capaciteit weergegeven?
431414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
441415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
451417Is de planning van het project aangepast aan het tempo dat de gebruiker aan kan?
461450Is in de planning rekening gehouden met de gemiddelde storingstijd van het systeem?
471431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
481436Kunnen vroegtijdig dreigende afwijkingen op de planning gesignaleerd worden?
491565Is de evaluatie van het systeem als apart deelproject in de planning opgenomen?
501433Is de planning zo opgesteld dat alle betrokkenen van deze planning als uitgangspunt kunnen nemen?
511434Zijn de hoofdzaken van de bijzaken in de planning gescheiden?
521435Is de planning zo ingedeeld dat verschillende doelen tegelijkertijd gediend worden?
531419Is de planning van het project met alle betrokkenen besproken?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar