De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A41304Vervaardig gedetailleerd testplan
Testgevallen acceptatietest

Nr.IDVraagFout                             Goed
1382Is het ontwerp van het te testen systeem voor het bepalen van de testgevallen aanwezig?
2186Is bekend wie de testgegevens voor de testset zal verzamelen?
32538Is de applicatiebeheerder betrokken bij het opstellen van de testgevallen?
4363Is in het testplan vermeld van welk operatingsystem de te testen applicatie gebruik maakt?
516Zijn er voldoende testgevallen, zodat de testset alle wenselijke testsituaties dekt?
663Voorziet de opzet van het testplan in de mogelijkheid van regressieve testen?
7119Zijn binnen het testplan de testactiviteiten in de tijd uitgezet?
8132Is vastgesteld op welke momenten in de tijd er aan het (deel)systeem getest moet worden?
9178Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van complexiteit van de te testen applicaties bepaald?
10179Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van ongestructureerdheid van de te testen applicaties bepaald?
11198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
12282Zijn de testactiviteiten reeds in een vroeg stadium van het project ingepland?
1361Is bij de voorbereiding van de test voorzien in software om testgevallen mee te genereren?
14174Zijn de testgevallen in de testset aan de hand van het ontwerp bepaald, zodat alle paden binnen de applicatie afgelopen worden?
15182Bevat de testset tevens redundante informatie, zodat de testresultaten daar later mee vergeleken kunnen worden?
16196Is bij het vervaardigen van de testset gebruik gemaakt van beslissingstabellen?
17134Is in de testset een voorspelling van de uitkomsten van de test opgenomen?
18197Is bij het samenstellen van de testset rekening gehouden met de oorspronkelijk gedefinieerde eisen?
19131Is binnen het testplan rekening gehouden met de tijd die nodig is om fouten te hertesten?
20388Is bepaald of een aparte opleiding van het testteam nodig is t.a.v. de testhulpmiddelen?
21387Zijn de producten die niet bij het te testen product horen wel in een andere testcyclus getest?
22364Zijn per testgeval alleen die variabelen vermeld die voor de test noodzakelijk zijn, terwijl de overige vrij (wel juist) te kiezen zijn?
23338Zijn de onduidelijkheden in het ontwerp die aan het licht komen bij het samenstellen van de testset in het ontwerp aangepast?
24339Is bij complexe berekeningen gebruik gemaakt van een simulatie programma om de testgevallen te bepalen?
25350Geeft het testplan aan welke testobjecten de meeste testinspanning zullen vergen?
26351Geeft het testplan aan dat de test met de zwaarste testobjecten als eerste moet beginnen?
273359Zijn bij het hergebruiken van componenten uit andere systemen de testgevallen voor deze componenten opgevraagd?
28390Is in het testplan aangegeven welke computercapaciteit in welke periode in de testcyclus nodig is?
29149Ondergaan alle applicaties tenminste een programmatest, een systeemtest en een acceptatietest?
30496Is in het ontwerp per onderdeel aangegeven hoe ver het testproces moet worden doorgevoerd?
31352Bevat de testset voornamelijk testgevallen waarmee de kans op het vinden van fouten zo groot mogelijk is?
32353Bevat de testset testgevallen waarmee de grenswaarden volledig getest worden?
33359Worden, indien een statischbestand in de test betrokken is, zowel het eerste als het laatste element van dat bestand meegenomen?
34349Is in het testplan aangegeven welke fouten er nog acceptabel zijn en welke niet?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar