De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A413Vervaardig gedetailleerd testplan

Nr.IDVraagFout                             Goed
1382Is het ontwerp van het te testen systeem voor het bepalen van de testgevallen aanwezig?
2128Is er t.b.v. het samenstellen van de testsets een materiedeskundige in het testteam opgenomen?
3186Is bekend wie de testgegevens voor de testset zal verzamelen?
42538Is de applicatiebeheerder betrokken bij het opstellen van de testgevallen?
5285Is er een acceptatie-test-fase ingepland?
6363Is in het testplan vermeld van welk operatingsystem de te testen applicatie gebruik maakt?
716Zijn er voldoende testgevallen, zodat de testset alle wenselijke testsituaties dekt?
857Zijn er voldoende testgevallen, zodat de testset ook voor een massale verwerkingstest gebruikt kan worden?
958Zijn er voldoende testgevallen, zodat alle mogelijke foutboodschappen zichtbaar worden?
1062Is bij de voorbereiding van de test een destructietest ingepland?
1163Voorziet de opzet van het testplan in de mogelijkheid van regressieve testen?
12119Zijn binnen het testplan de testactiviteiten in de tijd uitgezet?
13132Is vastgesteld op welke momenten in de tijd er aan het (deel)systeem getest moet worden?
14165Is bij het samenstellen van de testset rekening gehouden met voorkomende lussen en subroutines binnen de te testen applicatie?
15178Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van complexiteit van de te testen applicaties bepaald?
16179Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van ongestructureerdheid van de te testen applicaties bepaald?
17181Is binnen het testplan een installatietest opgenomen, waarin de overgang naar de productie omgeving en de apparatuur wordt uit getest?
18183Staat het aantal te maken testgevallen in verhouding met het aantal mutaties die met het systeem verwerkt moeten gaan worden?
19192Is voldoende tijd uitgetrokken om de testset samen te stellen?
20198Is de organisatie binnen het project rond het testtraject beschreven?
21282Zijn de testactiviteiten reeds in een vroeg stadium van het project ingepland?
22284Is er een systeem-integratie test fase ingepland, waarbij de interfaces met andere systemen op hun juistheid en procedurele tijdigheid getest worden?
23286Is er een pre-productie-run ingepland?
24372Is de frequentie waarmee applicaties gebruikt worden in het testplan per applicatie aangegeven?
2561Is bij de voorbereiding van de test voorzien in software om testgevallen mee te genereren?
26174Zijn de testgevallen in de testset aan de hand van het ontwerp bepaald, zodat alle paden binnen de applicatie afgelopen worden?
27175Bevat de testset testgevallen met te lage en te hoge waarden, zodat de applicatie deze niet kan verwerken?
28176Bevat de testset testgevallen waardoor er combinaties van verschillende fouten ontstaan?
29182Bevat de testset tevens redundante informatie, zodat de testresultaten daar later mee vergeleken kunnen worden?
30196Is bij het vervaardigen van de testset gebruik gemaakt van beslissingstabellen?
31201Bevat het testplan een aparte paragraaf t.a.v. het testen van de hardwarebelasting?
32276Is er een testprocedure binnen het testplan voor de producten van de systeemprogrammeurs?
33134Is in de testset een voorspelling van de uitkomsten van de test opgenomen?
34197Is bij het samenstellen van de testset rekening gehouden met de oorspronkelijk gedefinieerde eisen?
35200Bevat de testset testgevallen waarmee de productiviteit van de applicaties getest kan worden?
36233Zijn alle testgevallen in de testset genummerd, zodat hier later weer aan gerefereerd kan worden?
37238Is voor het invoeren van massale testgegevens gebruik gemaakt van een scherm simulator in batch vorm?
38292Zijn voor een goede beheersing van de test de testsets opgesplitst naar deelsystemen?
39378Is in database-omgevingen een aparte test gedefineerd voor de toegangscontrole van de gegevens?
40131Is binnen het testplan rekening gehouden met de tijd die nodig is om fouten te hertesten?
41208Bevat de testset speciale testgevallen waarmee ook de systeemomgeving getest wordt?
42361Is in het testplan vermeld van welke bestanden de te testen applicaties gebruik maken?
43388Is bepaald of een aparte opleiding van het testteam nodig is t.a.v. de testhulpmiddelen?
44336Is het testplan voorzien in een integratietest, waarbij van reeds geteste applicaties gecontroleerd wordt of ze ook samen functioneren?
45387Zijn de producten die niet bij het te testen product horen wel in een andere testcyclus getest?
46579Is voor de start van de release bepaald of de testset uit het project voldoende is om in de release te gebruiken?
47354Heeft ieder specifiek testgeval betrekking op zoveel mogelijk verschillende invoercondities?
48355Is er voor elke invoerconditie niet meer dan een testgeval in de testset aanwezig?
49356Bevat de testset testgevallen die uitsluitend bedoeld zijn om alle foutsituaties afzonderlijk te testen?
50357Bevat de testset testgevallen waarbij specifiek getest wordt op de juiste werking van het teken bij numerieke waarden?
51358Bevat de testset testgevallen waarbij specifiek op de juiste verwerking van de uitvoercondities wordt getest?
52236Zijn interne interfaces (tussen deelsystemen) altijd van beide kanten getest?
53364Zijn per testgeval alleen die variabelen vermeld die voor de test noodzakelijk zijn, terwijl de overige vrij (wel juist) te kiezen zijn?
54373Bevat het testplan een verwerkingsschema per deelsysteem waarin de volgorde van alle verwerkingen zijn opgenomen?
55338Zijn de onduidelijkheden in het ontwerp die aan het licht komen bij het samenstellen van de testset in het ontwerp aangepast?
56339Is bij complexe berekeningen gebruik gemaakt van een simulatie programma om de testgevallen te bepalen?
57381Zijn er ook speciale testgevallen opgenomen die het (4GL-) systeem testen?
582103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
59157Zijn de stamgegevens voor de test m.b.v. de daarvoor aanwezige applicaties ingevoerd, en niet via omwegen?
60350Geeft het testplan aan welke testobjecten de meeste testinspanning zullen vergen?
61351Geeft het testplan aan dat de test met de zwaarste testobjecten als eerste moet beginnen?
621429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
633359Zijn bij het hergebruiken van componenten uit andere systemen de testgevallen voor deze componenten opgevraagd?
64365Zijn in de testgevallen de volledige lengte van de in te vullen rubrieken benut zodat indelingsfouten ontdekt worden?
65366Zijn in elke rubriek de begin- en eindpositie afwijkend ingevuld, zodat de rubrieklengte in de overige applicaties getest kan worden?
66367Is in de testset gebruik gemaakt van simpele gevallen zodat de werking van rekenroutines eenvoudig te controleren is?
67368Is per testgeval in elke rubriek een kenmerk opgenomen zodat altijd te zien is tot welk record deze rubriek behoort?
68369Is in de testset gebruik gemaakt van zuiver fictieve namen zodat geen verwarring met de productie-omgeving kan ontstaan?
69390Is in het testplan aangegeven welke computercapaciteit in welke periode in de testcyclus nodig is?
70659Is in het ontwerp een plan voor de acceptatietest opgenomen?
711396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
72149Ondergaan alle applicaties tenminste een programmatest, een systeemtest en een acceptatietest?
73496Is in het ontwerp per onderdeel aangegeven hoe ver het testproces moet worden doorgevoerd?
74352Bevat de testset voornamelijk testgevallen waarmee de kans op het vinden van fouten zo groot mogelijk is?
75353Bevat de testset testgevallen waarmee de grenswaarden volledig getest worden?
76359Worden, indien een statischbestand in de test betrokken is, zowel het eerste als het laatste element van dat bestand meegenomen?
77346Zijn er verschillende testobjecten onderkend zodat er per onderdeel een aparte test gedefinieerd kan worden?
781439Zijn de uit te voeren taken in de juiste volgorde in de planning geplaatst?
792528Is de databasemanager betrokken bij het vaststellen van de testgevallen op basis van de technische grenzen van de gegevens?
80349Is in het testplan aangegeven welke fouten er nog acceptabel zijn en welke niet?
81383Bevat het rapport een opsomming van alle te testen applicaties?
82794Is de van het ontwerp afgeleide programmatuur testbaar?
831433Is de planning zo opgesteld dat alle betrokkenen van deze planning als uitgangspunt kunnen nemen?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar