De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A412Valideer technisch-ontwerp

Nr.IDVraagFout                             Goed
1751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
2384Is het ontwerp zodanig opgesteld dat de testgevallen op een eenvoudige wijze afgeleid kunnen worden?
3650Zijn bij wijzigingen in het ontwerp de consequenties voor alle deelsystemen beschreven?
4977Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden?
5992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
6991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
7644Is de door het deelsysteem te presteren performance beschreven?
8688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
9777Is de apparatuur berekend op de nieuwe functie?
10919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
11752Is van alle functionele aspecten nader gespecificeerd hoe ze technisch opgelost worden?
121013Is bij hoge eisen aan performance eerst een technisch ontwerp gemaak?
131014Is bij hoge eisen aan gebruikersvriendelijkheid eerst een technisch ontwerp gemaak?
141015Is waar sprake is van complexe technische architecturen eerst een technisch ontwerp gemaak?
152125Ondersteund de gekozen technische oplossing het functioneelontwerp?
161996Is het ontstaan van niet herstelbare fouten voorkomen?
17715Zijn er waarborgen in het systeem gebouwd waardoor redundant opgeslagen gegevens aan elkaar gelijk blijven?
18635Zijn de foutsituaties op de juiste wijze door het ontwikkelteam geinterpreteerd en in het systeem afgevangen?
19915Is de datacommunicatie zo opgezet dat de kosten van de verbinding beperkt blijven?
201016Worden bij het afbreken van een programma alle bestanden weer in dezelfde situatie teruggebracht zoals die was voor het afbreken?
211819Zijn de automatische controles niet zo ver doorgevoerd dat niet meer aan de eisen t.a.v. de performance kan worden voldaan?
22711Is alleen bij zwaar wegende factoren zoals performance- eisen van de normalisatie-eisen afgeweken?
23995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
241278Is vermeden dat batch en online handelingen te gelijkertijd op dezelfde gegevensverzamelingen plaatsvinden?
25254Zijn de interfaces met de verschillende decentrale applicaties akkoord bevonden?
262701Is bij het ontwerp van de conversie rekening gehouden met de technische beperkingen van beide systemen?
27836Is het gebruik van statuscodes, die een bepaalde situatie in de gegevensverzamelingen weergeven zo veel mogelijk vermeden?
28922Kenmerkt de vervaardiging van de managementinformatie zich door lage responsetijden?
291227Is rekening gehouden met de lees- en schrijfsnelheid van de tape/diskette/CD/DVD drives?
301228Is rekening gehouden met de afdruksnelheid van de printer?
31780Is bij koppeling van systemen voorkomen dat er ongeautoriseerd toegang op het systeem kan plaatsvinden?
32901Is in het ontwerp rekening gehouden met de tijdstippen waarop het systeem beschikbaar is?
33902Is in het ontwerp rekening gehouden met de tijdstippen waarop datatransmissie kan plaatsvinden?
34936Is door de opzet van het systeem operator interventie zoveel mogelijk vermeden?
35799Zijn de in het rapport beschreven programmamodules van een hanteerbare omvang?
362318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
37253Zijn de interfaces tussen de verschillende externe systemen akkoord bevonden?
382199Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken?
39790Voldoet het ontworpen systeem aan de eisen die gesteld zijn t.a.v. de fouttolerantie?
40881Is er voldoende flexibiliteit in het ontwerp aanwezig om het systeem in de gebruiksfase nog aan te kunnen passen?
41898Is het rapport tijdens het ontwikkelproces gemaakt en niet achteraf tot stand gekomen?
42899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
43775Is in het rapport rekening gehouden met het beleid t.a.v. de te volgen hardwarelijn?
44776Is in het rapport rekening gehouden met het beleid inzake persoonlijk computer gebruik in de organisatie?
451239Zijn de technische problemen, die aanleiding waren voor het maken van bepaalde keuzes in duidelijke taal verklaard?
461772Is de inleefbaarheid van het systeem vast te stellen door het meetbaar maken van beeldvorming, notatiewijzen, toelichtingen en detaillering?
47781Is in het rapport aangegeven in hoeverre er sprake is van productieverbeteringen t.o.v. oorspronkelijke systemen?
481754Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk?
49472Zijn de eisen die de productie-afdeling aan de programmatuur stelt door de ontwikkelafdeling verwerkt?
50651Is door alle betrokkenen voldoende tijd besteed aan de beoordeling van het rapport?
51827Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden?
52342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar