De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A411Specificeer programmatuur

Nr.IDVraagFout                             Goed
12766Is de opbouw van het functioneel-ontwerp vooraf met de gebruiker afgestemd?
2628Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de coderingsstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
3630Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de standaardroutines die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
42565Zijn binnen de organisatie standaard routines ontwikkeld die in elk programma of batchjob aangeroepen kunnen worden?
5895Is de functie van het programma herkenbaar aan de naam?
6306Is het uitgesloten dat er een overflow van variabelen tijdens de uitvoering van het programma voorkomt?
71357Zijn de batchjobs zo opgebouwd dat meerdere kleine batchjobs worden aangemaakt die afzonderlijk ge(her)start kunnen worden?
81382Voldoet de naam van het programma aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
91339Geven alle batchprocessen duidelijke verslagen over het verloop van het proces?
102975Wordt bij het gebruik van client/server de online-controle zoveel mogelijk bij de client uitgevoerd?
11840Zijn er voldoende controles in de programmatuur ingebouwd, zodat voor de handliggende fouten direct worden afgevangen?
12882Is de bereikbaarheid van gegevens voor iedere gebruikerscategorie verzekerd?
131352Zijn alle programmanamen binnen de organisatie uniek?
141787Worden niet volledig verwerkbare transacties teruggedraaid en gesignaleerd?
151852Vindt toegangspadanalyse op de database plaats op basis van gebruiksfrequentie van de data per programma?
161853Vindt toegangspadanalyse op de database per programma plaats op basis van het aantal gegevens in de database?
17258Blijft het geheugen dat de applicatie nodig heeft binnen de daarvoor gestelde normen?
181286Worden kleine tabellen zoveel mogelijk eenmalig ingelezen zodat de harde schijven zo min mogelijk benaderd worden?
191358Worden alle werkbestanden verwijderd op het moment dat ze niet langer nodig zijn?
201500Kan voor de realisatie gebruik worden gemaakt van een programmacode genererend pakket?
211666Is de tijd die nodig is om indexen te verwijderen en op te bouwen vergeleken met het tijdsverlies bij het behoud van de indexen?
221997Is de programmatuur zoveel mogelijk door parameters gestuurd, zodat de functionaliteit van het programma veelzijdiger wordt?
233157Worden transacties die gegevens in meerdere systemen bijwerken volledig uitgevoerd, danwel volledig geweigerd?
242151Is per programma een structuurdiagram gemaakt?
252557Is per batchjob aangegeven welke levenstekens er tijdens het draaien van de job verwacht kunnen worden?
262558Is per batchjob aangegeven welke returncodes er tijdens het draaien van de job verwacht kunnen worden?
272330Is rekening gehouden met de maximale grootte van arrays die mogelijk is in de programmeertaal?
282331Is rekening gehouden met het maximale aantal processen dat mogelijk is in de programmeertaal?
29262Is het gebruik van de systeemdatum binnen de applicaties vermeden?
30280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
31850Is van alle mogelijke foutsituaties beschreven hoe het programma verder moet handelen?
32918Is de gebruikte logica zo ongecompliceerd mogelijk van opzet?
33986Is in het rapport per proces aangegeven wat de situatie is voordat het proces wordt uitgevoerd?
34987Is in het rapport per proces aangegeven wat de situatie is nadat het proces uitgevoerd is?
35804Zijn de koppelingen tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
36805Zijn de diverse programma-modules in een hierarchische structuur ondergebracht?
37806Zijn de interfaces tussen de diverse programmamodules eenvoudig van opzet?
38301Is het programma modulair van opzet?
39267Zijn de bestandsbewaartermijnen volgens de standaard in de applicatie opgenomen?
40294Is in het programma de meest gunstige index gekozen om gegevens via de kortste weg te vinden?
41393Is bij numerieke rubrieken, indien van toepassing de controle op het controle cijfer (11 check) juist toegepast?
421866Is in een tijdkritische omgeving meer belang gehecht aan performance dan aan het testen van de consistentie?
431870Is het gebruik van gecorreleerde subqueries voorkomen?
441871Is de waarborging van de referentiele integriteit daar waar mogelijk door het dbms uitgevoerd?
451280Is de applicatie zo opgezet dat het zonder al te veel moeite mogelijk is om deze te herstarten na een storing?
46274Indien een fout op het scherm na een foutmelding hersteld is, wordt de schermcontrole dan opnieuw uitvoerd?
47310Bevat het programma geen control-flow fouten?
48313Is voorkomen dat het programma zichzelf (indirect) aanroept?
49694Is de opzet van de applicatie zodanig dat de verwerking van de gegevens onafhankelijk is van de verwerking van de schermen?
50913Wordt op de gebruikte datumrubrieken een standaard controle routine uitgevoerd?
51328Zijn rekenkundige routines zo gemaakt dat de rekentijd zo kort mogelijk is?
521370Is voorkomen dat voor mutatie ingelezen gegevens tussentijds door een andere gebruiker gewijzigd kunnen worden?
53785Is in het rapport aangegeven hoelang batchprocessen naar verwachting zullen duren?
54863Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van pariteitscontroles?
55865Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van standaard controle-routines die buiten de programmatuur gehouden worden?
56867Zijn er geprogrammeerde controles t.a.v. het gebruik van tapes opgenomen?
57868Zijn er geprogrammeerde controles t.a.v. het gebruik van disk opgenomen?
581019Wordt het mutatiebestand pas geschoond als alle mutaties verwerkt zijn?
59279Is voorkomen dat subroutines zichzelf aanroepen?
601820Is het programma zo geconstrueerd dat de gegevens op schijf zo min mogelijk benaderd worden?
61995Worden alle in de datadictionary opgenomen gegevens ook daadwerkelijk door functies van het systeem onderhouden of benaderd?
62535Is de keuze van bestandsbenadering de meest gunstige t.a.v. performance en response?
631278Is vermeden dat batch en online handelingen te gelijkertijd op dezelfde gegevensverzamelingen plaatsvinden?
641818Is de toegangspadanalyse die als basis voor de indexen dient in het rapport opgenomen?
65884Zijn situaties waarin deadlocks voor kunnen komen onderkend en d.m.v. de programmatuur ondervangen?
66885Is d.m.v. een lockingmechanisme voorkomen dat twee gebruikers tegelijkertijd hetzelfde gegeven kunnen muteren?
67800Is de toevallige samenhang tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
68801Is de logische samenhang tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
69802Is de functionele samenhang tussen de diverse programmamodules in het rapport beschreven?
70803Is de tijdsafhankelijke samenhang tussen de diverse programma-modules in het rapport beschreven?
71738Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de privacy eisen zoals die in de eerdere fasen gesteld zijn?
72739Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de integriteit van de gegevens?
73740Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de beveiligingseisen zoals die in de eerdere fasen aan autorisaties gesteld zijn?
74741Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met het opsporen van programmeer fouten?
75742Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de herstelmogelijkheden die in de toekomst nodig zijn voor gemaakte programmeerfouten?
76743Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de systeemstructuur zoals die in eerdere fasen gekozen is?
77745Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de gedefinieerde interfaces met andere (deel) systemen?
78746Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de technische eisen zoals die door de infrastructuur van de omgeving worden opgelegd?
79747Is in het programma-ontwerp rekening gehouden met de eigenschappen van de te verwerken gegevens?
801103Kunnen wijzigingen in het gebruik van randapparatuur plaatsvinden zonder aanpassingen in de programmatuur?
81931Is in het rapport aangegeven in hoeverre de programmatuur zelf de gevonden fouten kan herstellen?
822829Zijn de mogelijkheden die de ontwikkelomgeving te bieden heeft ten volle benut?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar