De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A410Ontwerp opslagstructuur

Nr.IDVraagFout                             Goed
1712Is de opslag-structuur van de database beschreven?
2706Zijn de nodige eisen t.a.v. de privacy van de gegevens in de database beschreven?
31376Zijn de in- en uitgaande gegevensstromen op het functionele schema in de datadictionary opgenomen?
4574Is bepaald of er bij de systeemaanpassing een wijziging van het datamodel moet plaatsvinden?
5680Worden in het beschreven deelsysteem alleen variabelen opgevoerd of gewijzigd die uitsluitend een functie binnen het deelsysteem hebben?
61455Blijkt uit het rapport hoeveel ruimte de bestanden in beslag zullen nemen?
71457Blijkt uit het rapport hoe groot de verwachte bestandsgroei zal zijn?
83158Kunnen gegevens die in meerdere systemen zijn opgeslagen tegelijkertijd geraadpleegd worden?
9725Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de raadpleegfuncties van het informatie systeem?
10726Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de mutatiefuncties van het informatie systeem?
11727Is bij het ontwerpen van het datamodel rekening gehouden met de reconstructie-eisen t.a.v. de database bij calamiteiten?
122864Is de naam van het bestand in het label opgenomen?
132865Is de sortering van het bestand in het label opgenomen?
142866Is de datum van de bestandscreatie in het label op genomen?
152867Is de datum waarop de tape vrijkomt in het label opgenomen?
162334Is door het gebruik van tussenbestanden het aantal benaderingen op de database tot een minimum beperkt?
17730Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling versleuteld moet worden opgeslagen t.b.v. privacy-aspecten?
18731Is van de gegevensverzameling bepaald of deze verzameling gecomprimeerd moet worden opgeslagen t.b.v. ruimte winst?
19280Zijn systeem parameters buiten de applicatie gehouden door ze in aparte gegevensverzamelingen op te nemen?
20713Zijn alle attributen uit de logische database structuur in de opslagstructuur van de gegevens opgenomen?
211757Is de methode waarop gegevens in de bestanden benadert worden voor het hele systeem eenduidig?
22728Is bepaald welke gegevenselementen in de gegevensverzameling als primaire toegangssleutel dienen?
23729Is bepaald welke gegevenselementen in de gegevensverzameling als alternatieve toegangssleutel dienen?
241383Voldoet de recordindeling van de gegevensverzameling aan de standaard die daar voor binnen de organisatie gebruikt wordt?
25981Is ieder voorkomen binnen een groep (entiteit) uniek geidentificeerd door de waarde van de sleutel?
26982Is het niet mogelijk om delen van een samengestelde sleutel weg te laten zonder de eigenschap van unieke identificatie teniet te doen?
271017Worden alle mutaties die op bestanden plaatsvinden ook naar een apart mutatiebestand geschreven, om zo herstel en herstart mogelijk te maken?
282336Is elk gegevenselement met een unieke naam in de datadictionary opgenomen?
29704Zijn de nodige toegangspaden voor het raadplegen van de gegevens in de database beschreven?
30705Zijn de nodige toegangspaden voor het muteren van de gegevens in de database beschreven?
31707Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van het DBMS?
32708Is in het database-ontwerp uitgegaan van de eigenschappen van de te gebruiken hardware?
33709Is in het bestand-ontwerp aangegeven of wordt uitgegaan van sequentiele, directe of geindexeerde bestandsbenadering?
34710Voldoet het datamodel aan de derde normaalvorm volgens de normalisatie technieken?
35883Zijn ingewikkelde vraagstellingen aan de database ook buiten de applicaties om te maken?
36980Is de sleutel van de verschillende gegevensverzamelingen zo klein mogelijk gekozen?
371371Is de naam van de gegevensverzameling voldoende verklarend voor de gegevens die deze verzameling bevat?
382130Wordt elk gedefinieerd gegevenselement door tenminste een functie benut?
392335Is d.m.v. een vergelijking tussen de datamodellen van het oude en nieuwe systeem gebleken dat alle noodzakelijke gegevenselementen zijn overgenomen?
40870Is in de vastgelegde gegevens opgenomen welk verwerkingsverslag van toepassing is?
41871Is in de vastgelegde gegevens opgenomen welke gebruiker de gegevens heeft vastgelegd?
42872Is in de vastgelegde gegevens opgenomen welke verwerkingsdatum van toepassing is?
43873Is in de vastgelegde gegevens opgenomen welk werkstation gebruikt is?
44874Is in de vastgelegde gegevens opgenomen welk programma gebruikt is?
45875Is in de vastgelegde gegevens opgenomen welke situatie voor de verwerking geldig was?
46876Is in de vastgelegde gegevens verwezen naar relationele deelverzamelingen?
471281Is het aantal indexen dat gedefinieerd is zo klein mogelijk?
481855Zijn historische en actuele gegevens t.b.v. de performance in gescheiden gegevensverzamelingen opgeslagen?
491863Komen er geen redundante attributen in het datamodel voor?
502339Is vastgelegd in welke deelsystemen het gegevenselement wordt gebruikt?
51721Is van elk gegevenselement de lengte in de datadictionary aangegeven?
52722Is van elk gegevenselement de karaktersoort in de datadictionary aangegeven?
53723Is van elk gegevenselement het gebruik van een teken in de datadictionary aangegeven?
54724Is van elk gegevenselement in de datadictionary aangegeven of er rekenkundige bewerkingen mee uitgevoerd moeten worden?
55886Is voorkomen dat te veel onnodige gegevens zijn opgenomen in het datamodel zodat er een verlamming van het informatiesysteem kan ontstaan?
561004Is per gegevenselement vastgesteld of het verplicht of optioneel is?
571005Is het meest uniek makende deel van de sleutel als eerste deel van de sleutel gedefinieerd?
58717Is de beveiliging van de gegevens in de database gewaarborgd.
59718Is de privacy van de gegevens in de database gewaarborgd.
60719Is de betrouwbaarheid van de gegevens in de database gewaarborgd.
613327Wordt het recht om een database buiten het informatiesysteem te raadplegen vanuit de informatieverstrekkende database geregeld?
62714Zijn de verschillen tussen de logische database structuur en de opslagstructuur van de gegevens vastgesteld?
63880Is de beschikbaarheid van de gegevens door het ontwerp gewaarborgd?
64703Is de toekomstige omvang van de gegevensverzameling bekend?
65716Is aan de gestelde eisen t.a.v. performance van het systeem d.m.v. het datamodel voldaan?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar