De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A40902Specificeer schermen en lijsten
Specificeer lijstindelingen

Nr.IDVraagFout                             Goed
11189Is aan het voorblad duidelijk te zien uit welke omgeving de lijst afkomstig is?
2648Zijn alle bij het deelsysteem horende lijstindelingen beschreven?
3701Is van elke lijst een gespecificeerde layout in het ontwerp opgenomen?
488Staan de gegevens in de kolomen van de lijst goed onder elkaar?
589Staan de gegevens in de kolomen van de lijst goed onder de daarvoor aanwezige kopregels?
6763Stemt de indeling van de lijst overeen met de binnen de organisatie geldende normen?
7769Stemt de indeling van overzichten die de organisatie verlaten overeen met de huisstijl van de organisatie?
81963Wordt een rustig beeld geschapen door de verschillende rubrieken zoveel mogelijk recht onder elkaar te plaatsen?
981Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladlengte?
1082Is bij alternatieve papier afmetingen rekening gehouden met de juiste bladbreedte?
11242Is de juiste omschrijving in de kopregels van het overzicht opgenomen?
12758Komt de logische identificatie van de uitvoer overeen met de doorvoor geldende normen?
131625Is de mate van detailering van de mutatieverslagen juist t.o.v. het aantal te verwerken mutaties?
141974Is elke gebruikte lijn in het ontwerp beslist noodzakelijk?
1573Is de bladteller voldoende groot gedefinieerd, zodat elk mogelijk blad van het overzicht een uniek nummer heeft?
1684Is het einde van het overzicht d.m.v. een aparte regel aangegeven?
1766Is de logische identificatie van het overzicht op het overzicht zelf aanwezig?
1868Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - wie het overzicht heeft opgestart?
1969Is duidelijk te zien - bijv. aan het voorblad - voor wie het overzicht bestemd is?
20697Zijn de gegevens ieder met de gewenste helderheid (dikte) weergegeven?
21698Zijn de weergegeven teksten op de juiste wijze al of niet onderstreept?
22699Zijn de getoonde teksten op de juiste wijze al of niet cursief weergegeven?
23941Is de uitvoer zo ontworpen dat alle relevante informatie in een oogopslag zichtbaar is?
24957Is de plaatsing van de rubrieken in overeenstemming met de attentiewaarde van die rubrieken?
251334Is een lijst van alle uitvoer die het systeem kan produceren aanwezig?
26504Is per lijst aangegeven op welke printer deze lijst afgedrukt moet worden?
2712Komen er geen taalfouten in de lijst voor?
28960Is de volgorde van gegevens zoals die op het overzicht gepresenteerd worden juist?
29961Wordt zonder extra handelingen niet meer dan 80% van de informatie getoond, zodat er geen overload aan informatie ontstaat?
30615Komen de gebruikte rubriekomschrijvingen overeen met de begrippen zoals die door de organisatie gehanteerd worden?
31828Zijn de rubrieken die bij elkaar horen ook daadwerkelijk bij elkaar geplaatst?
321994Zijn de foutmeldingen opvallend genoeg?
3320Zijn de foutmeldingen zoals die op de lijst komen begrijpelijk?
3421Zijn de foutmeldingen zoals die op de lijst komen inhoudelijk juist?
35879Zijn de afzonderlijke verwerkingsverslagen herkenbaar door een volgnummer?
36912Zijn de gebruikte datumrubrieken op de standaardwijze opgebouwd?
371755Is de relatie tussen de opstartschermen en de lijsten traceerbaar?
3890Kunnen de (totaal) rubrieken de maximaal te verwachten waarde bevatten?
39539Zijn alle opstart parameters op een juiste wijze op het afgedrukte overzicht weergegeven?
4074Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht is opgestart?
4175Is op het overzicht duidelijk te zien op welk tijdstip het overzicht heeft gedraaid?
4276Is op het voorblad van de lijst duidelijk te zien op welke datum het overzicht is afgedrukt?
43391Is bij de plaatsing van het teken bij numerieke gegevens niet afgeweken van de (project)standaard?
44392Is bij de opmaak van numerieke rubrieken niet afgeweken van de (project)standaard?
45439Is per lijst afgestemd op welk soort papier er afgedrukt moet worden?
461248Is in het rapport aangegeven uit hoeveel bladen de lijst naar verwachting zal bestaan?
47273Komt bij het afdrukken van een brief het adres goed voor het venster van de envelop?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar