De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A40804Specificeer procedures/formulieren
Ontwerp formulieren

Nr.IDVraagFout                             Goed
11943Is de informatieverstrekking waartoe het formulier dient noodzakelijk?
21924Is duidelijk wie het formulier verspreid?
31925Is duidelijk wie het formulier in voorraad heeft?
41944Is de procedure, waarin het formulier is opgenomen de meest geschikte?
5815Zijn alle bij het deelsysteem horende formulieren beschreven?
61947Heeft het formulier een korte, zelfverklarende naam?
71923Is duidelijk wie het formulier onderhoud?
81930Is de betekenis van de in te vullen gegevens eenduidig?
91931Zijn bij elkaar horende gegevens op het formulier bij elkaar op het formulier geplaatst?
101937Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met ruimte voor perforaties en stempels?
111938Is bij de indeling van het formulier ruimte gereserveerd voor het maken van aantekeningen?
121948Is alle voorgedrukte tekst op het formulier noodzakelijk?
131949Zijn alle in te vullen gegevens op het formulier noodzakelijk?
141950Zijn alle instructies die nodig zijn voordat het formulier ingevuld wordt aangegeven?
151951Zijn alle instructies die nodig zijn tijdens het invullen van het formulier afgedrukt?
161952Is op het formulier vermeld welke bijlagen er meegezonden moeten worden?
171953Is op het formulier vermeld op welke wijze het moet worden ingezonden?
181968Zijn de kolommen waarin getallen in gevuld moeten worden van positielijntjes voorzien?
191969Kan het formulier samen met een standaard vensterenvelop gebruikt worden?
201974Is elke gebruikte lijn in het ontwerp beslist noodzakelijk?
211929Heeft het formulier standaard afmetingen?
221958Is voor aankruisen gekozen in plaats voor doorhalen als op het formulier een keuze gemaakt moet worden?
231959Is het gebruik van beginhoofdletters bij de invulplaatsen op het formulier vermeden?
241960Beginnen de opschriften steeds in de linkerhoek van het vakje op de kolom?
251926Zijn te verzenden formulieren vooraf reeds zoveel mogelijk automatisch ingevuld?
261927Past het formulier goed in de verzend-envelop?
271928Past het formulier goed in de retour-envelop?
281906Is het formulier zo opgezet dat alle gegevens slechts een maal ingevuld hoeven worden?
291932Is duidelijk op het formulier vermeld wie de afzender is?
301933Is duidelijk op het formulier vermeld aan wie het formulier geadresseerd is?
311934Is duidelijk op het formulier vermeld wie het formulier moet ondertekenen?
321935Is duidelijk op het formulier vermeld welke geheim houding er t.a.v. de ingevulde gegevens geldt?
331936Is duidelijk op het formulier vermeld welke bewaartermijn er voor het formulier geldt?
341956Zijn de accountantsvoorschriften t.a.v. de doornummering van de formulieren opgevolgd?
35869Zijn de formulieren zo ontworpen dat invoerfouten worden vermeden?
361922Is duidelijk voor wie het formulier bestemd is?
37692Sluiten de indeling van het te verwerken formulier en het ontworpen scherm voldoende op elkaar aan?
382140Worden de ter verwerking aangeboden formulieren vooraf geteld?
391954Is bekend welke gegevens nog tijdens de procedures die het formulier ondergaat worden toegevoegd?
401945Is het formulier het meest geschikte medium om in de gebruikte procedure informatie over te dragen?
411946Kunnen bij de invoering van het nieuwe formulier andere formulieren vervallen?
421939Is er d.m.v. procedures voor gezorgd dat iedereen het juiste deel van het formulier krijgt?
431961Blijft het aantal lettersoorten op het formulier binnen de perken?
441962Kent het formulier een strakke, gave kantlijn?
451940Is er rekening mee gehouden dat de informatie op het formulier op meerdere plaatsen verschillende doeleinden kan hebben?
461917Is bij het ontwerp van het formulier rekening gehouden met de wijze waarop het formulier opgeborgen wordt?
471918Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met de regelafstand van de printers?
481919Is bij de indeling van het formulier rekening gehouden met de tabulatorafstand van de printers?
491966Is de kwaliteit van het papier aangepast aan de gebruiksintensiteit?
501967Is de juiste oplage voor het formulier vastgesteld in relatie met het gebruik?
511911Is het formulier voorzien van een versienummer?
521912Is er voldoende ruimte op het formulier voor het invullen van de gegevens?
531913Is er ruimte op het formulier voor ondertekening door de opdrachtgever?
541914Is er ruimte op het formulier voor ondertekening door de uitvoerder?
551915Is het aantal kopieen die van het formulier nodig zijn juist vastgesteld?
561916Is de kleur van de kopieen van het formulier juist vastgesteld?
571970Is de huisstijl van de organisatie bij het ontwerp gevolgd?
581971Is bij het ontwerp rekening gehouden met het mogelijk overzetten op microfilm?
591972Is bij het ontwerp rekening gehouden met het mogelijk overzetten op beeldplaat?
601908Is het formulier zo opgesteld dat de betekenis van de informatie op het formulier betrouwbaar is?
611920Is de toelichting op het gebruik van het formulier op de achterzijde van het formulier afgedrukt?
621921Is duidelijk welke gegevens verplicht op het formulier ingevuld moeten worden en welke niet?
631964Is er rekening gehouden met de omstandigheden waaronder het formulier ingevuld wordt?
641973Past het formulier in de daarvoor bestemde nabewerkingsmachines?
651907Is de organisatie rond het formulier zo opgezet dat het formulier zonder omwegen op de juiste plaats, bij juiste persoon terecht komt?
66693Is bij het ontwerpen van nieuwe formulieren uitgegaan van de ontwerp standaard die binnen de organisatie daarvoor geldt?
671909Is de indeling van het formulier duidelijk en overzichtelijk?
681910Is het formulier voorzien van een codenummer?
691941Wordt de informatie daar bewaard waar de gegevens het meest intensief gebruikt worden?
701955Is bekend wat met de restvoorraden van de vervallen formulieren moet gebeuren?
711957Is aan de wettelijke eisen t.a.v. handelsmerken op het formulier voldaan?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
ITpedia, Adviezen, Organisatie, Oplossingen: Het nut van formulieren
Adviezen, Organisatie, Oplossingen, Best practices: De Checklist als standaard formulier

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar