De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A407Valideer Functioneel-ontwerprapport

Nr.IDVraagFout                             Goed
1751Is de auteur van het rapport tijdens de validatie beschikbaar zodat, indien gewenst een toelichting gegeven kan worden?
2977Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden?
3992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
4667Zijn wijzigingen in de eerste opzet van de functie die invloed hebben op de informatie-analyse ook in de informatie-analyse verwerkt?
5656Zijn alle functies die in het ontwerp zijn opgenomen uit de informatie-analyse afkomstig?
6991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
7688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
8679Zijn de relaties die het deelsysteem heeft met andere deelsystemen niet gewijzigd t.o.v. de informatie-analyse?
9919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
102216Is bekend welk risico gelopen wordt indien een verkeerd bestand verwerkt wordt?
112129Is alle gewenste uitvoer samen te stellen uit de gedefinieerde gegevensverzamelingen of gedefinieerde invoer?
12789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
13246Sluiten de eindtotalen van mutatieverslagen en foutverslagen op elkaar aan?
14852Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen?
15853Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van bestaanbaarheidscontroles?
16854Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van redelijkheidscontroles?
17855Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van verbandscontroles?
18856Wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van controles op het ontbreken van gegevens?
19857Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van hashtotalen?
20859Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle op totaaltellingen per record?
21860Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle totalen per serie?
22861Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controle a.d.h.v. identificatie per PC / werkstation?
23862Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controles op berekeningsresultaten?
24864Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van controlecijfers?
25866Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van volgorde controles?
26928Wordt waar mogelijk en gewenst gebruik gemaakt van waarschijnlijkheidscontroles?
27989Zijn in het rapport beslissingstabellen opgenomen waarmee de verschillende condities voor en na de processen zijn aangegeven?
28996Zijn alle in het functie-model genoemde gegevens ook daadwerkelijk in de datadictionary opgenomen?
293639Worden integrale oplossingen pas ingevoerd als betrokken afdelingen op professioneel gelijkwaardig niveau werken?
30921Krijgt het management een duidelijke, actuele samenvatting van de bedrijfsgegevens gepresenteerd?
31923Krijgt het management snel inzicht in probleemsituaties doordat afwijkingen van de normale situatie opvallend zijn aangegeven?
32924Kunnen de oorzaken van de op de managementinformatie aangegeven afwijkingen snel achterhaald worden?
33938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
34939Is het systeem zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten door de gebruiker zo klein mogelijk is?
35940Is het systeem zo opgezet dat de intensiviteit van de gebruikersondersteuning zo laag mogelijk is?
36797Zijn de in het rapport beschreven functies afzonderlijk te programmeren?
37798Zijn de in het rapport beschreven functies afzonderlijk in productie te nemen?
38950Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker geprikkeld wordt om nieuwe onbekende toepassingen te bedenken?
39935Worden alle geconstateerde mutatiefouten vastgelegd naar soort t.b.v. foutenstatistieken?
401002Is vastgesteld of de gespecificeerde uitvoer niet ook als uitvoer van een ander deelsysteem gedefinieerd is?
411003Is vastgesteld dat de gespecificeerde uitvoer technisch te realiseren is?
421577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
43930Staat de zwaarte van de controle in verhouding met het gewicht, dat de geldigheid van de gegevens wordt toegekend?
44932Is er in het rapport voor gekozen om zoveel mogelijk activiteiten geautomatiseerd op te lossen?
451754Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk?
46651Is door alle betrokkenen voldoende tijd besteed aan de beoordeling van het rapport?
47827Zijn de verschillen tussen het nieuwe en het vorige rapport bekend en akkoord bevonden?
48888Verschaft het systeem voldoende detailinformatie?
493179Voldoet het ontwerp aan de richtlijnen die in de informatie-analyse gesteld waren?
50685Is vastgesteld dat de gebruiker het functioneelontwerp volledig begrepen heeft?
51749Is het ontwerp volledig t.a.v. de functionele eisen zoals die in de opdracht gesteld waren?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar