De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A405Ontwikkel mens/machine interfaces

Nr.IDVraagFout                             Goed
13139Is het tool waarmee prototyping wordt uitgevoerd zeer flexibel in gebruik?
23178Wordt prototyping gebruikt om te bepalen wat voor het systeem de meest ideale mens-machine-interface is?
33140Voldoet het prototype dat m.b.v. het prototypingtool gemaakt wordt aan de eisen die de organisatie in het algemeen aan informatiesystemen stelt?
43313Wordt van een experimenteel prototype gebruik gemaakt om de haalbaarheid van bepaalde aspecten van het informatiesysteem na te gaan?
53314Wordt het evolutionaire prototype toegepast om vroegtijdig feedback van de gebruikers te krijgen?
63315Wordt het operationele prototype toegepast om een bestaand informatiesysteem verder uit te breiden?
7625Bevat het rapport duidelijke beschrijvingen van de mens/machine interface?
83406Is de gebruikersinterface zoveel mogelijk losgekoppeld van de logica zodat beiden afzonderlijk zijn te vervangen?
993Is de applicatie op een normale wijze te verlaten?
10683Ligt de plaats waar de (fout)meldingen op het scherm moeten komen vast?
11964Kan de ervaren gebruiker binnen de helpfunctie kiezen voor een meer compact helpscherm dan de onervaren gebruiker?
12965Is de helpfunctie zo van opzet dat gebruikers zelf extra helpschermen aan het systeem kunnen toevoegen?
131282Is een standaard gedefinieerd voor de meldingen die aan de beheerder gezonden worden vanuit batches die lang draaien?
141012Is bij het gebruik van prototyping extra aandacht besteed aan het bekend maken van de gebruikers met de uiterlijke verschijningsvorm van het systeem?
153064Worden functietoetsen en iconen niet telkens met een andere betekenis gebruikt?
162567Is er in de opzet van het systeem rekening mee gehouden dat waarschuwingen in de documentie pas bij het voordoen van het probleem gelezen worden?
173398Wordt in het ontwerp van vensters gestreefd naar het zogenaamde desktop concept?
181348Krijgen de gebruikers, afhankelijk van hun definities direct het juiste keuze menu?
193399Kan de gebruiker het venster naar eigen smaak inrichten?
20136Is het mogelijk om vanuit de applicatie tijdelijk opdrachten aan het besturingssysteem te geven?
213400Wordt een standaard voor grafische gebruikersinterfaces binnen de organisatie gehanteerd?
223401Is er een undo-knop op het venster aanwezig om de laatste acties terug te kunnen draaien?
23684Komt de plaats waar de (fout)meldingen op het scherm komen overeen met de ontwerpstandaard van de organisatie?
24275Komt de omschrijving van een applicatie op het menu overeen met de omschrijving op het scherm van de applicatie?
25385Is het versie/release-nummer van het product altijd duidelijk zichtbaar, zodat bekend is welke versie beoordeeld wordt?
263322Wordt met het maken van prototypes gestopt zodra alle nodige informatie is verzameld?
279Zijn de autorisaties voor de applicatie aan de gebruikers toe te kennen?
28909Worden bij het wisselen van schermen de reeds bekende variabelen, van toepassing op het volgscherm meegenomen?
29910Wordt bij het wisselen van schermen, met de reeds bekende sleutel de gegevens voor het volgscherm ingelezen?
30951Zijn de schermen voor zowel ervaren als onervaren gebruikers geschikt te maken?
31952Kan de gebruiker zelf default waarden waarmee de schermen moeten opkomen opvoeren?
32953Kan de gebruiker zelf de default waarden waarmee de schermen opkomen wijzigen?
331093Is de diepgang van de helpschermen aan de identiteit van de gebruiker gekoppeld?
34905Wordt de uitvoer bij voorkeur grafisch in plaats van met tekst weergegeven?
35906Vindt de invoer bij voorkeur op de meest natuurlijke wijze plaats?
36954Is het aantal keuzemogelijkheden per menu beperkt tot acht?
37955Is er een logische opbouw in de keuzemogelijkheden op het scherm, zodat de gebruiker zijn keuze snel kan bepalen?
38956Kan de gebruiker zelf de taal waarmee hij met het systeem communiceerd wijzigen?
39962Kan de gebruiker zelf functies aan nog ongebruikte functietoetsen toekennen, zodat zijn werk door bv een macro vergemakkelijkt wordt?
40968Is voorkomen dat gebruikers voor een onverwachte situatie komen te staan a.g.v. een verkeerde (functie)toetskeuze of muisklik?
411287Is in het ontwerp rekening gehouden met mogelijk gebruik van andere afmetingen van het papier in de toekomst (b.v. pakbonnen)?
42139Is het gebruik van kleuren op het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
43140Is bij het gebruik van kleuren op het scherm met kleurenblindheid rekening gehouden?
44141Zijn de kleuren op het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
45760Is het gebruik van de functietoetsen, gekozen voor de verschillende functies volgens de binnen de organisatie geldende standaard?
46942Is het gebruik van geluid bij het scherm alleen daar toegepast waar het een functie heeft?
47943Zijn de geluiden van het scherm door de gebruiker naar eigen inzicht te wijzigen?
48966Is een aparte helpfunctie aanwezig die opgeroepen kan worden als er een foutmelding op het scherm komt?
49967Kan binnen de helpschermen naar verschillende inzichten gericht naar informatie gezocht worden?
503176Is de wijze waarop keuzes op het scherm gemaakt moeten worden op alle plaatsen van het systeem gelijk?
513177Is de wijze waarop helpschermen opgeroepen worden op alle plaatsen van het systeem gelijk?
523403Wordt gebruik gemaakt van een context gevoelige helpfunctie zodat alleen die helpvensters te zien zijn die op dat moment nodig zijn.
531993Zijn de aanwijzigen in het menu zelfverklarend?
541994Zijn de foutmeldingen opvallend genoeg?
551995Is bij foutmeldingen direct duidelijk waar de fout zit?
56877Is het uitdraaien van onhanteerbaar dikke lijsten zoveel mogelijk voorkomen?
571091Kan de naamgeving van de rubrieken op de schermen en lijsten d.m.v. wijziging in de datadictionary aangepast worden?
581092Kan de indeling van schermen en lijsten door de gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden?
593321Is men er zich van bewust dat na het prototype nog meer ontwikkelwerk volgt voor dat het testen kan plaatsvinden?
603405Kan de gebruiker via het scherm goed volgen wat er allemaal gebeurd nadat hij een knop geactiveerd heeft?
61774Liggen de "gevaarlijke" functietoets keuzes niet te dicht bij veel gebruikte functietoets keuzes?
62911Zijn de toetscombinaties, die voor het activeren van een functie nodig zijn ook voor ervaren gebruikers eenvoudig in te drukken?
631095Kan binnen het systeem gezocht worden naar de meest gevraagde zoekargumenten?
641096Is binnen het systeem gebruik gemaakt van vensters waarop gekozen kan worden uit een reeks van mogelijkheden na een zoekopdracht?
65138Bevatten de foutmeldingen alleen voor de gebruiker interessante informatie?
66147Is het helpscherm altijd aanwezig op het moment dat dit gewenst is?
67235Zijn systeem- en foutmeldingen altijd in dezelfde taal gemeld als de taal gebruikt in het systeem?
68394Blijven gegevens die verborgen moeten blijven, zoals het password voor de gebruikers onzichtbaar?
69770Zijn de foutmeldingen alle voorzien van een uniek nummer zodat ze herkenbaar zijn?
70103Worden foutmeldingen op goede wijze weergegeven?
71736Is de schermafhandeling zo gekozen dat het maken van fouten door de gebruiker vermeden wordt?
72245Als er geen fouten tijdens het mutatieproces zijn gesignaleerd, wordt dan gemeld dat het proces goed verlopen is?
73907Vinden dialogen met het systeem op de meest natuurlijke wijze plaats?
74765Is het ongeautoriseerd gebruik van de applicatie voldoende afgeschermd door b.v. passwords?
75926Worden de foutmeldingen zoveel mogelijk te gelijkertijd gegeven in plaats van een voor een?
76927Is duidelijk onderscheid gemaakt tussen waarschuwingen en foutmeldingen?
77829Zijn bij het ontwerp van de interfaces het gebruik van menselijke tussenschakels zoveel mogelijk vermeden?
78958Wordt er gewaarschuwd als bij beeindiging van het programma de gegevens nog niet zijn opgeslagen?
79808Is het gebruik van prototyping gespecificeerd?
80949Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker zonder te zoeken de door hem gewenste informatie kan vinden?
81782Is het ontworpen systeem voldoende interactief opgezet, zodat nodeloos batchwerk is voorkomen?
82974Is in het ontwerp aangegeven in hoeverre voor de totstandkoming van het ontwerp gebruik gemaakt is van prototyping?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Methoden, Technieken, Analyses: 10 tips om usability te borgen in agile projecten

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar