De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A403Detailleer functiestructuur

Nr.IDVraagFout                             Goed
1623Bevat het rapport een duidelijke beschrijving van de functiestructuur van het informatiesysteem?
2640Zijn alle door het deelsysteem te ondersteunen functies beschreven?
3641Is alle door het deelsysteem aan te maken uitvoer naar andere media beschreven?
4642Is alle door het deelsysteem te verwerken invoer van andere media beschreven?
53412Is bij de structurering van functies rekening gehouden met de functionele samenhang?
63413Is bij de structurering van functies rekening gehouden met de volgorde van verwerkingen?
73414Is bij de structurering van functies rekening gehouden met de logische samenhang van de communicatie?
8759Zijn de verschillende functies, door een persoon uit te voeren aan elkaar te koppelen?
9682Is een uitgewerkt schema van het functiemodel in het rapport opgenomen?
10677Zijn alle functies binnen het deelsysteem volledig beschreven, zodat er geen onduidelijkheden meer zijn?
11678Zijn de binnen het deelsysteem beschreven functies niet in tegenspraak met elkaar?
12676Zijn afzonderlijke taken van de gebruiker als gescheiden functies in het informatiesysteem opgenomen?
13820Bevat het rapport een inventarisatie van het aantal transacties per dag dat het systeem moet kunnen verwerken?
14821Bevat het rapport een inventarisatie van het aantal raadplegingen per dag dat het systeem moet kunnen verwerken?
15824Bevat het rapport een inventarisatie van de informatie en bijzondere rapportages die het systeem adhoc moet kunnen opleveren?
16985Bevat het rapport een lijst van gebeurtenissen die het informatiesysteem moet ondersteunen?
173415Is bij de structurering van functies rekening gehouden met de samenhang op basis van het tijdstip van verwerking?
183416Is bij de structurering van functies rekening gehouden met de samenhang op basis van soort gelijkheid?
192861Is een steekproef controlemogelijkheid in het systeem opgenomen?
202863Zijn zogenaamde "auditpackages" in het systeem gedefinieerd om de controle te vereenvoudigen?
21687Is voor elke in het rapport beschreven functie ook gemotiveerd waarom de functie in het systeem wordt opgenomen?
22779Is te controleren wie welke transactie wanneer heeft ingevoerd?
23825Is er binnen het systeem naar gestreefd om transacties zoveel mogelijk in een keer te kunnen verwerken?
24839Volgt er bij mutatieverwerkingen automatisch een verwerkingsverslag waarop de juistheid van de verwerking gecontroleerd kan worden?
25993Zijn alle gegevensstromen tussen de verschillende functies gespecificeerd?
26994Is van alle functies beschreven welke invoer, uitvoer en transformaties van gegevens er plaatsvinden?
271844Zijn ingevoerde transacties altijd te herleiden naar de persoon die ze heeft ingevoerd?
28789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
29830Is in het systeem een audit-trail opgezet zodat de mutatieverwerking door het gehele systeem gevolgd kan worden?
30837Zijn maatregelen getroffen om de ouderdom van nog niet verwerkte mutaties te signaleren zodat de voortgang van de verwerking wordt bewaakt?
31838Kunnen eenmaal in het systeem vastgelegde gegevens later weer geraadpleegd worden?
32841Vindt er controle plaats op volledigheid van de invoer?
33842Vindt er controle plaats op juistheid van de invoer?
34843Vindt er controle plaats op juistheid van de gegevensverwerking?
35844Vindt er controle plaats op volledigheid van de gegevensverwerking?
36845Vindt er controle plaats op het volledig blijven van de gegevensverzameling?
37846Vindt er controle plaats op het juist blijven van de gegevensverzameling?
38847Wordt de gegevensverwerking niet onnodig vertraagd door overbodige controles?
39848Vindt controle plaats door resultaten die op verschillende wijzen verkregen zijn met elkaar te vergelijken?
40849Vindt invoercontrole plaats door het opslaan van redundante gegevens?
41878Is de verwerking zo opgezet dat ingevoerde gegevens direct opvraagbaar zijn?
42896Zijn in de geautomatiseerde procedures geautomatiseerde deadlines ingebouwd zodat bij een stagnatie in de verwerking signalen worden gegeven?
43908Wordt bij codes gebruik gemaakt van herkenbare codes, zodat niet eerst andere documenten geraadpleegd hoeven worden voor een vertaling?
44917Zijn in de geautomatiseerde procedures "reminders" ingebouwd, zodat de procedures verplicht geheel worden afgewerkt?
45937Zijn vervallen of vervangen functies van het informatie-systeem uit het systeem verwijderd?
461372Bevatten de gegevensstromen die input voor een proces zijn alleen gegevens die dat proces nodig heeft?
471373Heeft elk proces in het schema een naam waaruit op te maken is wat de functie van het proces is?
481374Heeft elk proces in het schema een nummer waarnaar verwezen kan worden?
491375Sluiten de in- en uitgaande gegevensstromen op het schema aan op de gegevensstromen van het bovenliggende schema?
501376Zijn de in- en uitgaande gegevensstromen op het functionele schema in de datadictionary opgenomen?
511377Zijn de namen van de in- en uitgaande gegevensstromen op schema uniek?
521816Is de functiestructuur voldoende gedetailleerd naar subfuncties om als grondslag voor het programma-ontwerp te dienen?
531862Komen er geen overlappende elementaire processen in het systeem voor?
542812Worden inkomende documenten herkenbaar aan hun identificatie vastgelegd in het informatiesysteem?
552813Worden uitgaande documenten herkenbaar aan hun indentificatie vastgelegd in het informatiesysteem?
563417Is bij de structurering van functies rekening gehouden met de toevallige samenhang?
57903Is het doel van de uitvoer van het systeem in het rapport beschreven?
581094Is het mogelijk om verwerkingen opnieuw te doen of te verbeteren voor ze definitief vastgelegd worden?
59851Vindt er een automatische controle plaats op de voortgang van de gegevensverwerking?
603418Zijn inhoudelijke relaties tussen deelsystemen vermeden?
613419Zijn externe relaties tussen deelsystemen vermeden?
62933Worden bij een foutcorrigerend systeem zowel de gecorrigeerde als de nog te corrigeren fouten apart op een verslag afgedrukt?
631088Kan binnen de applicatie een sluitend geheel van de controle-totalen worden gemaakt?
641100Vinden de controles op de juistheid van de invoer, bij toepassingen waarbij in hoog tempo gegevens ingevoerd moeten worden achteraf plaats?
653420Zijn besturingsrelaties tussen deelsystemen zoveel mogelijk vermeden?
662840Vindt er controle plaats op volledigheid door het nummeren van transacties?
672841Vindt er controle plaats op autorisatie van de gebruiker die de transactie doorvoerd?
683421Zijn gemeenschappelijke relaties tussen deelsystemen veilig gesteld door organisatorische maatregelen?
69244Worden alle ingevoerde mutaties op de daarvoor bestemde mutatielijst afgedrukt?
702150Is voorkomen dat in de "proforma"stand van het systeem echte documenten aangemaakt kunnen worden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar