De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Ontwerp
Nr. A401Uitgangspunten/plan van aanpak ontwerp

Nr.IDVraagFout                             Goed
12025Zijn voor de start van deze projectfase alle materiedeskundigen op de hoogte gebracht van de te hanteren methoden en technieken?
22094Is voor het vervaardigen van het rapport afgesproken welke resultaten er bereikt moeten worden?
3639Heeft het ontwerp uitsluitend betrekking op een deelproject?
4690Is in samenspraak met het management een lijst gemaakt van personen die het rapport moeten beoordelen?
5691Beschikken de personen die het rapport moeten beoordelen over voldoende tijd om dit goed te kunnen doen?
6768Heeft de gebruiker voldoende deskundigheid om het ontwerp op te baseren?
7784Is voorzien in een goede overlegvorm tussen het management van de opdrachtgever en de ontwikkelaars?
81400Geeft het management voldoende tijd om zorgvuldig te kunnen plannen?
93556Is de toepassing van functiepuntanalyse voor het maken van een gedetailleerde begroting overwogen?
10975Is in de inleiding van het rapport aangegeven welke achtergronden en uitgangspunten er voor dit rapport gelden?
111424Bevat de planning een deelplan voor training, voorlichting en instructie m.b.t. het project?
121676Is de projectorganisatie van het project in het rapport beschreven?
131905Bevat het rapport een nauwkeurige, beknopte inleiding waarin het doel van het systeem en het rapport nader toegelicht wordt?
14992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
152099Is niet te veel tijd verstreken tussen de start en de beeindiging van de vorige fase?
162101Gelden alle uitgangspunten uit de vorige fase nog?
172102Is een combinatie van de informatie-analyse en het ontwerp vermeden?
18754Bevat de lijst openstaande wensen en problemen geen punten meer die in het te beoordelen rapport opgelost moeten worden?
191879Is vastgelegd welke onderwerpen in het rapport opgenomen moeten worden?
201880Is vastgelegd hoe de presentatie van het rapport zal plaatsvinden?
211881Bevat het rapport een planning van uit te voeren interviews?
221873Is in het rapport aangegeven in welke mate prototyping toegepast zal worden?
232725Is er bij de uitvoerenden voldoende motivatie om de geplande producten op tijd op te leveren?
242727Is er een extra budget vrijgemaakt voor het aantrekken van nieuw personeel?
25666Is bekend welke invloed de realisatie van dit deelsysteem heeft op de planning van andere deelsystemen?
261682Vindt de ontwikkeling van het gehele systeem op een zo beperkt mogelijk aantal locaties plaats?
272103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
281420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
291430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
302807Maakt het plan van aanpak duidelijk welke producten er in deze fase opgeleverd moeten worden.
31668Zijn de taken die uit het rapport voortkomen aan medewerkers toegewezen?
32669Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de bekwaamheden van deze medewerkers?
33670Is bij het toewijzen van taken aan medewerkers rekening gehouden met de beschikbaarheid van deze medewerkers?
34671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
35672Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor besprekingen?
36673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
371495Zijn de kwaliteiten van de verschillende ontwerpers bekend?
382778Is de leiding duidelijk gemaakt hoeveel tijd de gebruikersorganisatie aan het project moet besteden?
39627Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
40816Bevat het rapport een inventarisatie van alle methoden die voor de realisatie van de fase gebruikt worden?
412424Is er bekend wie de gebruikersdocumentatie samensteld?
422425Is er een eindredacteur voor de gebruikersdocumentatie aangesteld?
432895Is het ontwikkelteam voorzien van de nodige hulpmiddelen en faciliteiten?
44657Bevat het rapport een plan van aanpak t.a.v. de totstandkoming van het (deel)systeem?
452494Is de applicatiebeheerder betrokken bij het samenstellen van de gebruikersdocumentatie?
463132Worden tijdens het project meerdere controletechnieken toegepast zodat al voor de acceptatietest inzicht is in de kwaliteit van het product?
47662Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings methoden gebruikt worden?
48663Is in het plan van aanpak beschreven welke automatiserings technieken gebruikt worden?
49664Sluiten de gebruikte methoden en technieken aan bij de andere onderdelen van het project?
501800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
511007Is, indien de organisatie nog geen ervaring met geautomatiseerde systemen heeft het gebruik van prototyping overwogen?
521008Is, indien de administratieve organisatie nog niet geheel uitgewerkt is het gebruik van prototyping toepasbaar?
532299Ligt in het rapport vast hoe stabiel de in het rapport beschreven uitgangspunten zijn?
543171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
553135Worden in de huidige fase reeds medewerkers ingezet van de meest waarschijnlijke opdrachtnemer van de volgende fase?
562789Wordt de overdracht van producten van de ene fase naar de andere fase niet alleen schriftelijk gedaan, maar ook mondeling toegelicht?
572081Zijn de toe te passen ontwerptechnieken in het rapport aangegeven?
581410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
592927Is het aantal automatiseerders dankzij de toepassing van nieuwe technieken zo klein mogelijk?
602935Is bekend op welke momenten in het project er een review moet plaatsvinden?
611468Is de gebruikersorganisatie in staat de benodigde gegevens voor de bouw van het systeem op tijd te leveren?
621562Zijn de mijlpalen in de opdracht zo uitgezet dat het management het project tijdig kan bijsturen?
632745Worden de goedgekeurde projectproducten centraal geregistreerd?
641872Is de bezetting binnen de organisatie voldoende om de gestelde taken uit te kunnen voeren?
65654Is het ontwerp gebaseerd op een voltooide informatie-analyse?
662761Worden de vaardigheden die de teamleden aandragen voldoende benut?
671431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
681567Zijn binnen de organisatie de bevoegdheden aan de uit te voeren taken gekoppeld?
692837Zijn bij alle fases van het project zoveel mogelijk dezelfde personen betrokken?
701434Zijn de hoofdzaken van de bijzaken in de planning gescheiden?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar