De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30901Rapporteer over Informatie analyse
Vaststellen inhoud Informatie Analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
1835Is het rapport dusdanig van opzet dat fouten snel te lokaliseren zijn?
2811Is de status van het rapport op formele wijze vastgelegd?
3977Zijn er duidelijke criteria op basis waarvan het rapport beoordeeld kan worden?
41848Bevat het rapport een beschrijving van de aanpak die gekozen is om het rapport te realiseren?
5991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
61658Zijn de criteria waarom aan deelsystemen prioriteit in ontwikkeling is gegeven beschreven?
7622Bevat het rapport een overzichtelijke inhoudsopgave?
8627Bevat het rapport duidelijke verwijzingen naar de ontwerpstandaards die op het informatiesysteem van toepassing zijn?
9688Is het rapport volgens de daarvoor geldende standaard opgebouwd?
10771Is het rapport zo opgezet dat later op eenvoudige wijze aanvullende wensen toegevoegd kunnen worden?
112062Bevat het rapport een literatuurvermelding zodat de materie nader bestudeerd kan worden?
12919Is gebruik gemaakt van binnen de organisatie beproefde en betrouwbare ontwerptechnieken?
131800Bevat het rapport een overzicht van de bronnen die als uitgangspunt dienden?
142679Is de verklarende tekst zo dicht mogelijk bij het schema geplaatst?
15971Is een opgave van de verspreiding van het rapport in het rapport zelf aangegeven?
161798Bevat het rapport een overzicht van personen van wie een interview is afgenomen?
171758Zijn de gehanteerde technieken beschreven?
181986Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase duidelijk?
192664Zijn alle bijlagen waarnaar in de documentatie verwezen wordt aanwezig?
202665Zijn alle bijlagen voorzien van een nummer, zodat ze herkenbaar worden?
212666Zijn alle bijlagen voorzien van een goede titel, zodat ze herkenbaar worden?
222318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
23689Is het rapport als geheel leesbaar?
24812Is de structuur van de gebruikte diagrammen in het rapport voor alle betrokkenen duidelijk?
25899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
26795Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren?
27796Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project?
28634Is er sprake van een formele vastlegging van afspraken aangaande het informatiesysteem in het rapport?
29749Is het ontwerp volledig t.a.v. de functionele eisen zoals die in de opdracht gesteld waren?
301899Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld?
311889Is het rapport voldoende begrijpelijk voor de gebruikers?
321900Bevat het rapport geen emotionele opmerkingen?
331901Bevat het rapport geen verwijzingen naar personen waar naar functies verwezen kan worden?
341902Is het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk vermeden?
35753Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden in de volgende fase op te baseren?
36897Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden aan een andere functionaris over te dragen?
37791Is het rapport als geheel begrijpelijk?
38793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
39887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
401702Is in het rapport aangegeven hoe aan de oorspronkelijke opdracht is voldaan?
411703Is in het rapport aangegeven wanneer van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
421704Is in het rapport aangegeven waarom van de oorspronkelijke opdracht is afgeweken?
43686Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden?
441580Zijn voldoende ruimte en middelen beschikbaar om het systeem op basis van het rapport te bouwen?
452347Is alle informatie aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project?
462348Is de informatie tijdig aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project?
471712Blijkt uit het rapport dat het zinvol is om de ontwikkeling van een nieuw systeem te starten?
482070Zijn er nog beperkende omstandigheden die niet in het rapport zijn beschreven?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Succesfactoren in een Business Case

Een Business Case moet inzicht geven over de haalbaarheid van een project. Dit kan winstgevendheid zijn, realisatie binnen de begroting of een andere doelstelling. Het gaat er om dat de haalbaarheid aantoonbaar kan worden vastgesteld. Het opstellen van Kritische Succesfactoren kan daar in belangrijke mate bij helpen.  De kritische succesfactoren die ten grondslag liggen van je… lees verder »

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

RAID (Redundant Array of Independent Disks, oorspronkelijk Redundant Array Inexpensive Disks) is een manier van het opslaan van dezelfde gegevens op verschillende plaatsen op meerdere harde schijven. Op deze manier worden de gegevens beschermt tegen de gevolgen van een crash van een harddisk. Niet alle RAID-niveaus bieden echter redundante opslag van gegevens. Dit is deel… lees verder »

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Sidebar