De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30801Totaalplan, kosten/baten analyse Informatie Analyse
Totaalplan Informatie analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
11412Is in de projectplanning een tijdplanning opgenomen?
21421Is de planning opgedeeld in meerdere deelplannen?
31422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
41425Bevat de planning een deelplan voor het testen van het systeem?
5546Is binnen het project een duidelijke keuze gemaakt t.a.v. de te gebruiken testmethoden en technieken?
6659Is in het ontwerp een plan voor de acceptatietest opgenomen?
71710Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de realisatie tijd kunnen beïnvloeden?
82103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
9614Sluit de geplande invoering van de producten aan op de planning van de eventuele invoering van producten door het computercentrum?
101429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
111430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
121431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
132074Is in de planning rekening gehouden met de levertijden van de hardware?
142075Is in de planning rekening gehouden met de installatietijden van de hardware?
15660Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen?
16673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
171396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
181397Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren?
191401Is de productiviteit van de ontwikkelgroep juist ingeschat?
201506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
212119Zijn de prioriteiten van de deelsystemen zodanig dat een goede spreiding van werkzaamheden over het personeel ontstaat?
222806Bevat het rapport een acceptatieplan waarin staat welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden zodat de gebruiker het systeem accepteerd?
23671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
241010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
251428Bevat de planning een deelplan voor het samenstellen van de systeemdocumentatie?
263171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
271432Zijn de verschillende deelaspecten met een juiste prioriteit in de planning opgenomen?
281410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
291439Zijn de uit te voeren taken in de juiste volgorde in de planning geplaatst?
301494Is in het rapport vastgelegd welke ontwerpers de gedefinieerde deelsystemen nader uitwerken?
311617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
321441Is de productiviteit van de medewerkers juist in de planning verwerkt?
331437Zijn eerst prototypes van planningen gemaakt om de geschiktste planning te kunnen bepalen?
341444Is binnen de planning de aanwezige capaciteit weergegeven?
351445Is binnen de planning de overschreiding van de aanwezige capaciteit weergegeven?
361414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
371415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
381416Is de planning van het project aangepast aan het tempo van de automatisering van de organisatie?
391417Is de planning van het project aangepast aan het tempo dat de gebruiker aan kan?
401450Is in de planning rekening gehouden met de gemiddelde storingstijd van het systeem?
411795Is in het rapport beschreven welke delen van het systeem met welke middelen worden gerealiseerd?
421436Kunnen vroegtijdig dreigende afwijkingen op de planning gesignaleerd worden?
432121Kunnen de deelsystemen afzonderlijk van elkaar ontwikkeld worden?
441420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
451433Is de planning zo opgesteld dat alle betrokkenen van deze planning als uitgangspunt kunnen nemen?
461434Zijn de hoofdzaken van de bijzaken in de planning gescheiden?
471435Is de planning zo ingedeeld dat verschillende doelen tegelijkertijd gediend worden?
481442Is de planning niet over-optimistisch opgezet, zodat bijstelling later niet noodzakelijk is?
491418Past de planning van het project binnen het budget?
501419Is de planning van het project met alle betrokkenen besproken?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen

Ketenbeheertools langs de meetlat

Ketenbeheer is een complexe activiteit, waarbij elke organisatie haar eigen doelstellingen, eisenpakket en business case heeft. Het is dan ook niet eenvoudig de juiste tool voor ketenbeheer te selecteren. Bart de Best heeft een checklist opgesteld voor de verschillende functies van deze methodiek, waarbinnen hij vier tools voor ketenbeheer positioneert. Hij komt tot de conclusie… lees verder »

10 tips voor de juiste KPI

KPI staat voor Key Performance Indicator. Het is een indicator waarmee je de prestaties van de dienstverlening kunt uitdrukken. In de IT worden ze vaak gebruikt om vast te stellen of alle afspraken uit de SLA wel worden nagekomen. De prestaties moeten eerst gemeten worden om te kunnen rapporteren. Waar moet je rekening mee houden?… lees verder »

Organisatiegerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de Organisatiegerichte KPI´s weergegeven Deze Organisatie KPI´s meten over het algemeen of een bepaald proces binnen de organisatie verloopt zoals het zou moeten lopen. Zowel de… lees verder »

Aanzet voor ICT administratie

Kostenloze download van formulieren. ITpedia stelt een aantal formulieren ter beschikking waarmee een eerste opzet van een ICT administratie kan worden gemaakt. Tijdens de nieuwbouw van een informatiesysteem kan de ICT administratie er bij inschieten. Het is voor het latere beheer van groot belang dat de applicatie goed gedocumenteerd is. Dankzij een goede opzet is het… lees verder »

Medewerkergerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Goede en gemotiveerde medewerkers zorgen over het algemeen voor betere prestaties. Voor deze aspecten zijn een aantal KPI´s verzameld. In dit artikel staan de Medewerkergerichte KPI´s weergegeven: Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid… lees verder »

Wat is het verschil tussen een SAN en een NAS en wat heb je nodig?

SAN Versus NAS: Wat is het verschil? Laten we eerst definiëren wat het zijn. SAN (Storage Area Networks) en NAS (Network Attached Storage) zijn allebei oplossingen voor netwerkopslag, en lijken op het eerste gezicht vergelijkbaar. In veel gevallen zijn zo ook bruikbaar in vergelijkbare omgevingen. Beide gebruiken gewoonlijk RAID en bieden beide een aantal beheer-… lees verder »

De synergie van integraal ketenbeheer

In eerdere afleveringen van het vierluik over ketenbeheer kwamen beheerprocessen aan de orde. Martin Carbo behandelt in dit laatste artikel de bedrijfsprocessen, door het doormeten van deze processen bij KPN te belichten. Hierbij legt hij een relatie met de beheerprocessen, waarmee ketenbeheer pas echt ‘integraal ketenbeheer’  wordt. De voordelen blijken talrijk te zijn. Vierluik integraal… lees verder »

Ketenbeheer – principes, do’s en don’ts

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Met de integratie van informatiesystemen tot ketens neemt deze problematiek nog verder toe. In het vorige artikel gaf Bart de Best invulling aan de ICT-aspecten van ketenbeheer. In dit artikel beschrijft hij… lees verder »

Anti Fraude Strategie in een IT organisatie

Het plegen van fraude om zichzelf te verrijken is iets van alle eeuwen. Ook in omgevingen waar veel IT wordt gebruikt komt fraude voor. Ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de fraude gevoeligheid van systemen terwijl IT auditors met een fraude bril op de complete IT opzet doorlichten. Er is veel aangelegen om fraude te… lees verder »

Meetbare prestaties in de keten

De prestatie-indicator die bij veel bedrijven op nummer één staat, is beschikbaarheid. Het meetbaar maken van deze PI wordt vaak als lastig ervaren. Weinig SLA’s geven dan ook een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de geleverde service. Daar waar wel afspraken zijn, komen de rapportages van ICT vaak niet overeen met de perceptie van… lees verder »

Klantgerichte KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. In dit artikel staan de klantgerichte KPI´s weergegeven. Het is belangrijk dat de klanten tevreden zijn over de dienstverlening. De dienstverleningen staan beschreven in de Service Catalogus. Bij dienstverleningen… lees verder »

Bedrijfsprocessen in de schijnwerpers

Integraal ketenbeheer biedt handvat voor besturing Ketenbeheer (beheer van bedrijfsprocessen en informatiesystemen) is continu onderhevig aan interne en externe invloeden, die het proces kunnen verstoren. Als gevolg hiervan weet het management niet meer waarop het moet sturen. De sleutel tot succes ligt dan in het woord integraal. Als eerste artikel uit een vierluik behandelt deze… lees verder »

SISp 4.6 Activiteiten en bemensing Proeftuin softwarepakket

Selectie van standaard software

De proeftuinfase kent de meeste activiteiten van alle SISp fases. Het is een intensieve fase die ook veel oplevert. SISp 4 kent de volgende activiteiten Bepalen scenario Contract Infrastructuur Omgeving Testen Communicatieplan Communicatie uitvoering Evaluatie en beslissing Licentie- en onderhoudscontracten 1. Bepalen scenario Deze activiteit richt zich op het bepalen van het juiste scenario voor de proeftuin…. lees verder »

Financiële KPI´s voor een IT organisatie

Op de Balanced Scorecard staan 4 perspectieven vermeld waarvoor KPI’s kunnen worden vastgesteld. Dit zijn Financiële KPI’s, Klantgerichte KPI’s, Medewerker gerichte KPI’s en Organisatie gerichte KPI’s. Dit artikel gaat dieper in op de financiële KPI´s. Hier wordt mee begonnen omdat dit voor een organisatie uiteindelijk het belangrijkst is. De prestaties uit de andere drie perspectieven… lees verder »

Geef handen en voeten aan performancemanagement

In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden de componenten van een meetinstrument beschreven en wordt vastgesteld hoe op basis hiervan meetgegevens verkregen kunnen worden en welke gegevens de essentie vormen. Het artikel wordt afgesloten met het bespreken van de inrichting… lees verder »

Sidebar