De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A308Totaalplan, kosten/baten analyse Informatie Analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
1285Is er een acceptatie-test-fase ingepland?
2119Zijn binnen het testplan de testactiviteiten in de tijd uitgezet?
3132Is vastgesteld op welke momenten in de tijd er aan het (deel)systeem getest moet worden?
4178Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van complexiteit van de te testen applicaties bepaald?
5179Is voordat het testplan wordt gemaakt de mate van ongestructureerdheid van de te testen applicaties bepaald?
6282Zijn de testactiviteiten reeds in een vroeg stadium van het project ingepland?
71412Is in de projectplanning een tijdplanning opgenomen?
81421Is de planning opgedeeld in meerdere deelplannen?
91422Blijft de oorspronkelijke planning zichtbaar, zodat uitloop geconstateerd kan worden?
102093Bevat het rapport een uitgewerkte kosten/baten- analyse?
11201Bevat het testplan een aparte paragraaf t.a.v. het testen van de hardwarebelasting?
12276Is er een testprocedure binnen het testplan voor de producten van de systeemprogrammeurs?
131425Bevat de planning een deelplan voor het testen van het systeem?
142550Is de beoordeling van de documentatie een integraal onderdeel van de acceptatietest?
15546Is binnen het project een duidelijke keuze gemaakt t.a.v. de te gebruiken testmethoden en technieken?
16388Is bepaald of een aparte opleiding van het testteam nodig is t.a.v. de testhulpmiddelen?
17659Is in het ontwerp een plan voor de acceptatietest opgenomen?
181710Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de realisatie tijd kunnen beïnvloeden?
191711Bevat het rapport een opsomming van alle externe factoren die de kosten kunnen beinvloeden?
202103Is tijd ingepland voor het bestuderen van rapporten uit eerdere fases?
21350Geeft het testplan aan welke testobjecten de meeste testinspanning zullen vergen?
22351Geeft het testplan aan dat de test met de zwaarste testobjecten als eerste moet beginnen?
23614Sluit de geplande invoering van de producten aan op de planning van de eventuele invoering van producten door het computercentrum?
241429Is in de planning rekening gehouden met het verlof van de medewerkers?
251430Is in de planning rekening gehouden met de tijd die voor administratieve handelingen nodig is?
261431Is tussen het maken van de planning en de uitvoering daarvan enige speling aanwezig?
272074Is in de planning rekening gehouden met de levertijden van de hardware?
282075Is in de planning rekening gehouden met de installatietijden van de hardware?
29287Is het testbudget voldoende om alle geplande testactiviteiten uit te voeren?
30660Is in het ontwerp een plan voor de realisatie van elk (deel)systeem opgenomen?
31673Is in de planning rekening gehouden met de tijd die nodig is voor opleidingen?
321396Is de complexiteit van het systeem bij het maken van de planning juist ingeschat?
331397Worden er niet te veel mensen ingezet om het systeem te realiseren?
341401Is de productiviteit van de ontwikkelgroep juist ingeschat?
351499Bevat de ontwikkelomgeving voldoende hulpmiddelen om de planning te halen?
361506Is het voor het management mogelijk om het kritische pad binnen de planning te bepalen?
372119Zijn de prioriteiten van de deelsystemen zodanig dat een goede spreiding van werkzaamheden over het personeel ontstaat?
382806Bevat het rapport een acceptatieplan waarin staat welke activiteiten er uitgevoerd moeten worden zodat de gebruiker het systeem accepteerd?
39149Ondergaan alle applicaties tenminste een programmatest, een systeemtest en een acceptatietest?
40671Zijn alle, volgens het rapport benodigde bekwaamheden bij medewerkers binnen de organisatie aanwezig?
411010Worden alle, volgens de planning gestelde taken door de verantwoordelijke uitvoerenden reeël haalbaar geacht?
42133Is vastgesteld welke onderdelen er van het (deel-) systeem getest moeten worden?
43972Is in het rapport aangegeven wat de kosten van de totstandkoming van de volgende fase zullen zijn?
44973Sluiten de in het rapport aangegeven kosten voor de totstandkoming van de volgende fase aan op reeds eerder gemaakte kosten/baten analyses?
451428Bevat de planning een deelplan voor het samenstellen van de systeemdocumentatie?
461403Zijn de kostenschattingen niet gebaseerd op politieke feiten?
471404Zijn de kostenschattingen gebaseerd op kwantitatieve gegevens van eerdere soortgelijke projecten?
483458Zijn alle afzonderlijke invoerfuncties geteld?
493466Zijn alle afzonderlijke uitvoerfuncties geteld?
503478Zijn alle afzonderlijke opvraagfuncties geteld?
513486Worden alle logische bestanden die binnen de grenzen van het informatiesysteem vallen geteld?
523491Zijn alle afzonderlijke koppelbestanden geteld?
533591Zijn wijzigfuncties als invoerfunctie geïnventariseerd?
543593Zijn verwijderfuncties als invoerfunctie geïnventariseerd?
553594Zijn integriteitscontroles niet als invoerfunctie geteld?
563171Is in de planning rekening gehouden met de kwaliteit en toegankelijkheid van de bestaande documentatie?
572072Is reeds tijdig duidelijk of het budget voldoende groot is om de nodige hardware-uitbreidingen uit te kunnen voeren?
583467Is bij de inventarisatie van uitvoerfuncties rekening gehouden met de bekende af te drukken overzichten?
593490Wordt als er geen logische gegevens structuur aanwezig is uitgegaan van de record indeling van de bestanden?
603549Zijn functies met dezelfde indeling en dezelfde verwerking eenmaal geteld?
613550Zijn functies die nodig zijn vanwege de toegepaste technologie niet in de inventarisatie meegenomen?
623595Wordt invoer in één functie via meerdere media als één invoerfunctie geteld?
633459Is bij de inventarisatie van invoerfuncties rekening gehouden met de bekende invoerdocumenten?
643460Is bij de inventarisatie van invoerfuncties rekening gehouden met de bekende optisch leesbare documenten?
653461Is bij de inventarisatie van invoerfuncties rekening gehouden met de bekende invoerfuncties via beeldschermen?
663462Is bij de inventarisatie van invoerfuncties rekening gehouden met de bekende transacties vanuit andere informatiesystemen?
673468Is bij de inventarisatie van uitvoerfuncties rekening gehouden met de bekende overzichten op beeldscherm?
683469Is bij de inventarisatie van uitvoerfuncties rekening gehouden met de transacties van gegevens die van andere informatiesystemen bestemd zijn?
693479Worden alleen functies waarbij gegevens worden ingebracht voor sturing van het zoekproces als opvraagfunctie onderkend?
703480Worden alleen functies waarbij de ingevoerde zoekgegevens direct het zoeken naar verwante gegevens tot gevolg heeft als opvraagfunctie onderkend?
713481Beperkt de invoer van de opvraagfunctie tot de specificatie van de zoekgegevens?
723487Worden alleen bestanden, ongeacht hun fysieke opslagvorm, uit de gegevensanalyse geteld?
733492Zijn bestanden die door andere informatiesystemen worden aangeleverd als koppelbestand geïnventariseerd?
743493Zijn bestanden die door andere informatiesystemen worden gebruikt als koppelbestand geïnventariseerd?
753494Zijn koppelingen alleen bij het systeem geteld als de betreffende bestanden door het systeem in een geschikte vorm geconverteerd moeten worden?
763564Is bekend of gegevens op meerdere plaatsen in het informatiesysteem worden gemuteerd?
771432Zijn de verschillende deelaspecten met een juiste prioriteit in de planning opgenomen?
781410Is de termijn waarbinnen het product gerealiseerd moet zijn realistisch?
793470Zijn overzichten die alleen qua indeling afwijken van andere toch in de inventarisatie opgenomen?
803471Zijn foutverlagen in de inventarisatie meegenomen?
813495Worden koppelingen alleen geteld als het systeem het bestand voor een ander systeem in een geschikte vorm moet aanmaken?
823496Is de koppeling dubbel geteld als beide systemen het koppelbestand tot een geschikte vorm moeten verwerken?
833551Is invoer bij opvraagfuncties als invoerfunctie geclassificeerd?
843552Is uitvoer bij opvraagfuncties als uitvoerfunctie geclassificeerd?
853463Zij schermen die alleen nodig zij om een volgend scherm op te starten niet in de inventarisatie opgenomen?
863464Zijn opvraagschermen niet ten onrechte als invoerscherm in de inventarisatie opgenomen?
873472Zijn foutboodschappen op een invoerscherm niet als uitvoerfunctie geteld?
883473Is de uitvoer van on-line opvragingen niet in de inventarisatie meegenomen?
893474Is uitvoer in bestanden bestemd voor andere systemen niet als uitvoer geïnventariseerd maar als koppeling?
903484Worden ook zeer eenvoudige opvraagfuncties in b.v. SQL meegenomen in de inventarisatie?
913488Worden tijdelijke files zoals sorteerbestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
923586Worden indexen niet in de inventarisatie meegenomen?
933587Worden historische bestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
943588Worden statische bestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
953589Worden tussenbestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
963590Worden backupbestanden niet in de inventarisatie meegenomen?
973592Worden views niet in de inventarisatie meegenomen?
983600Is bij koppeling van systemen rekening gehouden met de conversie van gegevens?
993482Worden opvraagfuncties die gekoppeld zijn aan een invoerfunctie zowel bij invoer als bij opvraging geteld?
1003483Worden opvraagfuncties die standaard aanwezig zijn in een softwarepakket niet meegenomen in de inventarisatie?
1013601Zijn de ondersteunende functies goed in de puntentelling meegenomen?
1023602Zijn de helpschermen goed in de functiepuntentelling meegenomen?
1033603Is de gehele menu-afhandeling als één enkele uitvoerfunctie meegeteld?
1043475Zijn de uitvoerfuncties geclassifiseerd op basis van het aantal uitvoervelden en het aantal gegevensgroepen?
1053465Zijn de invoerfuncties geclassifiseerd op basis van het aantal invoervelden en het aantal geraadpleegde gegevensgroepen?
1063476Zijn de procesgegevens ook meegeteld als uitvoerveld?
1073477Zijn alle gegevensgroepen die nodig zijn om de uitvoer samen te stellen meegeteld?
1083485Zijn de opvraagfuncties geclassifiseerd op basis van het aantal uitvoervelden en het aantal gegevensgroepen?
1093489Zijn de logische bestanden geclassifiseerd op basis van het aantal attributen per entiteit?
1103497Zijn de koppelingen geclassificeerd op basis van het aantal velden en het aantal gegevensgroepen?
1113597Worden systeemvelden zoals de systeemdatum ook meegeteld?
1123598Zijn vaste teksten niet meegeteld als veld?
1133599Is de opmaak van de tekst niet meegeteld als veld?
1141439Zijn de uit te voeren taken in de juiste volgorde in de planning geplaatst?
1151653Zijn de kosten-baten verhoudingen van de afzonderlijke deelsystemen redelijk?
1161601Passen de verschillende onderdelen van de release gezamelijk in het budget dat voor de release beschikbaar is?
1171494Is in het rapport vastgelegd welke ontwerpers de gedefinieerde deelsystemen nader uitwerken?
1181615Zijn de verwachte baten voldoende in het rapport beschreven en aannemelijk?
1191616Is het vermoedelijke rendement van de investering beschreven?
1201617Geeft het rapport aan in welke mate de cijfers voorlopig zijn?
1212113Worden nieuwe middelen niet te vroeg aangeschaft zodat kosten door het niet gebruiken vermeden worden?
1221441Is de productiviteit van de medewerkers juist in de planning verwerkt?
1231437Zijn eerst prototypes van planningen gemaakt om de geschiktste planning te kunnen bepalen?
1241406Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de complexiteit van de software?
1251408Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met de personeelscapaciteit?
1261409Is bij de kostenschattingen rekening gehouden met het gebruik van hulpmiddelen?
1271444Is binnen de planning de aanwezige capaciteit weergegeven?
1281445Is binnen de planning de overschreiding van de aanwezige capaciteit weergegeven?
1291414Zijn de knelpunten in de planning aangegeven?
1301415Is aangegeven hoe de knelpunten in de planning opgelost dienen te worden?
1311416Is de planning van het project aangepast aan het tempo van de automatisering van de organisatie?
1321417Is de planning van het project aangepast aan het tempo dat de gebruiker aan kan?
1331450Is in de planning rekening gehouden met de gemiddelde storingstijd van het systeem?
1341795Is in het rapport beschreven welke delen van het systeem met welke middelen worden gerealiseerd?
1351436Kunnen vroegtijdig dreigende afwijkingen op de planning gesignaleerd worden?
1362121Kunnen de deelsystemen afzonderlijk van elkaar ontwikkeld worden?
1373498Vindt de functiepunt berekening plaats met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen?
1383499Blijkt men er zich bij functiepuntanalyse van bewust dat de verschillende componenten een nauwe relatie met elkaar hebben?
139826Sluit het rapport aan op eerder gemaakte kosten/ baten analyses?
140831Is verspilling van kosten a.g.v. een inefficient ontwerp voorkomen?
141832Is verspilling van kosten a.g.v. redundante opslag van gegevens voorkomen?
142833Is verspilling van kosten a.g.v. redundante controles voorkomen?
1431402Is de verhouding tussen het budget voor de totstandkoming van het product en de werkelijke kosten gunstig?
1441405Zijn de kostenschattingen door een externe deskundige beoordeeld?
1451420Wordt de planning regelmatig bijgesteld als gevolg van nieuwe inzichten en geboekte voortgang?
1461433Is de planning zo opgesteld dat alle betrokkenen van deze planning als uitgangspunt kunnen nemen?
1471434Zijn de hoofdzaken van de bijzaken in de planning gescheiden?
1481435Is de planning zo ingedeeld dat verschillende doelen tegelijkertijd gediend worden?
1491442Is de planning niet over-optimistisch opgezet, zodat bijstelling later niet noodzakelijk is?
1503584Is bij de inventarisatie onderscheid gemaakt tussen verplichte en te benoemen functies?
1511418Past de planning van het project binnen het budget?
1521419Is de planning van het project met alle betrokkenen besproken?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen: Geen
Sidebar