De toegang naar Public Domain IT kennis, checklisten en best practices.

 Welkom op ITpedia

ITpedia checklist.

Checklist:     Informatie analyse
Nr. A30701Valideer Informatie analyse
Beoordeling Informatie analyse

Nr.IDVraagFout                             Goed
1650Zijn bij wijzigingen in het ontwerp de consequenties voor alle deelsystemen beschreven?
21903Is de acceptatieprocedure van de diverse producten in het rapport beschreven?
3992Is voor het te beoordelen rapport een formele validatietermijn vastgesteld, om de voortgang van het project te kunnen waarborgen?
4284Is er een systeem-integratie test fase ingepland, waarbij de interfaces met andere systemen op hun juistheid en procedurele tijdigheid getest worden?
5991Is binnen het ontwerp een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een functioneel en een technisch gedeelte?
6282Zijn de testactiviteiten reeds in een vroeg stadium van het project ingepland?
7665Zijn de relaties met andere deelsystemen binnen het project beschreven?
82073Is aan de gebruikers uitgelegd waarom bepaalde wensen niet kunnen worden ingewilligd?
9789Sluiten de functies van de toepassing aan op de werkzaamheden binnen de organisatie?
101657Zijn de functies binnen de deelsystemen duidelijk aan elkaar te relateren t.a.v. privacy?
112310Worden informatiesystemen met vertrouwelijke gegevens afgezonderd op een aparte machine?
121472Zijn de eisen t.a.v. de fouttolerantie van de hardware beschreven?
13899Is het rapport voldoende uitgewerkt om de onderhoudswerkzaamheden op te baseren?
141840Zijn de eisen die aan de integreerbaarheid van het systeem gesteld worden in het rapport opgenomen?
15613Sluiten de gedefinieerde productwijzigingen aan op de technische eisen en wensen zoals die door het computercentrum gesteld zijn?
16790Voldoet het ontworpen systeem aan de eisen die gesteld zijn t.a.v. de fouttolerantie?
17938Is het systeem zo opgezet dat de training en de inleerperiode van de gebruiker zo kort mogelijk is?
18781Is in het rapport aangegeven in hoeverre er sprake is van productieverbeteringen t.o.v. oorspronkelijke systemen?
19939Is het systeem zo opgezet dat de kans op bedieningsfouten door de gebruiker zo klein mogelijk is?
201986Is de overgang van de analysefase naar de ontwerpfase duidelijk?
212318Zijn de gebruikte technieken, voor de totstandkoming van het product correct toegepast?
221731Sluit het rapport aan op het doel van de organisatie?
232199Is de detaillering van het rapport voldoende om een goede planning van de volgende fase te kunnen maken?
24718Is de privacy van de gegevens in de database gewaarborgd.
25881Is er voldoende flexibiliteit in het ontwerp aanwezig om het systeem in de gebruiksfase nog aan te kunnen passen?
26900Is het rapport voldoende uitgewerkt voor de controle en evaluatie van het systeem?
271806Is het systeem niet te breed van opzet zodat niet een onbeheersbaar project ontstaat?
28776Is in het rapport rekening gehouden met het beleid inzake persoonlijk computer gebruik in de organisatie?
29795Is voldoende tijd genomen om het rapport te realiseren?
30796Is aangegeven welke gevolgen het rapport heeft voor de rapportages uit eerdere fasen van het project?
31949Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker zonder te zoeken de door hem gewenste informatie kan vinden?
32950Is het systeem zo opgezet dat de gebruiker geprikkeld wordt om nieuwe onbekende toepassingen te bedenken?
33880Is de beschikbaarheid van de gegevens door het ontwerp gewaarborgd?
341772Is de inleefbaarheid van het systeem vast te stellen door het meetbaar maken van beeldvorming, notatiewijzen, toelichtingen en detaillering?
351773Is de scheidbaarheid van het systeem vast te stellen door onderkenning van deelsystemen, functies en processen?
36749Is het ontwerp volledig t.a.v. de functionele eisen zoals die in de opdracht gesteld waren?
371577Blijkt uit het rapport dat de ontwerpers het probleem begrepen hebben?
381578Leidt de gekozen oplossingsstrategie tot een goede oplossing?
391899Zijn alle documenten die bij het rapport horen beoordeeld?
40793Is het rapport als geheel betrouwbaar?
411596Sluit het systeemconcept goed aan op reeds bestaande systemen in de organisatie?
42932Is er in het rapport voor gekozen om zoveel mogelijk activiteiten geautomatiseerd op te lossen?
431754Is de complexiteit van de gekozen oplossing zo klein mogelijk?
442104Sluit het systeem aan op de bestaande werkroosters van de gebruikersorganisatie?
45753Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden in de volgende fase op te baseren?
46755Worden alle probleemgebieden die een raakvlak hebben met het onderhanden informatiesysteem d.m.v. een ander project aangepakt?
47897Is de mate van detaillering van het rapport voldoende om de werkzaamheden aan een andere functionaris over te dragen?
48887Voldoet het systeem aan de wettelijke voorschriften inzake openbaarmaking en overlegging van gegevens?
49888Verschaft het systeem voldoende detailinformatie?
50920Zijn de beperkingen die gelden voor grensoverschrijdend gegevensverkeer in acht genomen?
51686Zijn alle eerder gemaakt afspraken over de werking van het informatiesysteem in het rapport terug te vinden?
52831Is verspilling van kosten a.g.v. een inefficient ontwerp voorkomen?
531619Is de stap die de gebruikers door het gebruik van het systeem moeten nemen niet te groot om het systeem te accepteren?
54342Blijkt dat het gekozen systeem de meest optimale oplossing van het oorspronkelijke probleem is?
552347Is alle informatie aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project?
562348Is de informatie tijdig aanwezig voor een juiste besluitvorming over het al of niet voortzetten van het project?
PrintenCijfer: 0,0

Gekoppelde artikelen:
Adviezen, Knelpunten, Analyses: Back office problemen dienen ingrijpend maar gefaseerd te worden aangepakt
Sidebar